Gemensam vårdnad

Mitt ex och jag har gemensam vårdnad om vår snart 14åriga dotter. Hon är skriven hos mig och bor hos mig på heltid. Är hos sin pappa ca varannan helg. Nu lät jag henne ta ett hål i näsan utan att fråga honom. Han är jätte arg och kräver att den ska tas bort. Vår dotter vill så gärna ha den kvar. Vad gör jag?

Lawline svarar

Hej, Frågor om vårdnad regleras i föräldrabalkens (FB) 6 kap. FB kan du hitta här https://lagen.nu/1949:381 Vårdnadens utövande regleras framförallt i 11-14 §§ FB. Vid gemensam vårdnad är utgångspunkten att vårdnadshavarna skall fatta alla beslut rörande barnet gemensamt (6:13 § FB). Det krävs således att vårdnadshavarna samarbetar. I undantagsfall får bestämmanderätten utövas av en av vårdnadshavarna ensam om den andra är förhindrad att ta del i beslutet till följd av t ex sjukdom eller frånvaro och beslutet inte kan skjutas upp. Om den andra vårdnadshavarens mening kan inhämtas utan att oskälig lång tid förflyter och detta inte är till olägenhet för barnet skall vårdnadshavaren inte anses förhindrad att ta del i beslutet. Desto viktigare beslut, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet. Vidare har den vårdnadshavare som barnet bor hos har rätt att fatta vissa beslut rörande barnet på egen hand, det handlar om sådana beslut som rör barnets vardagliga omsorg. Boendeföräldern har t ex rätt att besluta om var barnet skall vistas på sin fritid etc. Det är inte helt klart vilka frågor som skall anses röra barnets vardagliga omsorg men det är troligt att ett beslut om piercing inte är ett sådant beslut. I så fall krävs alltså samtycke från båda vårdnadshavarna. Det skall också nämnas att vid utövandet av vårdnaden skall vårdnadshavarna, i takt med barnets stigande ålder och utveckling, ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Med vänlig hälsning,
Hanna RehnRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”