Samboavtal och bostadsrätter

2012-08-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag bor i och äger en bostadsrätt till 100% (ägandet är reglerat i ett samboavtal) som nu ska friköpas. Min sambon vägrar nu plötligt att skriva på att hon godkänner försäljningen av bostadsrätten till bostadsrättsföreningen som sen då säljer tillbaks bostadsrätten som äganderätt istället. Vad ska jag göra? Kan hon göra så? Dom som inte vill köpa måste sälja och flytta men då hon vägrar skriva på så kan jag ju varken friköpa det eller sälja och flytta. Som sagt, vad gör jag? Kan föreningen tvångssälja bostadsrätten trots att jag vill köpa den.
Sebastian Wallin |Hej och tack för din fråga! Om ni har reglerat äganderätten till bostadsrätten i ett samboavtal så står avtalet över sambolagens regler (9 § SamboL, se https://lagen.nu/2003:376#P9S1). Kort sagt så har din sambo med andra ord inget att säga till om i den här frågan, det är ju trots allt din bostadsrätt. Du kan alltså sälja den till BRF:n utan din sambos samtycke. Med vänlig hälsning,

Samboegendom, testamente och registrering av sambor som ägare till bostadsrätt.

2012-08-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag har sålt en lägenhet och skall nu köpa in mig i min pojkväns lägenhet. Vi står redan på lånen tillsammans och nu skall jag ge honom halva summan av insatsen så jag äger 50%. Kan vi skriva papper på detta själva och vad bör man tänka på så allt blir korrekt? Banken har nämnt att vi borde upprätta både samboavtal och testamente. Tack på förhand! MVH
Erik Lindgren |Hej, Vad till att börja med gäller din avsikt att köpa in dig i lägenheten så rekommenderar jag att ett köpekontrakt upprättas där det framgår hur mycket du betalat, när du gjort det, samt hur ägarförhållandena till bostadsrätten efter betalningen skall betecknas. Avtalet bör dateras och skrivas under av er båda. Vanligtvis tillhandahåller bostadsrättsföreningen blanketter för detta och det brukar också vara till dem man ska anmäla ändrade ägarförhållanden ang. en bostadsrätt. Eftersom ni inte är gifta blir Sambolagen tillämplig på ert förhållande då ni flyttar ihop och får gemensamt hushåll(se https://lagen.nu/2003:376). En bostad ska enligt 3 och 4 §§ i sambolagen anses vara samboegendom om den införskaffats för gemensam användning. Om din pojkvän innehade bostaden sedan tidigare kommer denna alltså inte att utgöra samboegendom och kommer således inte att ingå i en framtida bodelning (se https://lagen.nu/2003:376#P8S1). Förvärvades lägenheten däremot för att användas som er gemensamma bostad är den att betrakta som samboegendom och ska ingå i en framtida bodelning. *Samboavtal* Samboavtal regleras i 9 § sambolagen. Av det aktuella lagrummet framgår uttryckligen att sambor genom ett samboavtal kan föreskriva att vis egendom, som utgör samboegendom, istället ska vara den ena sambons enskilda egendom. I andra stycket stadgas att formkravet för att ett samboavtal ska vara giltigt är att det är underskrivet av båda samborna och dessutom är skriftligt. Även om det inte framgår av lagen är det även brukligt att datera avtalet. Något krav på registrering av samboavtal finns inte. När förhållandet är det omvända, d.v.s. att sambor vill avtala om att egendom som inte utgör samboegendom vid en ev. bodelning ändå ska behandlas som om den vore det, är det oklart huruvida detta går att åstadkomma genom ett samboavtal. Så länge avtalet ifråga inte är oskäligt, samt i övrigt är förenligt med vanliga förmögenhetsrättsliga principer torde det dock inte finnas några hinder för att betrakta detta som bindande. *Testamente* Eftersom sambor inte ärver varandra kan det vara klokt att ni upprättar ett testamente där ni t.ex. kan skriva att Äktenskapsbalkens (ÄktB) regler om makes arvsrätt skall tillämpas vid den ena sambons bortgång. Viktigt att känna till är dock att ett testamente aldrig får kränka en bröstarvinges rätt att få ut sin laglott (se 7:1 ÄktB). För att ett testamente skall vara giltigt skall det upprättas skriftligen med två vittnen. Det finns ett strikt krav på att vittnena skall närvara samtidigt och bevittna testators underskrift. Vittnena skall även själva skriva på testamentet. De bör även anteckna yrke, hemvist och tid för bevittnandet. Vittnena måste vidare veta att det är ett testamente de bevittnar, får inte vara upptagna som arvtagare i detta. Dessa bestämmelser hittar ni i ÄB 10 kap 1-2 §§. *Slutord* För att summera det hela så är det som sagt klokt att både upprätta samboavtal och testamente. Förutom ovan nämnda formkrav rekommenderar jag er att vara mycket noggranna när ni formulerar innehållet i dessa och att ni är överens om betydelsen av dessa. Slutligen råder jag er att vända er till er bostadsrättsförening för att registrera att även du ska stå som ägare till bostadsrätten. Vänligen,

Samboavtal m.m.

