FrågaAVTALSRÄTTAvtal12/12/2010

Automatisk förlängning av avtal

Hej! Har ett hyresavtal på en mobiltelefon och tiden har gått ut! Men i avtalet står det att hyresavalet förlängs i 12 månader om man inte har sagt upp det 3 månader tidigare! Får bolaget göra så? Är det lagligt?

Lawline svarar

Hejsan! I denna fråga utgår jag ifrån att det är du, som privatperson som har ingått avtalet, eftersom inget annat sägs. (Är det ett företag som ingått avtalet, kan det ha betydelse för utfallet, då privatpersoner ofta har ett vidare skydd än företag.) Grundregeln är att avtal ska hållas, vilket innebär att om bolaget har gett dig tillgång till avtalsvillkoren och du har godkänt dem så gäller avtalet i enlighet med villkoren. Men det finns en möjlighet att jämka eller helt ogiltigförklara avtalsvillkor, om de är oskäliga, med stöd av 36 § avtalslagen, se https://lagen.nu/1915:218#P36S1. Jag har inte lyckats hitta något fall som liknar ditt, som avgjorts av Högsta Domstolen. Men Hovrätten har, i ett avgörande (Göta hovrätt dom 2009-10-05), kommit fram till att abonnemang som har löpt på viss tid (alltså en bestämd tid) som automatiskt förlängs om det inte sägs upp kan var oskäligt gentemot konsumenten, om det inte ligger i konsumentens intresse (vilket det kan göra vid till exempel försäkringsavtal). Huvudregeln borde dock, enligt Hovrätten, vara att automatisk förlängning inte anses ligga i konsumentens intresse. Hovrätten hänvisar bland annat till Rådets direktiv 93/13/EEG om oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal, som tar upp frågan. Samt till ett utkast som gjorts hösten 2008, till ett nytt direktiv (från EU) om konsumenträttigheter, där det presumeras att ett avtalsvillkor är oskäligt om villkoret innebär att avtalet automatiskt förlängs om inte konsumenten agerar, och där konsumenten lång tid i förväg måste meddela att avtalet ska sägas upp. I fallet som Hovrätten avgjorde var förlängningen på 12 månader och uppsägningen skulle ha inkommit två månader innan tiden för avtalet skulle ha gått ut, Hovrätten menade att det handlade om en ganska lång förlängning och ansåg att tvåmånadersgränsen framstod som omotiverad och att en automatisk förlängning i detta fall inte var särskilt angeläget för konsumenten. I ditt fall är uppsägningstiden, minst tre månader i förväg och det är samma förlängning av bildningstiden som i Hovrättsfallet, vilket skulle kunna anses omotiverad. Men frågan är om en automatisk förlängning av ett hyresavtal på en mobiltelefon skulle kunna anses vara särkilt angeläget för dig, som konsument. Automatisk förlängning av försäkringsavtal anses ofta vara särskilt angeläget för konsumenten, men jag har svårt att se att ett hyresavtal gällande en mobiltelefon kan vara av lika stor vikt för en konsument. Villkoret på automatisk förlängning, om inte du agerar mot det, skulle därför kunna anses vara oskäligt. Men jag vill inte garantera att så är fallet. Jag skulle vilja råda dig att prova att prata med företaget och hänvisa till 36 § Avtalslagen och Hovrättens dom och om de inte ger med sig, så skulle du kunna kontakta en jurist på området, så kanske du kan få lite mer att gå på. Hoppas att jag har gett dig lite mer kött på benen i alla fall. Med vänliga hälsningar
Mari-Helen SchöllinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning