Mervärdesskatt och gemenskapsinternt förvärv

2006-08-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Blev tillfrågad av en vän att skriva mig som ägare på en sprillans ny bil som importerats. Var tveksam först men han sa att bilen var tvungen att stå på någon för att kunna besiktas, att det var en gråzon som alla bilförsäljare använde sig utav. Han gav mig även lite betänketid så jag tänkte inte efter så mycket och sa ja, nu i efterhand så känns det som jag blivit blåst. Hörde med andra polare och fick reda på att bilförsäljare importerar och skriver privatpersoner på bilarna för att slippa momsen. Och att ett företaget åkt dit, en av dem som skrivit en bil på sig fick betala momsen som var på 200,000kr. Nu vet jag inte vad jag ska göra, vem ska jag tro på först o främst? Hur orolig ska jag vara? Ska jag ringa snuten? Kan jag t.o.m. vara så fräck och anmäla bilen stulen då bilen står på mig?
SVAR
Inledning

Jag tänkte inledningvis redogöra för momsens karaktär, sedan göra en straffrättslig bedömning och slutligen redogöra för vad som händer om du inte anmäler detta till polisen.

Moms

Moms, eller mervärdesskatt regleras av mervärdesskattelagen ( ML), och är en skatt på konsumtion som egentligen belastar den slutlige användaren av tjänsten eller produkten. Det är dock näringsidkare som i princip är skyldiga att betala in skatten till staten. Som antyds av din frågeställning är det bara under vissa förutsättningar som mervärdesskatt aktualiseras. För att skattskyldighet till mervärdeskatt ska uppkomma fordras att det är skattepliktig omsättning av vara eller tjänst i en yrkesmässig verksamhet (ML 1 kap. 1 §,2, 3, 4, 6 kap ML, 10 kap. 11 § ML, och 13 kap inkomsskattelag). Alltså uppkommer ínte skattskyldigheten förrän man säljer,importerar, gör ett gemenskapsinternt förvärv eller byter bort bilen och i ditt fall så torde inte heller din eventuella försäljning anses som yrkesmässig då inget i din frågeställning antyder att du driver någon näringsverksamhet där bilar ingår i verksamheten.

Bilförsäljaren ska dock betala svensk mervärdesskatt på förvärvet från ett annat EG-land ( 1 kap. 1 §, 2 kap. 5 § ML) om det är han som köpt bilen ( gemenskapsinternt förvärv, GIF). Om det istället är du som formellt köpt bilen vilket delvis antyds i frågeställningen så ska du betala mervärdesskatt till staten om vilen är helt ny ( 2a Kap 2, 3 §§). Det finns alltså en del som talar för att det formellt sett är du som ska betala mervärdesskatt om förvärvet skett från ett annat EG-land och bilen är helt ny. Denna konstruktion förklarar varför detta företag fick betala 200.000 i moms då det var GIF.

Ett utdrag ur förarbetena till ML kan illustreraras för att förstå den invecklade konstruktion som följer med en import av vara ur mervärdesskattesynpunkt: "När en näringsidkare i ett EG-land säljer varor till en mervärdesskatteregistrerad näringsidkare i ett annat EG-land, skall förvärvet således anses vara en beskattningsgrundande händelse. Förvärvaren/ din vän skall då betala mervärdesskatt. För det fall förvärvaren är en näringsidkare vars verksamhet inte medför skattskyldighet eller en juridisk person som inte är näringsidkare skall detsamma gälla om det sammanlagda värdet av förvärven överstiger en viss årlig beloppsgräns. I andra fall skall omsättningen av varor anses som den beskattningsgrundande händelsen och säljaren blir då skyldig att betala skatt. Det gäller bl.a. för det fall förvärvaren är en privatperson i ett medlemsland och transporten skall ske genom säljarens försorg. Varan anses då omsatt i förvärvslandet och säljaren skall betala mervärdesskatt enligt det landets mervärdesskattebestämmelser".

