Omyndigs del i dödsbö

hejsan. Jag har en fundering kring ett arv som jag troligtvis fick efter min far gick bort när jag va liten. Jag har hela tiden fått höra av min mor att det inte blev något arv efter min far för att allt skänktes till min halvsyster. Men på senare år har jag hört att så inte va fallet och troligtvis har min mor använt sig av det.. Vad kan man göra?

Lawline svarar

Hej, Om en omyndig har del i ett dödsbo är det dennes förmyndare som skall vårda den omyndiges rätt i dödsboet. En förmyndare som företräder den omyndige får inte för den omyndiges räkning avstå arv eller testamente. Enligt 10 kap. 2 § Föräldrabalken (FB) är det den eller de föräldrar som den omyndige står under vårdnad av som är dennes förmyndare. En förmyndare skall förvalta den omyndiges tillgångar enligt 12 kap. 1 §. Denna uppgift skall förmyndaren omsorgsfullt fullgöra och alltid handla på ett sätt som bäst gagnar den vars tillgångar förvaltas. Förmyndaren ska fortlöpande föra räkenskap över förvaltningen och föra anteckningar över de åtgärder som genomförs, 12 kap. 5 § FB.Av den information jag har att tillgå får jag intrycket av att detta är regler som din förmyndare inte har agerat i enlighet med. Förmyndare som uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat skada för den enskilde är skyldiga att ersätta skadan, 12 kap. 14 § FB. Förälder som förvaltar en omyndigs tillgångar är enligt 13 kap. 21 § skyldig att hålla räkenskaper och övriga handlingar tillgängliga för granskning. En sådan talan måste väckas inom ett år från dess att behörig har mottagit och granskat redovisningen av förvaltningen. Om talan inte väcks inom nämnda tid är talerätten förlorad, 12 kap. 15 § FB. Det finns ytterligare en tänkbar situation: Om din far och mor var gifta vid din fars död tillföll hans kvarlåtenskap din mor med fri förfoganderätt, med stöd av 3 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1 ). Att hon erhöll kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt innebär att hon är ägare till egendomen men saknar rätt att genom testamente förfoga över den. Du kommer i så fall att erhålla efterarv efter din far då din mor avlider. Föräldrabalken hittar du här: https://lagen.nu/1949:381 Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000