Är make/make ansvarig för andra makens lån?

2020-10-22 i Skuld
FRÅGA |HejFör två år sedan lånade min dåvarande (paret är numera skilda) svärson 7.000:-/mån i fem månader totalt 35.000:- av mig då hans ekonomi blev ansträngd pga utförsäkring i sjukkassa efter en magoperation. Att det var ett lån klargjorde vi tydligt och att han skulle betala av lånet när han återgått i arbete.Jag har fått halva beloppet 17.500:- reglerat, resterande tycker han f.d. hustrun, (min dotter) skall betala.Är maka/make ansvarig för privat lån. Båda personerna har numera nytt enskilt boende och bodelning är gjord. Äktenskapsförord fanns inte.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån den information du delgett oss i din fråga lånade din f.d. svärson totalt 35.000 kronor av dig för ungefär två år sedan. Ni kom tydligt överens om att det rörde sig om ett lån och att han skulle betala av lånet när han började arbeta igen. Du har nu fått tillbaka hälften av det utlånade, resten tycker han att din dotter (hans f.d. hustru) ska betala. Du undrar därför om make/maka är ansvarig för den andre makens lån.I det fall du beskriver finns det såvitt jag förstår ett avtalsförhållande (själva lånet med överenskommelse om återbetalning) mellan dig och din f.d. svärson. Den som ingår ett lån kan binda sig själv, inte tredje man. Det innebär att din f.d. svärson kan endast ingå ett avtal om sin egen prestation, inte om sin f.d. hustrus. Om avtalet är mellan dig och din f.d. svärson är det han som är betalningsansvarig. En make kan inte automatiskt bli betalningsskyldig för den andre makens skulder. Enligt äktenskapsbalkens regler svarar varje make för sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det är dessutom en sådan skuld det bör ha tagits hänsyn till i bodelningen när han och din dotter skilde sig.Som svar på din fråga är din dotter inte medlåntagare och betalningsskyldig om det inte avtalats om det mellan henne och dig. Är det du och din f.d. svärson som ingått ett avtal är det han som är betalningsskyldig. Han kan inte ingå ett avtal som skapar betalningsskyldighet för sin hustru.I ditt fall framkommer det inte helt klart om du har ett muntligt eller skriftligt låneavtal. Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt sådant; däremot är ett skriftligt att föredra ur bevissynpunkt. Om du går vidare för att få betalt är det du som har bevisbördan för att det finns ett avtal och vad ni avtalat om. Om du har ett skriftligt låneavtal (ett s.k. skuldebrev) kan du ansöka om ett betalningsföreläggande. Bestämmelser om betalningsföreläggande finns i lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. En ansökan om betalningsföreläggande får göras för att få gäldenären (den betalningsskyldige) att betala en penningskuld som är förfallen till betalning om förlikning är tillåten i saken (2 §). Ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligen till Kronofogdemyndigheten (9 §). I ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för det (10 §). Det betyder att du ska skriva vad du begär och varför du begär det. Du ska även ange skuldens belopp, förfallodagen och eventuell ränta du begär (11 §). På Kronofogdemyndighetens hemsida finns väl förklarat hur du fyller i en ansökan om ett betalningsföreläggande. Att ansöka kostar 300 kronor.Det som händer när det ansöks om ett betalningsföreläggande är att Kronofogdemyndigheten skickar ett brev till gäldenären (låntagaren) och följande kan hända:1. Gäldenären väljer att betala till dig. 2. Gäldenären invänder mot skulden genom att skriva till Kronofogdemyndigheten. Du får då avgöra själv om du vill att din ansökan i fortsättningen ska behandlas av domstol. Om du väljer att gå till domstol tillkommer en avgift till domstolen. 3. Gäldenären hör inte av sig till Kronofogdemyndigheten. Då meddelas ett utslag att gäldenären är skyldig att betala det du begärt. Även i det fallet kan låntagaren invända och det kan krävas att domstol tar över ärendet.Om gäldenären betalar i första steget är problemet löst för dig och du har fått dina pengar. Om det meddelas ett utslag och vederbörande inte invänder kommer Kronofogdemyndigheten att börja med att driva in skulden, vilket kan ske genom t.ex. utmätning hos gäldenären.Om du inte har ett skriftligt skuldebrev blir det svårare för dig att bevisa. I det fallet kan det vara en idé att anlita en jurist som till att börja med skickar ett brev till din f.d. svärson. Förhoppningsvis kan det vara tillräckligt för att han ska betala. Om det inte hjälper kan juristen råda dig vidare och hjälpa dig i bedömningen om det finns tillräckligt med bevisning för att stämma honom till domstol för att få betalt. Givetvis kan juristen företräda dig även inför domstol. Om detta är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller för mig om min man går i borgen och hans företag går i konkurs?