3. Straffrättslig bedömning och trafikregister

Som jag förstår denna situation även om detta endast är en spekulation så har bilförsäljaren bilen i sin besittning/ägo. Jag utgår i från detta scenario och står du som ägare kommer fakturan för mervärdesskatt komma till dig då du står som ägare . Även om du står som ägare så är detta inte avgörande för äganderättsfrågan i en rättegång utan det är snarare bevisfaktum i ägandrättsfrågan. Att du står som ägare innebär ju ett bevisfaktum för att du verkligen är ägare i en civilrättslig,skatterättslig eller straffrättslig rättegång. Om dock bilförsäljaren tillägnar sig hela köpeskillingen och du kan bevisa att han faktiskt importerat bilen och därefter övertalat dig att stå som ägare så talar övervägande skäl för att han ska anses ha varit ägare hela tiden. Men detta är som sagt vanskliga bevisfrågor som egentligen inte kan få ett svar förrän en domstolsprövning. I praxis från regeringsrätten kan dock faktumet att någon står som ägare i bilregistret inte anses tillräckligt för att denne civilrättsligt ska anses vara ägare om det i det enskilda fallet finns flera omstädnigheter som talar mot detta bevisfaktum. Skatteverket har ju ingen formell skyldighet att utreda äganderättsfrågan eller vem som egentligen förvärvat bilen när de utfärdar faktura om inbetalning av mervärdesskatt. I det nämnda fallet från regerinsgsrätten ansågs dock myndigheten på grund av omständigheterna i det enskilda fallet ha en utredningsplikt.

Av naturliga skäl så är den straffrättsliga bedömningen beroende av äganderättsfrågan. Formellt sett ska ju du erlägga mervärdesskatt för det gemskapsinterna förvärvet. Du torde dock kunna göra skatterverket uppmärksam på omständigheterna i ditt fall och få dem att utfärda fakturan till din vän istället eller försöka bli avförd från bilregistret. Detta kan dock vara svårt då ni ändå ingått ett skenavtal och din rätt kanske anses så skyddsvärd. Du kan ju alltid vägra att betala men KFM kan på exkekutiv väg driva in denna fordran. Du kan dock bestrida fordran om de söker ett utslag om betalningsföreläggande mot dig. Då kommer målet upp i TR:n och då utreds ju hela äganderättsfrågan och därmed vem som i slutändan är skyldig att betala momsen för GIF:n. Jag kan dock förstå dig om du inte vill bli indragen i en rättegång.

Det finns en hel del som i frågan talar för att bilhandlaren gentemot dig har gjort sig skyldig till bedrägeri eller i vart fall till oredligt förfarande ( 9 kap 1, 8 §§ brottsbalken). Med hot om detta eller polisanmälan så kommer nog din komplicerade situation att utredas och ditt problem lösas. Detta torde vara mitt bästa tips jag kan ge dig i fall du står ut med en polisutredning. Här bör dock omtalas att du ändå bör vara ganska säker ( mer än 50 %) på att det är ett brottsligt förfarande. Om du på vaga grunder och med insikt om att du kan ha fel pekar ut denne importör som brottslig så kan du själv drabbas av ansvar för vårdlös tillvitelse eller förtal ( 5 kap, 15 kap 7 § BrB).Av det som du sagt till mig torde det dock vara riskfritt att omtala detta för polisen. Du bör dock som första åtgärd göra din vän uppmärksam på vilka risker som denne tar och det faktum att denne kan drabbas av åtal och hot om fängelsestraff.. Du bör också så klart begära att bli avregistrerad som ägare till fordonet och be din vän att skriva sig som ägare.Du bör ju så klart inte anmäla bilen som stulen då det inte skett någon stöld rent juridiskt.Jacob Öberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (556)
2021-05-30 När räknas jag som skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning?
2021-05-22 Tidsfrist att överklaga felaktig skatt
2021-05-20 Näringsbetingade andelar
2021-04-30 Finns det några skatterättsliga för- eller nackdelar av att ett hus man ärver inte har några bolån?

Alla besvarade frågor (93137)