FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/07/2010

Hävningsrätt vid konsumentköp

Hej köpte för några dagar sen en passat årsmodell 2005 men nu när jag pratar med Vägverket och Folksam så är det årsmodell 2004. Den står mycket lägre i pris i jämförelse. Det står på kvittot från bilhandlaren att det är en 2005. Har jag rätt att kräva att antingen kompensation eller häva inbytet av bilhandlaren? Kan man häva ett inbyte om de har sålt min bil?

Lawline svarar

Tack för din fråga! Eftersom du inhandlat bilen i egenskap av konsument av en bilhandlare, är Konsumentköplagen (hädanefter KKL) tillämplig för att avgöra dina rättigheter och skyldigheter. ( läs här: https://lagen.nu/1990:932) För att du skall ha rätt till kompensation eller till att häva köpet krävs det att det föreligger ett fel i varan. Du har åtminstone två möjliga grunder för att hävda fel. Bilen skall ifråga om art, kvalitet och andra egenskaper enligt 16 § KKL stämma överrens med vad som följer av avtalet. Dessutom kan fel anses föreligga enligt 19 § KKL . I paragrafen stadgas nämligen att fel föreligger i det fall varan inte överrensstämmer med uppgifter om varans beskaffenhet som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Säljaren har strikt ansvar vad gäller sådana uppgifter. Att information om vilken årsmodell bilen är av var av betydelse för ditt köp är utan tvekan. Om bilen i något avseende avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta skall vara anses felaktig. Eftersom säljaren inte rättat lämnad information i tid och på ett tydligt sätt utan istället angivit fel årsmodell på kvittot anser jag att fel i varan föreligger. I 20a § KKL stadgas att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnats skall anses ha funnits vid själva avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Det är säljaren som har bevisbördan för att felet inte förelåg vid avlämnandet och som skall bryta den felpresumtion som paragrafen stadgar. Du faller inom ramen för denna funktionsgaranti, eftersom det bara gått några dagar sedan köpet genomfördes. Då bilen kan anses vara såld i felaktigt skick har du som köpare enligt 22 § KKL rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller rätt att häva köpet. Du har dessutom rätt till skadestånd. För att kunna åberopa fel i varan måste du enligt 23 § KKL fullgöra din reklamationsplikt inom skälig tid från det att du uppmärksammat felet. I 23 § KKL anges att en reklamation som lämnas inom två månader från det att felet uppmärksammas alltid skall anses ha lämnats i rätt och skälig tid. Den yttersta reklamationsfristen är tre år. I 24 § KKL anges dock att du som konsument inte är bunden av kraven på reklamation i det fall säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Att lämna felaktig uppgift om årsmodell faller inom ramen för agerande i strid mot tro och heder. Detta dock under förutsättning att säljaren inte kan bevisa att han inte kände till att uppgiften var felaktig. Den påföljd som blir aktuell i ditt fall är antingen prisavdrag eller hävning, se 28-29 §§ KKL. Detta eftersom avhjälpande eller omleverans inte går att genomföra. Hävningsrätt har du som köpare enligt 29 § KKL i det fall avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig. Din rätt till skadestånd stadgas i 30 § KKL. Verkningarna av hävningen blir att respektive part har s.k. retentionsrätt, dvs. vardera parten har rätt att kräva att motparten lämnar tillbaka vad han tagit emot. Detta stadgas i 43 § KKL. Du skall enligt 44 § KKL ge ut den avkastning av varan som du fått samt betala skälig ersättning om du har haft nytta av varan. Säljaren å sin sida skall betala ränta från den dag då han mottog betalningen. Du har rätt att häva köpet förutsatt att du kan lämna tillbaka bilen i väsentligt oförändrat skick alternativt om du ersätter säljaren för den minskning i varans värde som är följden av en eventuell försämring av bilens skick. Lycka till! Med vänlig hälsning,
Louise Albertson - WittingRådgivare
Hittade du inte det du sökte?