2019-06-16 i Skuld
FRÅGA |Min man (vi är gifta sen drygt 30 år) är delägare (en av fyra delägare och hans del är 7,5 % av aktiekapitalet, jag är inte delägare) i ett företag i E-handel och man handlar inom Sverige men mest inom EU som nu på tredje året går mycket bra. Problemet är checkkrediten som måste ökas till 10 000 000 kr p g a av momspengar man behöver ligga ute med. Alla delägarna har fått ett avtal från banken, "Borgensman", där var och en av delägarna ska skriva på att man godkänner att vara borgensman för företaget/kreditsökande och för beloppet 10 000 000 kr.Vad innebär detta? Att han själv skulle kunna bli ansvarig för dessa 10 000 000 kr om i värsta fall ingen av dom andra kan betala om företaget helst plötsligt skulle gå dåligt av någon anledning?Kan dom på något sätt inom företaget skriva att man ansvarar för del av denna kredit som motsvarar aktiekapitalet?Vad innebär detta för mig som gift med en av delägarna?Behöver jag skydda något? Jag äger en fastighet i skärgården, obelånad, som står på mig samt del av fastighet/bostad som står till hälften på mig och hälften på min man som är delvis belånad.Eventuella framtida arv, pengar och fastigheter?Vad skulle kunna hända? Vad behöver jag/vi tänka? Vi pratade om att skriva äktenskapsförord. Vad tar vi med i det i så fall för att jag inte skall drabbas vid evkonkurs eller något?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI mitt svar till dig kommer jag inledningsvis att redogöra för vad ett borgensåtagande innebär. Därefter kommer jag att besvara de delfrågor du ställt, var och en under egna rubriker.Vad innebär borgen?För borgensåtagande görs i lagtexten skillnad mellan enkel borgen (10 kap. 8 § handelsbalken, HB) och proprieborgen (10 kap. 9 § HB). Vid proprieborgen, skrivs det i regel att borgensmannen svarar "såsom för egen skuld", innebärande att borgenären (dvs. banken i det här fallet) kan välja vem den vill vända sig till för att begära in skulden. Banker begär alltid proprieborgen när de godkänner ett borgensåtagande. Vid enkel borgen måste borgenären först visa att gäldenären (dvs. den skuldskyldige) inte kan betala, innan den kan kräva betalt av borgensmannen. Det kravet finns inte vid proprieborgen; vid proprieborgen finns en möjlighet för banken att välja vem man kräver betalt av.En av anledningarna till att banker alltid kräver proprieborgen är att det kan bli besvärligt för den att få betalt om det endast finns ett enkelt borgensåtagande. Vid enkel borgen vet man inte hur mycket (om något) man kan få betalt förrän det finns ett godkänt utdelningsförslag. Vid större konkurser kan ta det ta många år innan utredningen och ett godkänt utdelningsförslag är klart. För att slippa väntetiden krävs därför proprieborgen, där banken kan välja att vända sig direkt till borgensmannen, utan att behöva visa att gäldenären inte är betalningsför.Innebörden av borgensåtagandet för din manFör din man innebär borgensåtagandet att banken kan välja vem den vill vända sig till för att få betalt. Det betyder att om företaget inte betalar kan banken vända sig till din man direkt, eller någon av de andra delägarna. Av förklarliga skäl vänder sig banken till den som är mest betalningsför. Om företaget går dåligt och/eller någon av de andra delägarna inte betalar, kan banken begära hela beloppet av din man."Kan dom på något sätt inom företaget skriva att man ansvarar för del av denna kredit som motsvarar aktiekapitalet?"I den aktuella situationen finns det två avtalsförhållanden, det finns ett avtalsförhållande mellan din man och banken (borgensåtagandet) och det kan finnas ett avtalsförhållande mellan din man och de andra delägarna. Banken kräver att alla, solidariskt, går i borgen