Hur går man tillväga för att få enskild vårdnad om barn?

Hej! Jag har en fråga ang mina 2 barn som är 3 o 5år gamla. Har varit separerade i 1.5år och nu har jag faktiskt tröttnat på hans sätt när det gäller barnen. Har vi flertal tillfällen åkt till sjukhus med barnen för att de har varit sjuka. Har försökt ringa flera gånger vid dessa tillfällen och även skickat ett antal sms om varför jag behöver få tag i honom. Inget svar. Likaså jag får stå för alla utgifter gällande barnen öven om vi har varannan vecka. Jag är ensamstående och har inte inkomst och tycker ändå han ska ställa upp. Men nej. Hur gör jag för att söka ensam vårdnad? Han pratar inte med mig utan ev vid något enstaka sms och då är det bara bråk. Vi kommer inte överens och barnen tar illa vid sig.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Regler om vårdnad av barn återfinns i Föräldrabalken (FB) 6 kapitlet, se https://lagen.nu/1949:381#K6R2. 6 kap 5 § stadgar att om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och någon av dem vill ha ändring, ska rätten besluta om vårdnaden ska vara enskild eller gemensam. Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det. Alla beslut i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge fattas utifrån barnets bästa, och det rätten beaktar är bl.a. barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, se FB 6 kap 2 a §. Hänsyn tas också till barnens vilja, med beaktande av deras ålder och mognad. Vad som är barnets bästa bedöms från fall till fall, med beaktande av samtliga individuella omständigheter i situationen. En möjlighet är också att du och barnens far skriftligt avtalar om att du ska ha enskild vårdnad, detta förutsätter dock att ni är överens och att socialnämnden godkänner avtalet, se FB 6 kap 6 §. Om detta inte är möjligt, återstår för dig att vända dig till tingsrätten med en stämningsansökan och yrka att rätten ska tilldöma dig enskild vårdnad om barnen. Vid beslutet är det som nämnts barnets bästa som är avgörande. Man beaktar även föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. I rättsfallet NJA 2007 s. 382 (se https://lagen.nu/dom/nja/2007s382) uttalade Högsta domstolen att gemensam vårdnad förutsätter att det finns en realistisk möjlighet för föräldrarna att gemensamt lösa frågor som rör barnet och utan att det ständigt uppstår konflikter som drabbar barnet. Om rätten finner att vårdnaden inte bör vara gemensam, återstår att bedöma vem av föräldrarna som bör tilldömas vårdnaden enskilt. Återigen är det omständigheterna i det enskilda fallet som blir avgörande. Dock beaktar man regelmässigt olika principer. Den s.k. kontinuitetsprincipen innebär att ett barn inte bör ryckas upp från den miljö som barnet vant sig vid. Denna princip torde tala till boendeförälderns fördel. En annan princip är den s.k. umgängesprincipen som talar för att vårdnaden bör anförtros den förälder som har bäst förutsättningar att främja barnets umgänge med den andra föräldern. Detta innebär att det är till nackdel för en förälder som försöker sabotera eller förhindra barnets umgänge med den andra föräldern. Sammanfattningsvis gör rätten en bedömning av vårdnadsfrågan utifrån vad som anses vara bäst för barnen. Det som talar emot gemensam vårdnad i ditt fall, torde vara att det föreligger samarbetsproblem mellan dig barnens fader. Huruvida dessa problem är så allvarliga att gemensam vårdnad inte är ett bra alternativ, får rätten ta ställning till med beaktanda av omständigheterna i det enskilda fallet. Hoppas svaret varit till hjälp. Med vänlig hälsning
Caroline NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000