Gemensam vårdnad och umgängesrätt

hej, Jag tror mig veta att kvinnan automatiskt får ensam vårdnaden om barnet om man inte är gift. Frågan gäller ett gemensamt barn och hur jag skall gå tillväga för att dels få umgängsrätt och dels få delad vårdnad. Är umgängsrätt något man alltid har eller måste man ha delad vårdnad för att få detta?

Lawline svarar

Hej, 

Det stämmer att modern ensam får vårdnaden om barnet om föräldrarna inte är gifta. Är föräldrarna överens kan de få gemensam vårdnad genom registrering hos Skatteverket efter anmälan antingen till socialnämnden, i samband med en faderskapsbekräftelse, eller till Skatteverket. De kan även ansöka om gemensam vårdnad vid domstol, se närmare 6 kap 4 § föräldrabalken. En annan möjlighet är att skriftligen avtala om gemensam vårdnad. Ett sådant avtal ska godkännas av socialnämnden om det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa, se 6 kap 6 §.

Om modern däremot motsätter sig faderns önskan om att få del i vårdnaden, kan fadern väcka talan vid domstol med yrkande om gemensam vårdnad, alternativt att ensam tillerkännas vårdnaden. Det blir alltså tal om att stämma barnets moder om hon inte vill att ni ska ha gemensam vårdnad om barnet. Rätten tar särskild hänsyn till föräldrarnas samarbetsförmåga rörande barnet vid avgörandet av vårdnadsfrågan, se 6 kap 5 §.

Umgängesrätt förutsätter inte att man har del i vårdnaden om barnet. Om barnet står under vårdnad av eller bor med endast en förälder, har barnet ändå rätt att träffa sin andra förälder. Om en förälder försöker hindra eller sabotera kontakten mellan barnet och den andra föräldern, kan detta i princip leda till förlust av vårdnaden. Märk att umgängesrätten tillkommer barnet och alla frågor angående vårdnad, boende och umgänge avgörs utifrån vad som anses vara bäst för barnet. Föräldrarna ska gemensamt verka för ett fungerande umgänge mellan barnet och en förälder som barnet inte bor tillsammans med, se 6 kap 15 §. 

Barnets föräldrar bör i första hand själva försöka lösa umgängesfrågan. Detta kan till exempel ske genom avtal som ska godkännas av socialnämnden. Om du och barnets moder inte kan enas finns det en möjlighet att via kommunen få hjälp att nå en lösning genom särskilda samarbetssamtal. Rätten kan även utse en medlare, 6 kap 18-18 a §§. I sista hand avgörs frågan av domstol på talan antingen av en förälder eller av socialnämnden, se 6 kap 15 a §.  

Om du och modern inte kan lösa frågorna angående barnet gemensamt eller om du hindras från att träffa ditt barn blir det alltså ytterst tal om att vända sig till tingsrätten. Föräldrabalkens 6 kap hittar du här, https://lagen.nu/1949:381#K6. 

Med vänlig hälsning

Nathalie MiskinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000