för checkkrediten. Det innebär, enligt ovan, att banken i princip kan begära hela beloppet av din man om det inte betalas.Normalt sett finns det mellan borgensmännen en regressrätt. Regressrätten innebär att din man har rätt att få tillbaka det han betalt för att andra inte varit betalningsföra. Om vi antar att din man betalar en skuld om 10 miljoner kronor kan han således kräva de andra delägarna på den andel de skulle betalt. Är de fyra delägare är utgångspunkten att han då kan begära 2,5 miljoner av var och en av de andra tre, men står för 2,5 miljoner kronor själv. Det går dock att avtala annat mellan borgensmännen. Det finns inget som hindrar borgensmännen från att avtala om att de endast ansvarar för krediten motsvarande kapitalet, för din mans del 7,5%. Observera att avtalet gäller mellan borgensmännen, inte mot banken. Skulle din man och hans kollegor ingå ett sådant avtal kan banken ändå begära hela skulden av honom. Däremot kan han begära mer tillbaka av de andra borgensmännen; i förhållande till banken svarar han för hela beloppet, inbördes mellan borgensmännen svarar han då bara för 7,5%. Allt han betalar som överstiger det kan han begära åter av dem. "Vad innebär detta för mig som gift med en av delägarna? Behöver jag skydda något?"I ett äktenskap råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Det innebär att de skulder din man ådrar sig är personliga och du kan inte bli betalningsskyldig för dem. Däremot kan det till viss del påverka dig på annat sätt vid t.ex. en utmätning.Vid utmätning av lös egendom (förenklat, alla saker) får sådan utmätas om egendomen tillhör din man (4 kap. 17 § Utsökningsbalken, UB). Din man anses vara ägare till lös egendom som han har i sin besittning om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 18 § första stycket UB). Då ni är gifta kommer all lös egendom som ni har i er gemensamma besittning anses vara din mans. Undantaget är om du kan göra sannolikt att ni är samägare till egendomen eller du kan visa att det är din egendom. För er innebär det att om Kronofogden kommer hem till er för utmätning kommer utgångspunkten att vara att allt ni har i hemmet, är din man ägare till, och det kan utmätas för täckning av skulderna. Om du kan göra sannolikt att ni köpt egendomen tillsammans (t.ex. från gemensamt konto) kommer egendomen antagligen ändå att utmätas och säljas, varvid du kommer att få hälften av summan (då du inte är under utmätning). Om du kan visa att viss egendom är din, får den inte utmätas. Det krävs då att du kan bevisa att det är du som köpt egendomen. Även pengar från gemensamt konto kan utmätas (i fallet kommer hälften att utmätas då din andel inte får tas). Pengar från din mans egna konto kan också utmätas, däremot inte pengar på ditt konto.När det gäller fast egendom får den utmätas om det framgår att egendomen tillhör din man. Om han har lagfart på egendomen får utmätning ske, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 24 § UB). Om ni t.ex. äger er bostad (villa eller bostadsrätt) tillsammans får den utmätas för att täcka skulderna. Eftersom ni är samägare kan den utmätas och säljas, sedan får du hälften av summan då du inte är under utmätning. Egendom som du äger själv (t.ex. din fastighet i skärgården) får inte utmätas, då den inte tillhör din man. Tyvärr är det svårt att skydda gemensamt ägd egendom som ni redan äger gemensamt, eller egendom som din man äger själv. Skulle din man skänka sin andel av egendomen, eller sin egna egendom till dig, kan den förvisso inte utmätas (jfr ovan). Däremot kan din man i sådana fall begäras i personlig konkurs och gåvor eller försäljning kan återvinnas (4 kap. 5 § konkurslagen). Återvinning innebär att eventuell gåva