Överklaga översiktsplan

Hej! Vi och våra grannar har överklagat kommunens nya Översiktsplan då vi menar oss ha fog för att jämlikt kommunallagens kapitel 10 1§ och 8§ särskilt punkt 3 göra en laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten i Växjö. Enligt pressen tar dock kommunalrådet ganska lätt på saken och menar att Översiktsplanen inte är något juridiskt dokument. Min fråga är då om detta är riktigt och att det i så fall gör ett överklagande verkningslöst vilket jag i och för sig betvivlar. Mycket tacksam för era synpunkter. Mvh!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Enligt 1 kap. 3 § st. 1 plan- och bygglagen (PBL) är en översiktsplan inte bindande för myndigheter eller enskilda. Bestämmelser om översiktsplaner hittar du i 4 kap. PBL. Där finns regler om vad som ska framgå av översiktsplanen, regler om utställning av översiktsplanen m.m. Av 13 kap. 1§ stycke 1 p. 1 PBL framgår att kommunfullmäktiges beslut om översiktsplanen får överklagas enligt 10 kap. kommunallagen (KL). Detta är alltså ett beslut som kan överklagas. Av 10 kap. 8 § KL framgår under vilka förutsättningar en domstol får upphäva ett överklagat beslut. Punkt 1 avser fel i själva förfarandet när beslutet tillkom, exempelvis brister i kungörelseförfarandet. Punkt 2 avser att kommunen har överskridit sina befogenheter. Kommunens befogenheter är reglerade i 2 kap. KL. Inom detta område finns ett flertal avgörande från domstolar. Punkt 3 avser när principerna för kompetensfördelningen mellan t.ex. fullmäktige och nämnder inte har iakttagits. Punkt 4 avser då kommunen brutit mot t.ex. en offentligrättslig bestämmelse. Vilken grund som är aktuellt i ditt fall är svårt att säga utifrån uppgifterna du lämnat, men jag hoppas att du fått lite hjälp på vägen i alla fall. Med vänlig hälsning Annika Winblad von Walter
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo