Brf:s ansvar för snöras

Hej! Vi bor i en bostadsrätt (radhus/parhus) med garage som sitter ihop med huset. Nyligen rasade is ner från garagetaket på vår ena bil som stod nedanför, med skador på motorhuven som följd. Vi undrar om det är vår egen skyldighet att hålla rent på taket eller om man skulle kunna kräva brf:en på självrisken för reparationen?? Brf:en står väl för yttre underhåll?

Lawline svarar

Hej! Enligt 3 kap. 3 § st 2 ordningslagen (som du hittar här: https://lagen.nu/1993:1617 ) är bostadsrättsföreningen, i egenskap av fastighetsägare, ansvarig för att *röja undan snö och is som kan rasa ned och skada personer och egendom på offentlig plats.* Snöröjningsansvaret kan läggas över på er som boende med stöd i 3 st. *Ansvarsförskjutning kan inte ske ensidigt* men kan göras genom avtal eller föreskrift i bostadsrättsföreningens stadgar. Det tycks alltså bli avgörande om er bil stod på en offentlig plats för att ni ska kunna stödja ert ersättningsanspråk på ordningslagen. *Begreppet offentlig plats* definieras i lagens 1 kap. 2 § och avser bl a allmänna vägar, gator, vägar mm som i detaljplan redovisas som allmän plats och har upplåtits för detta plats samt andra landområden som stadigvarande används för allmän trafik. Ni kan behöva kontrollera detaljplanen som gäller för området för att se om bilen stod parkerad på en sådan plats som avses i 1 kap. 2 § 1 st 2 p. ordningslagen. Jag tolkar uppgiften om att ni bor i rad-/parhus med tillhörande garage som att er bil stod på en garageuppfart. En garageuppfart verkar inte vara en offentlig plats enligt lagens ordalydelse. Regeringens förslag till ordningslag (prop. 1992/93:210), som kan användas vid tolkning av lagen, eftersom man i den förklarar vad man avsåg att begreppet offentlig plats skulle omfatta. I förslaget anges att bl a "allmänna" parkeringsplatser kunde komma att omfattas av begreppet (sid 58) men att det måste vara fråga om områden som är tillgängliga för allmänheten (jr sid 60). _En garageuppfart är ingen sådan plats_ varför ni tyvärr inte kan stödja er direkt på ordningslagen för att täcka er skada. Fråga blir då om ni kan kräva ersättning med stöd av 2 kap. 1 § *skadeståndslagen* (som ni kan läsa här https://lagen.nu/1972:207 ), vilken anger att den som _uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat sakskada_ ska ersätta den. Skadan torde i ert fall vara självrisken. Undantagsvis kan +ersättningsskyldighet+ för en uppkommen skada åläggas någon för dennes +underlåtenhet att handla+. Förenklat kan sägas att om det föreligger en plikt att handla medför underlåtenheten skadeståndsskyldighet. Den föreskrivna plikten att handla (dvs skyldigheten att snöröja) skulle i det här fallet vara analogt med 3 kap. 3 § ordningslagen (vilket ter sig lite motsägelsefullt eftersom den inte omfattar ert fall). Ersättningsskyldighet förutsätter även +oaktsamhet+, dvs att bostadsrättsföreningen borde handlat på något annat sätt än den gjort. 3 kap. 3 § ordningslagen kan användas även här för att precisera på vilket sätt bostadsrättsföreningen bort handla. Det finns därför en möjlighet för er att kräva bostadsrättsföreningen på ersättning. En skadeståndsbedömning är emellertid många gånger svår att göra och utgången kan påverkas av fler omständigheter än de som ni angivit i er fråga. Om bostadsrättsföreningen inte självmant går med på att betala er självrisk blir det i slutändan en domstol som kommer avgöra frågan. En rättegång är emellertid tidskrävande, psykiskt påfrestande samt förenad med stora kostnader och risker. Ni bör därför noga överväga om de skador ni lidit motiverar en process. Lycka till! Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”