eller försäljning ska gå åter för att tas i anspråk för skulderna.Eventuella framtida arv, pengar och fastigheter som du ärver ingår inte i utmätning. Om du ärver pengar eller fastigheter kan det inte tas i anspråk för din mans skulder. Om din man ärver pengar eller fastigheter kan de däremot tas i anspråk för hans skulder."Vi pratade om att skriva äktenskapsförord. Vad tar vi med i det i så fall för att jag inte skall drabbas vid ev konkurs eller något?"Ett äktenskapsförord är ett avtal som makar kan ingå under bestående äktenskap, alternativt innan äktenskapets ingående. Äktenskapsförordet innebär att viss, eller all, egendom inte ska ingå i en bodelning. Vid exempelvis en skilsmässa kan det innebära att viss egendom som är enskild genom äktenskapsförord inte ska ingå i bodelningen.Det finns en möjlighet att göra en bodelning under äktenskapet och samtidigt upprätta ett äktenskapsförord att egendomen ska utgöra din enskilda egendom. Det skulle innebära att egendomen är "din" och som utgångspunkt inte kan tas i anspråk för utmätning. Det innebär även att den inte ingår i bodelningen om ni skulle skilja er i framtiden. Om din man försätts i konkurs inom tre år från bodelningen kan den återvinnas och gå åter helt eller delvis (jfr 4 kap. 7 § konkurslagen). Möjligheterna till bodelning och ev återgång är beroende av hur mycket utmätningsbar egendom din make har efter att bodelningen gjorts. Skyddet för borgenärer är högt ställt och det är svårt för den som har skulder att undanta egendom för att "skydda" den. Ett äktenskapsförord hindrar inte utmätning, äktenskapsförordet är ett avtal mellan makarna.I ert fall finns det en risk för utmätning av din mans egendom om han/företaget inte kan betala eventuell skuld. All lös egendom utgås det från att din man är ägare till, för att den inte ska utmätas måste du bevisa att det är din egendom. Så kan vara t.ex. om du har kvitto på egendomen i ditt namn och att egendomen inhandlats från ditt egna konto (som din man inte har tillgång till). Det finns en möjlighet att bodela under äktenskapet och samtidigt skriva ett äktenskapsförord att egendomen ska vara din enskilda. Var dock uppmärksam på att det finns en risk för återvinning vid konkurs.Råd i ert fallI ert fall är min rekommendation att din man funderar över om han vill gå i borgen för en så stor summa. Jag är dock medveten om att det av affärsmässiga skäl kan vara svårt att säga nej till. Det är möjligt för din man och de andra borgensmännen att skriva ett inbördes avtal för hur mycket var och en svarar för. Om din man betalar mer än vad han svarar för har han rätt att kräva de andra borgensmännen på överstigande belopp. Betänk dock att det finns en risk att de inte är betalningsföra eller är i konkurs och att han då får svårt att få ut något.Det kan även vara en god idé att undersöka om ni kan bodela under äktenskapet och samtidigt skriva äktenskapsförord. Exempelvis kan ni bodela och du ta över hela den gemensamt ägda bostaden, om din man får lös egendom för samma värde. Det hindrar en utmätning och försäljning av bostaden. Även om du får hälften av summan vid en försäljning av bostaden är det kanske inte önskvärt att utmätning sker alls. Om din man har tillräckligt med annan egendom för utmätning kan det inte ske återvinning av bostaden.Jag rekommenderar er att ta hjälp av en jurist för genomgång av ekonomin och möjlighet till såväl bodelning som upprättande av äktenskapsförord. Våra jurister har god erfarenhet av detta, och är ni intresserade av hjälp är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och tidsbokning.Med vänliga hälsningar,

Har diskuterat skilsmässa, men min man har skulder som han inte kommer kunna betala - vad gäller?

