Laglott och testamente mellan sambor

Är sambo och vi har båda barn i tidigare äktenskap. När vi med bankens hjälp skrev testamente ville vi testamentera huset och lösöret till den efterlevande sambon. Bilar och sparkapital skulle dock inte tillfalla den efterlevande. Men vi undrar nu om innebörden i testamentet säger detta. Det står "med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med undantag av bröstarvinges laglott" samt "Vid lottläggning skall den avlidnes andel av vår gemensamma fastighet och allt lösöre läggas på den efterlevande sambons lott". Vad gäller?

Lawline svarar

Hej! Precis som du verkar misstänka, ser det utifrån vad du återgett inte ut som om testamentet säger exakt det ni önskade. Lydelsen ”med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med undantag av bröstarvinges laglott" innebär att hälften av den avlidne sambons egendom (inklusive bilar och sparkapital) kommer att tillfalla den efterlevande sambon i ett första steg. Laglotten som ju utgör halva kvarlåtenskapen enligt 7 kap 1§ ärvdabalken går ju inte att testamentera bort (se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). Beträffande lottläggningen som nämns i nästa mening, handlar den om +vilka faktiska saker+ som den efterlevande sambon ska få efter att det väl avgjorts hur mycket egendom +värdemässigt+ som denne ska ärva. På sin "halva" (dvs vad som ej är laglotten) ska sambon så långt det räcker få allt utom sparkapital. Bilar omfattas av begreppet lösöre och kommer således att tillfalla sambon (men som sagt krävs att det finns ett minst lika stort sparkapital som täcker den avlidnes barns laglott, alltså halva värdet av all den avlidnes egendom). Om det finns tillräckligt mycket sparkapital så att barnen kan få sin laglott täckt, men ni även vill försäkra er om att bilarna tillfaller barnen därutöver, föreslår jag att ni ändrar testamentslydelsen till något i stil med: ”med undantag av bröstarvinges laglott ska X erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap förutom bilfordon med fri förfoganderätt. Nämnda bilfordon ska tillfalla bröstarvingar utöver deras laglott". Tilläggas kan att betydelsen av uttrycket ”fri förfoganderätt” innebär visserligen att den efterlevande sambon blir ägare till egendomen, men när denne dör kommer en så stor andel av dennes egendom som representeras av den först avlidnes arv att tillfalla den först avlidnes arvingar. Låt mig ta ett exempel för att illustrera: Ni har vardera 100.000 kr när din sambo avlider. 50.000 kr av din sambos egendom går då direkt till barnen medan resterande 50.000 kr tillfaller dig enligt ert testamente. Den ärvda egendomen från din sambo utgör nu 1/3 av din totala egendom (150.000 kr). När du sedan dör kommer 1/3 av din egendom att tillfalla din avlidne sambos barn (har din egendom ökat till 300.000 kr kan du inte testamentera bort mer än 200.000 kr eftersom 100.000 kr går till dem). Slutligen bör sägas att om ni ändrar era respektive testamenten är det viktigt att ni följer de formaliakrav som finns för ett giltigt testamente, dvs att ni upprättar var sitt nytt testamente med önskad lydelse. Därefter ska ni underteckna det i närvaro av två samtidiga vittnen vilka i sin tur ska bestyrka riktigheten av er underskrift (de behöver inte se innehållet i testamentet) med sina respektive namnunderskrifter (detta framgår av 10 kap 1§ ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1). Jag hoppas du fick svar på vad du undrade Vänligen
Carl-Henrik BrännbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”