2012-08-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har köpt ett hus med egna pengar och lånet står på mig. 1 månad senare flyttade min nuvarande sambo in. Hur gör jag för att huset inte ska ingå i en bodelning vid en eventuell separation?
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga, Huvudregeln enligt sambolagen är att den gemensamma bostaden utgör samboegendom och således ska ingå vid en ev. bodelning (se t.ex. https://lagen.nu/2003:376#P3S1). Dock utgör bostaden endast samboegendom (och ska delas vid ev. bodelning) om den förvärvats för att utgöra gemensam bostad. Det bästa sättet att försäkra sig om att bostaden inte ska ingå i en bodelning är att skriva ett samboavtal där det klart och tydligt framgår att huset ska vara din enskilda egendom. Ett samboavtal bör vara skriftligt, tydligt, daterat och underskrivet av båda samborna. Det behöver inte registreras. Skulle avtalet, eller ett villkor i avtalet, vara att anse som oskäligt med hänsyn till dess innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det dock jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen. Det är m.a.o. inte möjligt att använda sig av den andra partens oförstånd för att tillskapa sig fördelar vid en framtida bodelning. Om ni inte vill skriva ett samboavtal finns vissa jämkningsmöjligheter som gör att husets värde inte nödvändigtvis behöver delas lika. Dessa regler är dock främst tillämpliga då förhållandet haft relativt kort livslängd. Vänligen,

Behövs testamente om enskild egendom?

2012-08-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har två söner varav den ena har en sambo sedan ett år tillbaka. Jag undrar om jag behöver skriva ett testamente där jag säger att jag vill att det skall vara sonens enskilda egendom (som har en sambo) eller sker det med aoutomatik?
Victoria Nilsson |Hej! Vid en eventuell bodelning mellan din son och hans sambo så ingår endast samboegendom, 8 § Sambolagen. Samboegendom är gemensam bostad och bohag om dessa förvärvats för gemensam användning, 3 §. Som huvudregel anses inte tillgångar som ärvts vara förvärvad för gemensam användning, varför ett arv efter dig förmodligen inte skulle ingå i en bodelning. Undantag kan dock göras om din son efter ditt dödsfall själv får välja bland kvarlåtenskapen och då väljer bostad eller bohag som ska användas gemensamt med sambon. I sådana fall kan egendomen komma att ingå i en bodelning. Om du inte vill att ett arv efter dig ska ingå i en bodelning så kan du därför, om du vill att vara på den säkra sidan, skriva i ett testamente att arvet ska utgöra enskild egendom, se 4 §. Om din son väljer att gifta sig med sin sambo så kommer ett arv efter dig att ingå i en eventuell bodelning, 10:1 och 7:1 Äktenskapsbalken. Om du inte vill att så ska ske är det möjligt för sig att i ett testamente skriva att arvet (eller delar av det) ska utgöra enskild egendom. I så fall kommer arvet inte ingå i bodelningen, 7:2 Äktenskapsbalken. Sambolagen hittar du här: https://lagen.nu/2003:376 Äktenskapsbalken hittar du här:https://lagen.nu/1987:230 Vänliga hälsningar,

Lösa ut sambo ur gemensam bostad vid bodelning

2012-08-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo ska separera och jag ska bo kvar i lägenheten och min fd sambo ska köpa nytt boende. Ska jag betala min fd halva värdet av lägenheten eller ska jag dra av skatten på 30% eller hur gör jag!?
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga! För Sambor är det inte obligatoriskt att genomföra en bodelning. Detta skall dock ske om någon av samborna begär det. Det som ska delas är samboegendomen. Denna utgörs av bostad och bohag som förvärvats för att vara sambornas gemensamma (se https://lagen.nu/2003:376#P3S1). Om vi antar att er gemensamma bostad utgör samboegendom och således skall ingå i bodelningen är den sambo som behåller bostaden skyldig att ersätta den andre sambon så att en likadelning av samboegendomen kommer till stånd rent värdemässigt. I praktiken innebär detta följande: *1.* Bostaden ges ett marknadsvärde (värdering utförd av mäklare kan vara att föredra) *2.* Från vinsten som skulle ha uppkommit om bostaden såldes dras 22 % av i form av fiktiv reavinstskatt (fiktiv eftersom ingen försäljning sker i realiteten). *3.* Därefter delas summan i två delar, din del resp. din ex-sambos del av bostadens värde. Är det du som ska behålla bostaden är du skyldig att ersätta din ex-sambo för hans del i bostaden. Är bostaden belånad och står båda på lånet, krävs naturligtvis även att du tar över din ex-sambos del av lånet. Denna del avräknas från det belopp du ska ersätta ex-sambon med. Om något är oklart eller om du har ytterligare frågor är du mycket välkommen att kontakta oss igen! Vänligen,

Sambor vid provisoriskt sammanboende?

