Förstärkt laglottsskydd vid gåva

2010-09-21 i Laglott
FRÅGA
hej min far var omgift när han dog. År 1983 finns ett köpeavtal där hans fru köpt halva huset. År 2007 skriver han ett gåvobrev och ger henne den andra hälften av huset. Hon står nu då som ensam ägare av huset. Är inte detta kränkning av min laglott?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Det som främst aktualiseras i detta fall är Ärvdabalkens (ÄB) regler om laglott, se ÄB 7 kap här.
Enligt 7 kap 1§ utgörs laglotten av hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge. Resterande del av kvarlåtenskapen kan arvlåtaren fritt förfoga över genom testamente. Laglotten utgörs alltså av hälften av den avlidnas kvarlåtenskap och ska fördelas mellan bröstarvingarna. Även om det finns ett testamente, går barnets rätt att utfå sin laglott före detta.

I ärvdabalken (ÄB) finns ett förstärkt skydd för bröstarvinges laglott, se här. 7 kap 4 § ÄB stadgar att om den avlidne under sin livstid skänkt bort egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente, kan bröstarvinge enligt 7 kap 3 § påkalla jämkning. Vid nedsättning av gåvan ska denna återgivas eller och om detta ej kan ske, ersättning utges för dess värde. Vill bröstarvinge göra denna rätt gällande mot gåvotagaren, ska han väcka talan inom ett år från bouppteckning efter arvlåtaren avslutades. Försittes denna tid, är rätt till talan förlorad.

Vid bedömningen av om gåvan är att likställa med testamente tar man hänsyn till omständigheterna i det konkreta fallet. En omständighet som talar för att så är fallet är att gåvan givits på arvlåtarens dödsbädd eller att denne trots gåvan, behållit den huvudsakliga nyttan av egendomen, d.v.s. att din far i detta fall fortsatt att bo kvar på fastigheten.

Om bestämmelsen i ÄB 7:4 är tillämplig skall vid laglottens beräkning värdet av gåvan läggas till kvarlåtenskapen, varefter laglotten beräknas på vanligt sätt. Det krävs inte att arvlåtaren avsett att genom gåvan kränka laglotten för att lagrummet ska kunna tillämpas.

Om din laglott kränkts p.g.a. gåvan beror även på hur din fars egendomsförhållanden såg ut i övrigt. Om gåvans värde understiger hälften av din fars totala kvarlåtenskap, kan du som bröstarvinge fortfarande få ut din laglott. Ofta torde dock en fastighet vara den egendom som är mest värdefull för en privatperson.

Vid kränkning av bröstarvinges rätt till laglott finns då möjligheten att försöka återvinna gåvan med hjälp av det förstärkta laglottsskyddet.

Hoppas svaret varit till hjälp,

Med vänlig hälsning

Caroline Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (746)
2020-07-03 Är ett testamente som ger ensambarn 25 % av arvet giltigt?
2020-06-30 Har jag rätt att ärva min portugisiska far?
2020-06-30 Kan man testamentera en större del av sina tillgångar till ett av sina barn?
2020-06-25 Kan man göra sina barn arvslösa?

Alla besvarade frågor (81813)