Rätt till gemensam bostad efter äktenskapsskillnad

2006-08-14 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Om en av parterna i ett äktenskap vill separera men ingen av dem vill lämna huset, hur gör man och vad säger lagen ? Hur får man ut en som inte vill separera frivilligt?
SVAR
Bestämmelserna om makars egendomsförhållanden och om äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB). (Lagtexten finner du http://www.lagen.nu/1987:230 .)

Vill endast den ene av två makar skiljas, har den rätt till äktenskapsskilnad endast efter betänketid. (ÄktB 5:2) Så sker även i vissa fall om det finns barn med i bilden. (ÄktB 5:1)
Betänketiden varar normalt i sex månader varefter någon av makarna, om de fortfarande vill skiljas, måste framställa ett särskilt anspråk på detta för att dom om äktenskapsskillnad skall meddelas. Betänketiden inleds när den make som vill skiljas framställt önskan härom till tingsrätten och detta yrkande delges den andre maken. (ÄktB 5:3)

Efter det att äktenskapet upplösts skall makarnas gemensamma egendom, alltså vad som utgör giftorättsgods, delas lika mellan dem. Om den gemensamma bostaden utgör giftorättsgods skall dess värde alltså fördelas lika på vardera make, precis som vilken förmögenhetstillgång som helst. Den av makarna som har störst behov av bostaden skall sedan vid bodelningen få bostaden tilldelad sig mot avräkning, d.v.s. den maken måste tillgodogöra den andre maken värdet av hans eller hennes del i bostaden. (ÄktB 11:8) Så sker först och främst med egendom ur giftorättsgodset eller, om detta inte räcker till, med motsvarande belopp i pengar. (ÄktB 11:9) Vem som har störst behov avgörs på bedömningsgrunder som t.ex. vem som tilldelas vårdnaden av eventuella barn, vem som får anses ha sämst möjligheter att skaffa sig en ny bostad och vem som från den tidigare gemensamma bostaden har närmast till jobbet. Dessa saker vägs alla mot varandra i en helhetsbedömning.

Den som sedan tilldelas bostaden blir ägare till densamma. Vägrar en före detta make fortfarande i detta skede att lämna huset, kan kvarvarande make begära handräckning för att få denne handgripligen avlägsnad.

Vänligen

Joel Laack
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1673)
2020-01-17 Kan min chef neka mig en högre tjänst på grund av psykisk ohälsa?
2020-01-16 Får jag kontakta pressen om min tidigare arbetsgivare?
2020-01-16 Vad blir straffet för att bedriva konkurrerande verksamhet under sin anställning?
2020-01-01 Vad kan man göra när arbetsgivaren inte betalar ut lön?

Alla besvarade frågor (76367)