2018-02-23 i Skuld
FRÅGA |Min man och jag diskuterar skilsmässa men har nått en 'dead end' när det kommer till skulder. Anledningen till skilsmässa är dels hans spelberoende som satt familjen i rejäl knipa. Han säger att han utan tvekan tar på sig alla skulder han ådragit sig och vill inte sätta mig i knipa. Men till saken hör att jag satt mig på flera lån (stor summa) då han inte fått ta några pga dålig kreditvärdighet. Vad händer med dessa om han vill ta på sig dom men inte är kapabel att ta några lån? Han kommer dessutom inte kunna betala sina skulder, mina skulder som är hans och en egen hyra på bostad....vad gör man?! Just nu känner jag mig fången utan väg att kunna skiljas.
Klara Sandrén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår att du känner dig lite låst i situationen. Det här med lån och familjekonstellationer kan ofta kännas rörigt och svårt att hantera. Det enkla svaret är egentligen att du och din man ska svara för era egna skulder, det vill säga att du kommer behöva stå för de skulder som står på dig. Sen att din man vill ta på sig dessa skulder är något ni får lösa i efterhand eftersom han inte uppnår kraven för att ställas som låntagare. Jag ska nedan förklara vad som gäller enligt lag i olika tänkbara situationer för dig och din man.Varje make råder över sina skulderUtgångspunkten är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det innebär alltså att utgångspunkten är att din man ska stå för sina skulder och betala av dem med sina tillgångar och detsamma gäller för dig. När det gäller de lån som du har tagit är det du som ska ansvara för dessa som låntagare. Skulden står på dig och då är du som utgångspunkt ansvarig för den. Sen kan ni ju självklart komma överens om att han så småningom ska betala tillbaka de här pengarna till dig, men långivaren vill i första hand se till att skulden blir betald.Detta händer vid eventuell utmätning Eftersom du skriver att din make inte kommer kunna betala sina skulder kan han eventuellt riskera en utmätning. Utgångspunkten är då att dina tillgångar inte får användas till utmätningen eftersom varje make ansvarar för sina egna skulder. När två makar bor ihop kan det dock vara svårt att avgöra vem som är ägare till föremålen i hemmet. Därför finns det en regel som säger att all egendom i makarnas gemensamma besittning ska antas tillhöra den skuldsatte maken som blir utmätt (4 kap. 19 § utsökningsbalken). Vid en eventuell utmätning för din man kan alltså även dina tillgångar tas av kronofogden om det inte finns bevis på att vissa saker tillhör dig.Du kan läsa mer om utmätning av gemensam egendom på Kronofogdens hemsida HÄR och HÄR.Detta händer vid en skilsmässaOm du och din man skulle besluta er för att skilja er kommer det ske en bodelning, det vill säga ni kommer få dela på era tillgångar (9 kap. 1 § äktenskapsbalken).Vid en bodelning gör man skillnad på giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Enskild egendom är sådant som till exempel till följd av ett äktenskapsförord ska vara enskild (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).I en bodelning ska ert giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). När ni har räknat ut hur mycket giftorättsgods ni har var ska era respektive skulder avräknas från ert respektive giftorättsgods innan ni delar på det som blir kvar (11 kap. 2 § äktenskapsbalken). På så sätt kan det bli att du indirekt behöver betala en del av din mans skulder. Exempel: Låt säga att din man har skulder som överstiger hans tillgångar, t.ex. 50 000 kr i tillgångar och 200 000 kr i skulder. Då behöver han inte lägga in något i bodelningen. Låt säga att du har 200 000 kr i giftorättsgods och 100 000 kr i skulder. Då behöver du lägga in 100 000 kr i bodelningen. Dessa 100 000 kr delar ni på två och får 50 000 kr var. Här är ett annat Lawline-svar som förklarar hur en