Förverkande av bostadsrätt på grund av störningar

2006-09-02 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Sitter i styrelsen för en liten bostadsrättsförening. Vi har problem med en bostadsrättsinnehavare som stör grannar med fester och bråk i lägenheten, mycket rökning, röker hasch(alt annan röknarkotika) på vinden, inte deltar i den gemensamma skötseln av fastigheten etc.Vad har vi för möjligheter att bli av med denna person?
SVAR

FÖRVERKANDE AV BOSTADSRÄTTENInledningsvis kan ju sägas att din fråga tar sikte på möjligheten att förverka den bostadsrätt som den störande bostadsrättsinnehavare innehar. Denna förverkandegrund finns i bostadsrättslagen ,7 kap 18 § BRL och då i synnerhet punkt 5 om vanvård av lägenheten. Denna så kallade förverkandegrund stöder sig på att bostadsrättsinnehavaren måste fullgöra sina skyldigheter enligt 7 kap 9 § BRL. Bostadsrättshavarens skyldigheter tar i denna del sikte på att denne ska ta hänsyn till sin omgivning och inte störa grannar och kringboende på ett som ej är rimligt. I förarbetena gjordes följande belysning av problemet om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus skall behöva tåla. Även när det gäller störningar som försämrar bostadsmiljön blir den allmänna uppfattningen om vad en boende måste tåla i form av störningar av betydelse. Störningar får inte medföra att en boende i den miljön inte kan fungera på vanligt sätt. I hälsoskyddslagen (1982:1 080) anges att det i den lagen med sanitär olägenhet avses en störning som kan vara skadlig för människors hälsa och som inte är ringa eller helt tillfällig. Begreppet sanitär olägenhet kan vara vägledande. I allmänhet torde störningar som innebär hälsorisker också innebära en försämring av bostadsmiljön och vice versa. Denne måste alltså ha möjlighet att t.ex. sova på natten.Fester, bråk och haschrökning kan helt klart anses som störande beteende ur ett objektivt perspektiv beroende på givet i vilken omfattning och hur länge de pågått. Kraven för förverkande måste dock enligt praxis anses som relativt högt ställda ( jfr NJA 1991 s.164). Brott eller kriminellt beteende mot grannar eller mot folk som vistas inom fastigheten är helt klart en förverkandegrund ( 12 kap 25 § jordabalken, RH 1999:57, RH 1997:19). Ett liknande fall har faktiskt prövats av domstol men i detta fall kunde inte på grund av den svaga bevisningen med andrahandsuppgifter ske ( RH 1989:68). Eftersom dessa störningar ändock av flera grannar och av gemene man upplevs som störande och verkar ha pågått under ett tag så finns nog delvis grund för förverkande. Om ni inte har meddelat några föreskrifter om gemensam skötsel av fastigheten så kan det bli svårt att få bostadsrätten förverkad på den grunden. Haschrökningen i sig kan ej vara en förverkandegrund men innebär den en hälsorisk för de kringboende så kan det vara en förverkandegrund. Dock får bostadsrättsinnehavarens handlande ej betraktas som ringa.För att en avhysning/förverkande ska kunna lyckas måste vissa steg iakttas. Först måste ni i föreningen begära rättelse, dvs. säga till bostadsrättsinnehavaren att denne upphör med vanvården. För det andra så måste ni då detta är en bostadslägenhet underrätta socialnämnden om dessa problem. Om bostadsrättshavaren följer tillsägelsen, löper han ingen risk att förlora sin nyttjanderätt. Innan underrättelse gjorts får inte uppsägning ske. Sedan kan ni i föreningen slutligen begära bostadsrätten förverkad om rättelse ej vidtagits utan oskäligt dröjsmål. Ni bör således vänta några veckor innan ni begär bostadsrätten förverkad efter att anmaning givits till bostadsrättsinnehavaren.

Jacob Öberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1256)
2021-12-01 Grannen tycker att vårt barn stör- vad gäller?
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97694)