Bodelning och arvsrätt

Min far och hans sambo hade ett hus som de bodde i på Thailand. Hans sambo bodde 2-3 månader i Sverige per år medans far endast bodde 1månad per år i Sverige. Här i Sverige hade min far en kolonistuga som sambon och han bodde i tillsammans med sitt gemensamma barn, stugan stod på hans namn. Nu dog min far för 3 månader sedan och jag undrar vem som har rätt till kolonistugan om det blir tvist. Det finns inget annat att ärva förutom kolonistugan i Sverige. Han hade ett barn ihop med sambon och 2 barn från ett tidigare äktenskap, mig inkluderat.

Lawline svarar

Hej! Regler om bodelning vid samboförhållandens upphörande finns i sambolagen. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Enligt 8 § sambolagen ska sambornas samboegendom fördelas mellan dem genom bodelning vid samboförhållandets upphörande, om någon av samborna begär det. Märk väl att en begäran om bodelning måste framställas senast när bouppteckningen förrättas, 8 § 2 st sambolagen. Av 8 § sambolagen framgår vidare att det endast är sambornas samboegendom som ska ingå i bodelningen. Vilken egendom som utgör samboegendom framgår av 3-7 §§ sambolagen. Som utgångspunkt gäller att sambornas gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen har förvärvats för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Märk väl att samborna kan avtala om att samboegendom inte ska ingå i bodelningen, 9 § sambolagen. Vad som avses med gemensam bostad framgår av 5 § sambolagen. Egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål räknas inte som gemensam bostad, se 7 § sambolagen. Den avgörande frågan huruvida kolonistugan ska ingå i bodelningen (vilket innebär att din fars sambo har rätt till hälften av kolonistugans värde) är om kolonistugan utgör gemensam bostad som förvärvats för gemensamt bruk. Bedömningen är till stor del beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt min mening är det i detta fall tveksamt om kolonistugan utgör gemsensam bostad, med tanke på att den användes endast 2-3 månader om året (jämför fritidshus 7 § sambolagen). Huruvida kolonistugan har förvärvats för gemensamt bruk kan jag inte ta ställning till. Om kolonistugan inte ingår i bodelningen kommer hela kolonistugan ingå i din fars kvarlåtenskap. Din fars sambo har inte rätt till någon del av kvarlåtenskapen, eftersom sambor inte ärver enligt ÄB. Kvarlåtenskapen ärvs av arvlåtarens bröstarvingar, som delar lika på kvarlåtenskapen, se 2 kap. 1 § ÄB. Sambolagen hittar du här: https://lagen.nu/2003:376 ÄB hittar du här: https://lagen.nu/1958:637 Vänligen,
Jens LidénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning