FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt27/12/2010

Vårdnadshavare och förmyndare för barn vid föräldarnas bortgång

I min och min mans testamente kommer vi att uttrycka önskemål om vem vi vill ska bli vårdnadshavare om både jag och min man dör. Vi kommer förordna mina föräldrar som förmyndare till våra två minderåriga barn och i första hand önskar vi att de även blir vårdnadshavare. I andra hand önskar vi att familjen H blir vårdnadshavare. Kan vårdnadshavaren vara ngn annan än förmyndaren? och kan vi ange alternativa önskemål (rangordning) i testamentet ang vilka vi önskar vara vårdnadshavare resp förmyndare? Med tanke på att man aldrig vet när man kommer dö vill vi helst kunna ange två alternativ då mina föräldrar kanske inte orkar ha vårdnaden om barnen den dagen jag och min man dör. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Regler om vårdnad om barn återfinns i Föräldrabalken (FB) kapitel 6, se https://lagen.nu/1949:381#K6. 6:9 FB stadgar att om båda föräldrarna är vårdnadshavare för barnet och den ena föräldern dör blir den andra föräldern ensam vårdnadshavare. Om båda föräldrarna dör ska rätten anförtro vårdnaden om barnet till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. 10a § anger att till vårdnadshavare ska utses en person som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Enligt 6:10 a § 4 st ska avlidna föräldrars önskemål tas till vara när särskild vårdnadshavare förordnas, om det inte är olämpligt. Enligt förarbetena anses det vara olämpligt om barnet har nått en viss mognad och motsätter sig att den av föräldrarna önskade personen utses till vårdnadshavare för honom/henne. Ett annat typfall är om förhållandena har ändrats på ett sådant sätt sedan föräldrarna uttryckte sitt önskemål att det därför skulle vara olämpligt följa föräldrarnas önskemål. Som vid alla frågor som rör vårdnad om barn är det enligt FB 6:2a barnets bästa som ska vara avgörande för beslutet. Förmyndare regleras i FB kapitel 10, se https://lagen.nu/1949:381#K10. Enligt 10:2 FB är det föräldrarna som är förmyndare för barnet, eller bara den ena, om denna har ensam vårdnad. Om barnet har en särskilt förordnad vårdnadshavare är huvudregeln enligt 10:3 FB att det är samma person/personer som är dess förmyndare. Om särskilda skäl föreligger, kan dock någon annan än den särskilt förordnade vårdnadshavaren vara förmyndare för barnet. Sådana särskilda skäl kan t.ex. föreligga om barnets ekonomiska förhållanden är komplicerade och vårdnadshavaren saknar erfarenhet av att förvalta en sådan förmögenhet. 10:7 FB stadgar att ”Skall efter föräldrarnas död förmyndare förordnas för en underårig och har föräldrarna eller en av dem gett till känna vem de önskar till förmyndare, skall denna person förordnas om det inte är olämpligt.” 7§ stadgar vidare att till förmyndare ska en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna utses. Vidare ska för underåriga syskon utses samma person till förmyndare, om inte särskilda skäl talar emot det. Sammanfattningsvis är alltså huvudregeln att samma person/personer är både särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ett underårigt barn. Det finns, som ovan nämnts, dock möjlighet att under vissa förutsättningar göra undantag från denna regel. Både när det gäller vårdnads- respektive förmyndarfrågan tas hänsyn till de önskemål som barnens föräldrar har uttryckt före sin död. Det finns inte något formkrav för hur detta önskemål ska uttryckas, så länge det går att bevisa i efterhand. Att ta in ett sådant önskemål skriftligt i testamente är därför en god idé. Det finns heller inte något hinder mot att rangordna alternativa vårdnadshavare/förmyndare. Då testamente är en viktig handling är det viktigt att denna upprättas på ett korrekt sätt så att formkraven i Ärvdabalken kapitel 10 uppfylls, se https://lagen.nu/1958:637#K10. Det är också önskvärt att oklarheter som kan medföra tolkningsproblem i framtiden undviks. Jag råder dig därför att kontakta advokat för hjälp med upprättande av testamentet. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning
Caroline NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000