bodelning går till med ett tydligt exempel: http://www.lawline.se/answers/far-man-halften-av-sin-makes-skulder-vid-skilsmassaSammanfattning Nu har jag gått igenom lite olika situationer som kan bli aktuella i din och din mans situation. När det gäller din fråga om din skuld som din man vill ta på sig så är utgångspunkten att du ska svara för den så länge du är låntagare. Denna skuld kommer alltså också räknas av från dina tillgångar vid en eventuell bodelning. Om din man gärna vill betala av den här skulden är det lättast om ni försöker lösa detta i efterhand er sinsemellan utan inblandning av långivaren. Det viktigaste är att skulden blir avbetalad till långivaren så att inte även du hamnar i riskzonen för utmätning. Om du och din man väljer att skilja er kommer det ske en bodelning. Utgångspunkten är då att era respektive skulder ska betalas av från era respektive tillgångar, men risken finns att du behöver lägga in mer i bodelningen eftersom din man har så pass mycket skulder. Oavsett hur du och din man väljer att göra avseende skilsmässa kan det vara bra att på något sätt dela upp era egendomar och sammanställa uppdelningen i ett skriftligt dokument. Detta kan eventuellt underlätta bevisningen om vad som tillhör dig vid en eventuell utmätning av din makes tillgångar. Om ni skiljer er, delar upp era tillgångar och flyttar isär finns det ingen risk att dina tillgångar kommer tas vid en eventuell utmätning för din man. Jag inser att mitt svar kanske inte är så tillfredställande, men jag hoppas i alla fall att det har hjälpt dig att få en tydligare bild av vad som gäller i olika tänkbara situationer. Juridisk hjälp? Ytterligare frågor? Frågor om skilsmässa, skulder och tillgångar kan ofta vara svåra att hantera. Det kan därför vara bra att anlita juridisk hjälp för detta. Jag förstår på din fråga att er ekonomiska situation för tillfället är något begränsad, men om ni ändå vill undersöka möjligheten till juridisk hjälp erbjuder mina kollegor här på Lawline juridiska tjänster till bra priser och gratis telefonrådgivning. Du är välkommen att själv eller tillsammans med din man höra av dig till oss på telefon få ytterligare tips och råd om hur ni kan gå vidare med detta. Ni når oss på nummer: 08-533 300 04. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Hur fungerar skuldebrev vid någon av parternas död?

2020-08-04 i Skuld
FRÅGA |Hej. Jag har en fundering kring hur man på bästa sätt skriver avtal mellan familjemedlemmar. I detta fall ska en kvinna sälja sin husvagn till sin son. Istället för full lösen kommer ett skuldebrev upprättas på hela summan som reglerar skuld, löptid, amortering med mera. Dock finns ett stort frågetecken i detta fall och det är om respektive avtalspart går bort. Kvinnan har två barn till och därför vill kvinnan (långivaren) skriva in ett villkor i skuldebrevet ifall inte hela skulden har betalats av när kvinnan (långivaren) avlider. Den summa som inte betalats av kommer då vara en del av hennes tillgångar och hon vill därför att det skrivs in att sonen (låntagaren) måste lösa ut hennes två andra barn med den summan som arvsrätten reglerar. Är det något hon bör tänka på här när hon upprättar avtalet? En annan stor fundering är vad som händer med skulden om låntagaren (sonen) avlider. Sonens maka kommer ju således ärva husvagnen. Eftersom skuld inte kan ärvas/tas över när ens maka/make går bort så kommer ju plötsligt en del av skulden som låntagaren (sonen) har till sin mamma att försvinna. En tanke här var att skriva över husvagnen på sonen som en enskild egendom vid försäljning, men eftersom den ska säljas till sonen och inte ges bort som gåva så kan husvagnen inte bli enskild egendom (som jag förstått). Hur löser man detta dilemma? Vad ska kvinnan tänka på att skriva in i avtalet för att inte hamna i eventuella problem ifall oförutsedda saker inträffar?
