FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte03/05/2010

Värdering av lösöre vid bouppteckning

Hej! Jag ska göra en bouppteckning efter min svärmor och undrar hur mycket lösöret i 1 rum o kök värderas till enligt schablon. Inget av större värde finns i bohaget.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Regler beträffande bouppteckning finner du i 20 kap Ärvdabalken 1958:637 (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637. ÄB 20 kap 4 § stadgar att samtliga tillgångar och skulder som den avlidne efterlämnar, skall antecknas till det värde som förelåg vid dödstillfället. I ärvdabalken framgår emellertid inga specifika värderingsregler, utan lagstiftningen har i praktiken tidigare kompletterats av de skatterättsliga reglerna i 22-27 §§ lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt (AGL). Sedan AGL avskaffades år 2004, finns därför inga lagstadgade regler om hur lösöret skall värderas vid bouppteckningen. Värderingen får därav ske från fall till fall och varierar i förhållande till de särskilda omständigheterna. I rättspraxis och enligt förarbetena till AGL framgår emellertid att lösöre i regel skall värderas till sitt marknadsvärde eller det verkliga värdet (se prop. 2004/05:25 s 24) vid bouppteckning. Värderingen sker således med utgångspunkt i vad lösöret skulle betinga på marknaden om det såldes under normal varsamhet och försorg. Vid schablonvärderingar, brukar man använda sig av ett sammanlagt uppskattat värde för till exempel allt porslin i en lägenhet på 1 rum o kök, vilket därmed uppskattas i varje enskilt fall. Vid schablonvärdering brukar ledning kunna sökas i det ersättningsbelopp som vanligen utgår från gällande försäkringsbolag vid till exempel brand. I ditt fall saknar vi tillräcklig information för att göra en sådan schablonvärdering över nätet, utan det bästa vore att vända sig till en erfaren jurist/värderingsman som har gedigna kunskaper kring värdering av det slag du önskar. Lycka till och återkom gärna med fler frågor om du har några funderingar. Med vänlig hälsning,
Thor-Amadeus MorillasRådgivare