FrågaAVTALSRÄTTAvtal29/07/2010

Reklamationsrätt

Säljaren vägra att godta en reklamation eftersom varan var använd så jag blev tvingad att lämna den på service. När den är klar vill dom ha 250kr för servicen eftersom dom påstår att jag använt den utan olja, jag tömde den på olja innan jag lämnade in den eftersom jag ville reklamera den. Nu bestrider jag kravet på 250kr och säljaren vägrar lämna ut varan till mig eftersom jag inte betalar. Varans värde är 3000 kr. Kan säljaren hålla inne varan tills jag betalar? Om inte, vad ska jag göra?

Lawline svarar

Tack för din fråga! Jag utgår i mitt svar från att du inhandlat varan i egenskap av konsument , varför Konsumentköplagen(hädanefter KKL) ligger till grund för dina rättigheter och skyldigheter i den aktuella situationen. Till att börja med skall säljaren godta en reklamation även då varan är använd. Det är delvis poängen med reklamationen! Ett fel i varan som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnats till dig som köpare skall enligt 20 a § KKL anses ha funnits redan vid köpet, om inte annat visas av säljaren eller om detta är oförenligt med varans eller felets art. Du specificerar inte vad för slags vara det rör sig om, vilket gör det svårt att bedöma huruvida felet kan anses falla inom denna s.k. funktionsgaranti. I 21 § KKL stadgas att om köparen genom en garanti eller liknande utfästelse såsom exempelvis försäkring åtagit sig att under en viss tidsperiod svara för varan och dess skick , så skall fel anses föreligga om varan under den angivna tiden försämras i det avseende som garantin omfattar. Garanti är ett helt frivilligt åtagande och kan lämnas av säljaren själv eller av t.ex. tillverkaren. Oavsett när funktionaliteten i varan försämras under garantitiden så skyddas köparen. Garantiskyddet bortfaller dock om felet går att härleda till en olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande eller liknande. Förmodligen är det denna grund som säljaren åberopar som stöd för att du skall betala serviceavgiften. Säljaren har i så fall rätt att hålla inne varan tills dess du betalat avgiften. Denne har s.k. detentionsrätt. Eftersom garantin lämnas på frivillig basis från säljaren kvarstår din rätt att åberopa KKL. Om vissa funktioner på varan har uteslutits ur garantiavtalet så kan du alltid falla tillbaka på KKL. Om däremot fel i varan föreligger har du enligt 22 § KKL rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att själv avhjälpa felet eller rätt att häva köpet. Du måste dock reklamera felet inom skälig tid till säljaren, se 23 § KKL. Reklamation som gjorts inom två månader skall alltid anses lämnad inom rätt tid. Du har rätt att kräva avhjälpande av felet alternativt omleverans av varan enligt 26 § KKL förutsatt att det kan sek utan oskälig kostnad för säljaren. Om varken avhjälpande eller omleverans kan ske, har du enligt 28 § KKL rätt till antingen prisavdrag eller hävning. Hävning förutsätter att felet är av väsentlig betydelse för dig som köpare. Den åtgärd som troligtvis blir aktuell i ditt fall är avhjälpande. En sådan åtgärd förutsätter dock som sagt att felet ej går att härleda tillbaka till köparen själv. Lycka till! Med vänlig hälsning,
Louise Albertson - WittingRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”