FrågaSKATTERÄTTKapitalvinstskatt27/03/2010

Är gåva till fastighetssäljare del köpeskilling?

Jag och mina två syskon övertog vår mors fastighet för ett år sedan. Vi betalade mamma en ersättning motsvarande taxingsvärdet. Nu har vi sålt fastigheten och gjort en bra affär med en betydande vinst efter skatt. Efter reavinstskatt återstår ca 2 Miljoner kr. Vi vill att mamma ska få ta del av vinsten men har hört att det kan ses som förtäckt köpeskilling av skattemyndigheten. Vi vill inte begå några oegentligheter och undrar därför vad som gäller och hur vi ska förfara för att ge mamma en summa motsvarande ca 500 000 kronor.

Lawline svarar

Hej! För att undvika förvirring vill jag inledningsvis uppmärksamma att begreppet realisationsvinst byttes ut mot kapitalvinst i samband med inkomstskattelagens (IL) tillkomst 1999. När reavinst avses kommer jag använda mig av ordet kapitalvinst. En kapitalvinst är en vinst vid avyttring av en tillgång. Bestämmelserna om kapitalvinster finns inkomstskattelagen. *En kapitalvinst ska beskattas det beskattningsår då tillgången avyttras*. Att en viss del av köpeskillingen erläggs under ett senare beskattningsår spelar ingen roll. Utgångspunkten blir därför att om de efterföljande 500 000 kronorna, som ni vill betala till er mor, är en del av köpeskillingen ska de påverka kapitalvinstens storlek. Om de inte är en del av köpeskillingen görs en särskild prövning av vad det är för typ av transaktion. Frågan om en viss summa pengar är en del av köpeskillingen eller ej besvaras i civilrätten. Skatterätten är inte fristående från civilrätten utan är beroende av den. Det här kallas att *civilrätten är normerande för skatterätten.* Fastighetsrätten är den del av civilrätten som behandlar bl a fastighetsöverlåtelse. Regleringen har gjorts i jordabalken. I 4 kap. 1 § 2 st jordabalken (som du kan läsa här: https://lagen.nu/1970:994#K4P1S2 ) anges att *den köpeskilling som gäller mellan er och er mor, för fastighetsöverlåtelsen, är den som anges i köpehandlingen.* Eftersom civilrätten är normerande för skatterätten är det den köpeskillingen som ska ligga till grund för den skatterättsliga kapitalvinstberäkningen. Med andra ord: om ni är förpliktigade enligt köpehandlingen för fastighetsöverlåtelsen att betala dessa 500 000 kronor till er mor är det en del av köpeskillingen (och ska påverka kapitalvinstens storlek). Om så inte är fallet görs, som ovan nämnt, *en särskild bedömning av vad det är fråga om för rättshandling.* Av din fråga tycks det vara en gåva. Sedan ett par år tillbaka är arvs- och gåvoskatten avskaffad, varför betalningen inte kommer utlösa någon beskattning. Inkomstskattelagen finner du här: https://lagen.nu/1999:1229 . Se särskilt (kap:§) 8:2, 9:2, 41:1-2, 42:1, 44:13, 26, 28. Med vänliga hälsningar
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?