FrågaAVTALSRÄTTAvtal08/11/2010

Förslag till fullmaktstext för en fullmakt rörande ekonomiska angelägenheter.

Jag behöver skriva en generell fullmakt gällande min pappa. men vet inte riktigt hur jag ska skriva. Fullmakten ska gälla alla hans ekonomiska affärer så som betala räkningar. hämta ut pengar säga upp tex tv-license sälja hus, bil osv.

Lawline svarar

Hej, det finns inga regler för hur en fullmakt måste vara skriven förutom att det givetvis måste framgå vem som är fullmaktsgivare och fullmäktigen samt vad fullmakten omfattar. Nedan följer mitt förslag på fullmakt: Härmed befullmäktigas .......... (Namnet på den som ska få fullmakt, det vill säga Du, man kan även skriva till personnummer) att för undertecknandes räkning sköta ekonomiska angelägenheter såsom försäljning av fast och lös egendom, uttagande/mottagande av penningmedel, betalning av räkningar, ingående/uppsägning av avtal, samt i övrigt företräda mig och bevaka min rätt i alla angelägenheter av ekonomisk natur. ------------------ ------------------------- Ort och datum Namnteckning Fullmaktsgivare + personnummer ........... (Fullmäktigens namn) egenhändiga namnteckning bevittnas av: ....................... Namnteckning för eventuella vittnen. Bevittning av namnteckningen är inte nödvändigt för att en giltig fullmakt ska komma till stånd, men ur bevishänseende är det alltid mer fördelaktigt att ha en bevittnad fullmakt. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar
Anna ErikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning