FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt23/11/2010

Ändring i barns boende

Hej, min man har sedan tidigare ett barn som idag är 8 år. Hon har bott växelvis sedan separationen 2006, alltså 4 år nu. Sommaren 2008 fick vi en dotter och de har vuxit upp som syskon. Min man blev nu stämd av sitt ex som vill att deras gemensamma dotter endast ska bo hos henne. Är det möjligt att det blir så att man separerar syskon, trots att de vuxit upp tillsammans? Måste de vid vårdnadstvisten även ta hänsyn till lillasyster när de ser till barns bästa?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Regler om vårdnad, boende och umgänge återfinns i Föräldrabalken (FB) kapitel 6, se https://lagen.nu/1949:381#K6. Enligt 6 kap 2a§ är utgångspunkten för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge barnets bästa. Barnets vilja ska beaktas, med hänsyn till dess ålder och mognad. Vad som är barnets bästa avgörs utifrån en mängd olika omständigheter från fall till fall. 6 kap 14§ stadgar att om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna, får rätten på talan av en av dem, eller båda, besluta vem av föräldrarna som barnet ska bo tillsammans med. Ett beslut av rätten i denna fråga blir aktuellt just i fall då föräldrar inte kan enas om med vem barnet ska bo. Om det bedöms vara det bästa för barnet, får rätten besluta om att boendet ska vara växelvis, under förutsättning att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. För det fall att barnets moder även önskar enskild vårdnad gäller följande. Enligt 5§ ska rätten besluta om vårdnaden ska vara gemensam eller enskild och i så fall vem av föräldrarna som ska anförtros vårdnaden. Utgångspunkten är att vårdnaden ska vara gemensam och att barnet ska ha en god kontakt med båda sina föräldrar. Rätten får dock inte döma till gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det (se 6 kap 5§). Det som är särskilt viktigt för gemensam vårdnad är att föräldrarna har en förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Om en av föräldrarna tidigare har saboterat barnets umgänge med den andra föräldern, talar detta således till nackdel för denne i vårdnadsfrågan. Ytterligare en viktig princip som rätten beaktar är den s.k. kontinuitetsprincipen, som innebär att ett barn inte bör ryckas upp från en välkänd miljö. Man beaktar alltså var barnet hittills har bott och vilken omställning det skulle innebära för barnet att ryckas upp från detta och vänja sig vid en ny miljö. Sammanfattningsvis är det en mängd omständigheter att ta hänsyn till då rätten beslutar om vårdnad och boende. Det görs en individuell prövning i varje fall med utgångspunkt i barnets bästa. Kontinuitetsprincipen är viktig, likaså strävan efter att barnet ska ha en god och nära relation till båda sina föräldrar. I regel önskar man ej skilja på helsyskon och att barnet har ett halvsyskon får naturligtvis också betydelse för bedömningen. För en närmare bedömning av er situation råder jag er att kontakta en familjerättsjurist. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning
Caroline NilssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?