FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv29/09/2010

Efterarvsrätt och fri förfoganderätt

Ärver tidigare död makas släkt, när efterlevande make dör och efterlevandes makes testamente finns. Makan dog ca. 1967. Inga barn finns.

Lawline svarar

Hej! Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Enligt 3 kap. 1 § ÄB ärver den efterlevande maken kvarlåtenskapen från den först avlidna maken före gemensamma barn och andra arvingar. Undantag från företrädesrätten görs dock för särkullbarn. Dessa har rätt att få ut sitt arv vid arvlåtarens död. Arvingar till den först avlidna maken har rätt till efterarv vid den efterlevande makens död, 3 kap. 2 § ÄB. Detta gäller dock inte arvingar i den tredje arvsklassen. Efterarvsrätten omfattar således endast arvingar i första och andra arvsklass. Arvsklasserna framgår av 2 kap. 1-3 §§ ÄB. När det finns efterarvsberättigade arvingar erhåller den efterlevande maken kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Det den efterlevande maken ärver utgör, tillsammans med övrig egendom som den efterlevande maken äger, en enda förmögenhetsmassa, vilken den efterlevande maken ensam bestämmer över. Den efterlevande maken kan således avyttra och förbruka även den egendom som han ärvt efter den först avlidna maken. Att den kvotdel av den efterlevande makens förmögenhetsmassa som motsvaras av arvet innehas med fri förfoganderätt innebär dock att den efterlevande maken ej kan förfoga över denna kvotdel genom testamente, se 3 kap. 2 § 1 st ÄB. Sammanfattningsvis kan sägas att efterarvsberättigade arvingar alltid har rätt att få ut den kvotdel som innehas med fri förfoganderätt av den efterlevande maken vid den efterlevande makens död. Denna kvotdel kan den efterlevande maken ej förfoga över genom testamente. ÄB hittar du här: https://lagen.nu/1958:637 Vänligen,
Jens LidénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?