FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom24/04/2010

Innebörden för samägande syskon av att fritidshus är någons enskilda egendom

Hej jag och min bror ärvde 50% var av ett fritidshus för ett antal år sedan av vår far. I det testamentet stod det " Vad mina bröstarvingar erhåller i arv efter mig skall utgöra enskild egendom, med rätt att genom äktenskapsförord förordna att enskild egendom i stället ska utgöra giftorättsgods". Vad innebär enskild egendom nu när min bror har avlidit? Han har en sambo som han har 3 barn tillsammans med.

Lawline svarar

Hej! När någon dör ska personens egendomar delas ut. Vem som erhåller vad och med vilket s k laga fång beror på vilka efterlevande som finns och vilket laga fång det är fråga om. De fång som aktualiseras i samband med ett dödsfall är bodelning, testamente och arv. +Om bodelning+ När någon som är sambo dör ska en bodelning göras om den efterlevande sambon begär det. I bodelningen ska deras samboegendom delas upp mellan dem. Bostad och bohag som din bror och hans sambo förvärvade för gemensam användning är samboegendom. Andelsrätt i ett fritidshus faller alltså utanför begreppet och ska inte tas upp i bodelningen. Observera att din brors sambo enligt 18 § 2 st sambolagen ("lilla basbeloppsregeln") har rätt att genom bodelning erhålla samboegendom till ett värde som motsvarar två prisbasbasbelopp. (Ett prisbasbelopp var för år 2009 42800 kronor.) Sambolagen finner du här: https://lagen.nu/2003:376 Att viss egendom är enskild egendom innebär att det "skyddas" från makes eller sambos anspråk i en bodelning. De egendomar som utgör enskild egendom är undantagna från att vara samboegendom i 4 § 3 p sambolagen. Andelen i fritidshuset är alltså undantaget bodelningen av två anledningar. Det går, enligt din fars förordnande, att genom äktenskapsförord göra egendomen till giftorättsgods. Detta torde förutsätta att din bror var gift. Ett sådant äktenskapsförord ska registreras. Registret förs av SCB. Om du vill veta om din bror skrivit något äktenskapsförord kan du vända dig till SCB med en begäran att få ett utdrag rörande din bror. Läs mer på http://www.scb.se/Pages/List____250815.aspx . +Om testamente+ Att egendom är enskild hindrar inte din bror från att förordna om den i testamente. Om däremot värdet av fritidshuset är mer än hälften av det sammanlagda värdet av kvarlåtenskapen - och således inkräktar på barnens laglott - kan testamentet jämkas efter klander enligt 7 kap 3 § ärvdabalken, som du kan läsa här: https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1 . +Om arv+ De egendomar som finns kvar efter bodelningen är den kvarlåtenskap som ska delas upp mellan de arvsberättigade. Sambor har ingen arvsrätt. Kvarlåtenskapen kommer delas upp mellan de tre barnen. Vem eller vilka av dem som kommer erhålla faders andel i fritidshuset och bli samägare med dig kan jag inte svara på. Sammanfattningsvis innebär att fritidshuset är enskild egendom att din brors del av den inte kommer vara med i bodelningen utan fördelas på hans arvingar om han inte förordnat annat genom testamente. Med vänliga hälsningar
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?