FrågaFAMILJERÄTTBodelning20/10/2010

Angående CSN lån vid bodelning

Hur gör man med CSN lån vid skilsmässa. Tas det med i bodelningen?

Lawline svarar

Hejsan! Vid en bodelning delas varje makes egendom upp i två delar, det ena är giftorättsgods och det andra är enskild egendom. Om den ena maken har skulder ska dessa avräknas från den makens giftorättsgods, enligt Äktenskapsbalken 1987:230 (ÄktB), 11 kap. 2 §, så att skulderna täcks. Men det är bara skulder som uppkommit före ansökan om äktenskapsskillnad lämnats in, som får räknas av. Av ÄktB, 11 kap. 3 § framgår att det som återstår av makarnas giftorättsgods, efter det att avdrag har gjorts för skulderna, skall läggas samman. Detta värde skall sedan delas lika mellan makarna. Har dock den ena maken mer skulder än tillgångar, så behöver inte den andra maken ta över skulderna. Ett exempel: Om make A har giftorättsgods på 50.000 kr och skulder på 100.000 kr blir dennes bidrag till bodelningen alltså 0 kr (inte -50.000 kr). Om make B har 200.000 kr i giftorättsgods men inga skulder, bidrar B med 200.000 i bodelningen. A och B får då i bodelningen 100.000 kr var. B måste alltså överföra tillgångar till ett värde av 100.000 kr till A. Studieskulder skall som huvudregel täckas vid bodelning. Det finns dock jämkningsregler som skulle kunna användas om en hälftendelning kan anses vara oskälig, vilket framgår av ÄktB 12 kap. 1 §. Om en make har stora studieskulder och den andra inte har några alls skulle en jämkning av bodelningen kunna bli aktuell. Men även tidpunkten för skuldens uppkomst, om studierna som studieskulden avser lett till ökad inkomst samt andra faktorer kan påverka bedömningen. Den maken som inte är skuldsatt kan alltså, om jämkning blir aktuell, få förbehålla sig ett visst belopp av värdet av sitt giftorättsgods som kompensation för den andra makens avdrag för studieskulder. Sammanfattningsvis är huvudregeln att studieskulder tas med i beräkningen av bodelningen och att avdrag görs för dessa från den makens giftorättsgods som studieskulderna står på. Om en vanlig hälftendelning är att anse som oskälig, kan den ”rikare” maken få undanta en del av sitt giftorättsgods med hjälp av jämkning. Äktenskapsbalkens regler om bodelning hittar du här: https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1 Med Vänliga Hälsningar Mari-Helen Schöllin
Mari-Helen SchöllinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000