Faderskap upphävt

2011-01-02 i Faderskap
FRÅGA
Hur upphävs ett juridiskt faderskap, när DNA-test visar, att annan man är far?
SVAR
Hej,

Enligt 3 kap. 1 § föräldrabalken (FB) kan en man som enligt lag anses vara ett barns fader få detta upphävt om något förhållande i 1 kap. 2 § FB är uppfyllt. Detta görs genom att väcka talan mot barnet eller om barnet avlidit, dennes arvingar.

I 1 kap. 2 § FB finns följande omständigheter uppräknade: det är utrett att modern har haft samlag med annan än mannen under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andre, det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader eller barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det ej är sannolikt att makarna ha haft samlag med varandra under tid då barnet kan vara avlat.

Om barn vill vinna förklaring att en person inte är dennes fader görs detta med stöd av 3 kap. 2 § FB. Paragrafen hänvisar, precis som ovan nämnda, till 1 kap. 2 § FB och samma bedömning, som då en far vill upphäva faderskapet görs.

En talan som den aktuella skall enligt 3 kap. 3 § FB väckas vid tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist. Finns det inte någon behörig domstol, skall målet tas upp av Stockholms tingsrätt.

Det bör i sammanhanget nämnas att det ställs mycket höga krav på bevisningen för att det skall anses styrkt att bekräftelsen av faderskapet är oriktig, se t.ex. rättsfallen NJA 1977 s. 545 och NJA 1979 s. 408. Om det genom DNA fastställts att en annan person än barnets far är dennes biologiske far finns det troligtvis goda möjligheter att lyckas få detta upphävt.

Föräldrabalken hittar du här: här

Vänligen,
Mathias Gunnervald
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (375)
2021-12-06 Kan man genomföra juridisk abort i Sverige? Kan man häva faderskapet? Vad följer för ansvar av att vara fader?
2021-12-02 Vad händer om fadern inte vill bekräfta faderskapet?
2021-11-27 Gemensam vårdnad vid samboskap
2021-11-17 Om rätten att begära ett faderskapstest

Alla besvarade frågor (97695)