Kan referat utgöra upphovsrättsintrång?

Hej, Har en fundering kring vad som gäller om man skriver sammanfattningar eller referat från böcker eller artiklar i tidsskrifter. Har man rätt att göra det utan upphovsmannens godkännade? Kan man publicera referatet i en annan tidskrift. Finns det några gränser för omfattningen på referatet?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Jag vill börja mitt svar med att säga att det normalt sett är tillåtet att skriva referat av andras verk. Detta är mycket vanligt och upphovsmannens samtycke krävs inte. Vidare finns en allmän rätt att citera andras litterära verk (22§ Upphovsrättslagen). Ett tillåtet citat skall hänvisa till upphovsmannen (11§ 2st. Upphovsrättslagen) och i övrigt göras i enlighet med god sed. Detta är enligt ett uttalande av Högsta Domstolen fallet då ett citat görs: ”som hjälpmedel för framställningen, exempelvis för att kritisera, utlägga eller belysa det andra verket eller för att understryka det egna ställningstagandet”. Däremot bör citat inte användas enbart för att förstärka den egna texten. Med detta sagt tänker jag beskriva den upphovsrättsliga regleringen kring skyddet av litterära verk och redogöra för i vilka situationer det finns risk för att ett referat bryter mot Upphovsrättslagen. Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till detta, 1§ Upphovsrättslagen. Såväl en bok som en artikel skyddas. Upphovsrätten innefattar en ensamrätt att mångfaldiga verket eller tillgängliggöra det för allmänheten, 2§. Om någon annan än upphovsmannen mångfaldigar eller tillgängliggör verket för allmänheten begår denne upphovsrättsintrång, 53§. Den grundläggande principen för det upphovsrättsliga skyddet är att det är verkets konkreta form som är skyddat – inte dess idé eller sakinnehåll. Det är därför inget intrång i upphovsrätten att skriva en bok på samma tema som en tidigare författare gjort, eller en artikel som handlar om samma frågeställningar som en tidigare skribent tagit upp. Upphovsrätten kränks först när själva texten, sättet att uttrycka sig, kopieras. Det finns därmed två situationer där ett referat kan komma i konflikt med upphovsrätten. Det första fallet är då referatet är så långt eller skrivet med så likartade formuleringar att det framstår som en ren efterlikning av ursprungsverket. Det andra fallet är då ursprungsverket citeras på ett sätt som går utöver den allmänna citaträtten. Exakt var gränsen går är mycket svårt att säga, men det finns två rättsfall på området som jag tycker illustrerar problemet bra. Det ena är fallet NJA 1985 s.909. Detta rörde upphovsrätten till en intervjubok med Olof Palme. Strax innan boken skulle publiceras publicerade Aftonbladet en artikel som till största delen bestod av direkta citat ur boken. Aftonbladet hävdade att detta utgjorde ”nyhetspresentation” av boken, men tidningens chefredaktör dömdes för brott mot upphovsrättslagen. I det andra rättsfallet, NJA 1996. s.712, var Aftonbladet återigen stämda. Dagens Nyheter hade här publicerat en lång intervju med en person som skadats vid en krasch med ett JAS-plan. Aftonbladet skrev en artikel som refererade till DN:s artikel. De två artiklarna var språkligt mycket lika varandra och Aftonbladets artikel innehöll flera direkta citat som återfanns i DN:s intervju. Även här dömdes Aftonbladet för upphovsrättsintrång. Om jag skall försöka sammanfatta mitt svar kan man alltså säga att det som utgångspunkt är helt tillåtet att referera böcker och artiklar skrivna av andra. Risken för upphovsrättsintrång uppstår först då själva texten i referatet efterliknar ursprungsverket eller då omfattande citat görs som bryter mot god sed. Vad slutligen gäller ansvarsfrågor kan noteras att i de rättsfall jag hänvisar till dömdes Aftonbladets chefredaktör respektive Aftonbladet som juridisk person, inte de personer som skrivit/satt ihop de aktuella artiklarna. Till skillnad från vid s.k. tryckfrihetsbrott, då tidningens ansvarige utgivare automatiskt är den som bär ansvar, finns det vid upphovsrättsintrång inga uttryckliga regler om vem som bär ansvaret. Vem som döms då en tidningsartikel utgör upphovsrättsintrång beror därför på omständigheterna kring artikelns tillkomst och hur tidningens verksamhet är upplagd i övrigt. Jag hoppas att mitt svar varit till nytta, återkom gärna om du undrar något mer. Nedan finns länkar till Upphovsrättslagen, samt de två rättsfall jag tagit upp i mitt svar: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.htm https://lagen.nu/dom/nja/1985s909 https://lagen.nu/dom/nja/1996s712 Vänligen,
Georg DellborgRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000