Förskott på arv

När maken avlidit (och dom har ett gemensamt testamente) samt att båda har särkullbarn men inga gemensamma. Om överlevande makan ge bort 90% av sina tillgångar till sina barn (=sina särkullbarn) och anger i gåvobrev att det EJ ska räknas som förskott på arv, är det giltigt eller finns det en gräns för hur stor andel som får räknas som "icke-förskott"?

Lawline svarar

Hej, För frågor gällande arv är ärvdabalken, ÄB tillämplig. (https://lagen.nu/1958:637) Det är inte ovanligt att det i samband med arvsskifte uppmärksammas gåvor som arvlåtaren givit bröstarvingar under sin livstid. Huvudregeln enligt 6 kap 1 § ÄB är att sådana gåvor är att se som ett förskott på arv. Det är då inte enbart rena gåvor som beaktas utan även exempelvis försäljning av egendom som skett till ett underpris. Det finns ingen gräns för värdet av en gåva som skulle innebära att man därigenom måste se den som ett förskott på arv. Däremot kan ni som bröstarvingar till den först avlidna maken göra gällande er laglott vid dennes död. Enligt 3 kap 1 § ÄB tillfaller den dödes kvarlåtenskap dennes efterlevande make, med full förfoganderätt. Finns särkullbarn till den avlidne maken har de rätt till sin arvslott redan vid makens död. Detta gäller då det inte finns något testamente. Har arvlåtaren inskränkt bröstarvingars arvsrätt genom testamente har dessa alltid rätt till sin laglott, enligt 7 kap 1 § ÄB. Laglotten består av halva arvslotten. Är ni två syskon har ni med andra ord rätt till en fjärdedel var av den avlidnes kvarlåtenskap. För att få ut sin laglott måste man dock begära jämkning av testamente enligt 7 kap 3 § ÄB. Detta måste ske inom sex månader efter det att bröstarvingarna delgivits testamentet. Det är då tillräckligt att arvingen inom föreskriven tid ger testamentstagaren sitt anspråk till känna. Då jag inte har någon direkt information om din situation har jag svårt att göra någon konkret bedömning av hur en utgång i fallet skulle tänkas bli. Hälsningar,
Mathias GunnervaldRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”