FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt29/07/2010

Tillstånd för ombyggnad av bostadsrättsförening

Jag har köpt en bostadsrätt, är godkänd som medlem man har ännu inte flyttat in. Jag har begärt tillstånd från föreningen om att bygga ut ett bef. wc till dusch/wc. Detta innebär flytt av avlopp mm vilket jag noggrannt beskrivit tillsammans med relevanta handlingar. Föreningen nekar med motiveringen att "man kan inte vara säker på att det inte påverkar fastigheten"Jag menar att en fackmannamässigt utförd ombyggnad inte har någon negativ påverkan. Huset är byggt 2002 och är alltså inte gammalt. Man vill hänskjuta frågan till årsstämman för diskussion. Kan man verkligen neka mig detta ?

Lawline svarar

Tack för din fråga! I Bostadsrättslagen (1991:614, läs här: https://lagen.nu/1991:614#K7) anges i kapitel 7 vilka rättigheter och skyldigheter du som bostadsrättshavare har. I nämnda kapitels 7 § stadgas att bostadsrättshavaren inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten får utföra åtgärd som innefattar exempelvis ändring av befintliga ledningar för avlopp. I andra stycket i samma paragraf anges vidare att styrelsen inte får vägra att medge tillstånd till en i paragrafen nämnd åtgärd om inte åtgärden är till påtlaglig skada eller olägenhet för föreningen. Det är alltså styrelsen som skall göra den enskilda bedömningen av huruvida din ombyggnation skall godkännas eller ej. Bestämmelsen medger visserligen en möjlighet för styrelsen att neka dig tillstånd men endast under förutsättning att åtgärden har en påtaglig negativ effekt för föreningen. Du skriver att frågan skall hänskjutas till stämman för diskussion. I kapitel 9, 15 § BRL anges att beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna. I 15 § ,2st BRL anges dock att åtgärder som innebär en förändring av bostadsrättshavarens lägenhet skall beslut fattas av styrelsen. Att diskutera frågan på stämman är i ditt fall därför ej nödvändigt. Jag vill avslutningsvis poängtera att din bostadsrättsförening kan ha annorlunda och mer specificerade bestämmelser i sina stadgar än de som anges i Bostadsrättslagen. Det är därför viktigt att du grundligt läser igenom föreningens stadgar. Eventuellt finns förklaringen till avslag att finna där. Lycka till med din ombyggnad! Med vänlig hälsning,
Louise Albertson - WittingRådgivare
Hittade du inte det du sökte?