2012-08-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har träffat en kille en liten tid och han har för tillfället problem med sin nuvarande bostad! Vi har funderat över om han kanske ska bo hos mig tills han har hittat en ny bostad! Det ska alltså inte bli permanent! Jag har barn och han har inga! Vad gäller för regler och räknas vi som sambo även om det bara skulle bli provisoriskt? Får han några skylldigheter mot mina barn då?
Victoria Nilsson |Hej! Vilka som är sambor framgår av 1 § Sambolagen (https://lagen.nu/2003:376). För att två personer ska anses vara sambor krävs att de stadigvarande bor tillsammans. Det innebär att parterna ska ha en gemensam permanentbostad. Om två personer endast bor tillsammans provisoriskt under tiden som den ena letar efter en annan bostad bor man därmed inte stadigvarande tillsammans. Ni borde därmed inte falla in under sambobegreppet. Din pojkvän får inga skyldigheter gentemot dina barn, oavsett om ni är sambor eller inte. Vänliga hälsningar,

Delning av bostad vid samboäktenskaps upphörande (engelska)

2012-08-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |My sambo and I bought an appartment together and lived there for less than a year. We have no samboavtal. I have put 1.000.000 sek into the house and my sambo nothing. Is there anyway that I can prevent my sambo from getting half of the 1.000.000? It's ok that we split the profit on the house.
Erik Lindgren |Dear sir, *Legal regulation* According to present swedish law, two persons who are living together under circumstances which are similar to those who applies in a marriage, are considered to be "sambor". When deciding if the sambo-relationship has lasted long enough in order to be labeled samboäktenskap, the legislators opinion is that a guideline could be if the relationship in question has continued in 6 months. It is to be noted, though, that a overall assessment has to be done, meaning that other factors also could be considered. According to sambolagen, which is the law which applies on sambo-relationships in Sweden, all property the sambos have bought to the their common home is regarded as sambo property. This includes an appartment if it was bought in order to serve as the sambos common home during the relationship. 15 § sambolagen states that, if the equal division of the sambo property would lead to excessive/unfair result, it is possible to adjust the division of property in order to acheive a more reasonable result. If one part in the relationship has contributed with a significantly greater amount the 15 § could apply. *Summary and advice* Lastly, my opinion is that you by using 15 § sambolagen could have a chance to prevent your ex from getting half of the value of the house. Best regards,

Rätt att kasta ut sambon ur villan

2012-08-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag äger en villa som min dåvarande kille flyttade in i för några år sedan. Vi har nu gjort slut men han vägrar att flytta. Han är skriven på min adress, men har inte betalt någonting varken el, vatten osv senaste månaderna. Kan jag "kasta" ut honom?
Johan Wahlbom |Hej tack för din fråga som säkert en och annan samboende funderar på. En inledande fråga är huruvida din villa är så kallad samboegendom eller inte. Om du köpte villan med avsikten att den i framtiden skulle bli er gemensamma bostad är den att anse som samboegendom enligt sambolagen (https://lagen.nu/2003:376) 3 § om inte några av undantagen i 4 och 9 §§ samma lag är tillämpliga. I detta fall spelar det således ingen roll vem som de facto betalade bostaden utan båda parter blir att anse som ägare vilka i sin tur inte bara kan kastas ut hur som helst. Det finns enligt sambolagen 22 § andra möjligheter för en sambo att ta över en bostad men då krävs synnerliga skäl om inte barn är inblandade men vad som framgår i din fråga är inte denna bestämmelse aktuell. Om du däremot inte hade en sådan avsikt vid köptillfället är villan din egna egendom och inte samboegendom. Har ni skrivit ett samboavtal kan ni däremot däri intagit villarelaterade bestämmelser som jag tyvärr inte kan ge råd om. Det finns en risk att din före detta kille är att anse som hyresgäst enligt Jordabalk (https://lagen.nu/1970:994) 12 kap. Om så är fallet har han rätt till uppsägningstid enligt bestämmelserna i 12 kap 4 §. I detta fall kan du även ansöka om avhysning hos Kronofogden (http://www.kronofogden.se/Avhysning.html). Att bara slänga ut din före detta killes saker kan utgöra brottet egenmäktigt förfarande i enlighet med Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700) 8 kap 8 §. Bästa hälsningar