My Öhman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar. Du har en hel del tankar och funderingar, huvudfrågan rör vad som händer om mamman (borgenären) eller sonen (gäldenären) avlider. Det som önskas är vad jag förstår att skuldebrevets "restvärde" ska delas upp mellan de två andra sönerna vid moderns död. Vid sonens död vill du veta hur skulden ändå kan betalas fullt ut. Situationen kan naturligtvis lösas på ett antal sätt, nedan kommer jag att presentera ett av sätten som kan funka för den beskrivna situationen. Vad händer med skuldebrevet vid moderns (borgenärens) död?Vid moderns död kommer skuldebrevet ingå i den egendom hon lämnar efter sig. Ett skuldebrev är nämligen en värdehandling och kan gå i arv. En förutsättning för att skuldebrevet ska kunna överlåtas till de andra sönerna är att det skrivs i skuldebrevet att sönerna ska överta skuldebrevet i sin helhet i fall modern går bort. Fler än en person kan vara innehavare av ett skuldebrev.Huvudregeln är att värdet av den avlidnes egendom ska delas lika mellan dennes barn (2 kapitlet 1 § Ärvdabalken). För att skuldebrevets värde inte ska delas lika mellan alla tre söner vill det till att det finns ett testamente som föreskriver vilka söner som ska ärva skuldebrevets värde. Det är okej att testamentera bort en del av sitt barns arv så länge det inte kränker dennes laglott. Laglotten utgör hälften av det totala arvet (arvslott) som ett barn enligt arvsordningen ska få från sina föräldrar. Möjligheten finns alltså att några utav barnen ärver mer än ett annat. Sammanfattningsvis bör det i skuldebrevet stå vilka av sönerna som kommer att vara behöriga att kräva in skulden vid moderns bortgång. Ett testamente bör även upprättas som föreskriver att skuldebrevets värde ska ges i arv till dessa två söner för att sonen som är gäldenär enligt skuldebrevet inte ska få del av värdet. Vad händer med skuldebrevet vid sonens (gäldenärens) död?Scenariot att sonen dör är mycket mindre komplicerat. En avlidens skulder avräknas nämligen mot värdet av dödsboet. I sonens dödsbo kommer bland annat husvagnen att ingå men också all annan egendom som denne ägde vid tiden för sin död. Skulderna betalas och resterande del av dödsboet tillfaller sonens änka. Täcker inte värdet av dödsboet skulden så skrivs den av. Husbilen kan göras till enskild egendom genom bland annat ett äktenskapsförord men det blir emellertid inte så viktigt i det här scenariot. Avdrag för skulder görs på den totala summan av den avlidnes giftorättsgods och enskilda egendom. Giftorättsgods (allt som inte är enskild egendom) delas alltså inte lika vid en bodelning förrän efter avdrag gjorts för skulder (11 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken). SlutligenFör att göra en lång historia kort är dokumenten som bör upprättas ett skuldebrev och ett testamente. Det är viktigt att dessa dokument upprättas på ett tillfredställande sätt för att inte ge upphov till onödiga konflikter i framtiden. Notera även att ett testamente måste uppfylla vissa krav för att vara giltigt ( se 10 kapitlet Ärvdabalken). Om det önskas kan våra duktiga jurister på Lawline bistå med upprättandet av ett skuldebrev anpassat för just den här unika situationen, klicka här om du vill veta mer. Hoppas att du har fått svar på dina funderingar!Hälsningar,

Behöver man en jurist för att skriva ett enkelt skuldebrev?

2019-04-29 i Skuld
FRÅGA |Hej,Vi köpte en bostadsrätt tillsammans förr året där jag har gått in med mer kontantinsats men vi äger halva lgh var. Vi tänker skriva ett skuldebrev. Måste man gå till en jurist för att göra det? Nu ska vi gifta oss. Vi har ett gemensamt barn. Är det något mer avtal vi kan behöva?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkuldebrevVad gäller skuldebrevet är det oftast inga problem att skriva det själv. Det finns dock vissa saker man behöver tänka på när man utformar ett skuldebrev och jag kommer att gå igenom dessa i mitt svar. De regler man behöver ta hänsyn till gällande skuldebrev finns i skuldebrevslagen, SkbrL (här). För det första finns det inga allmänna formkrav för hur ett skuldebrev ska vara utformat. Ni kan alltså själva välja hur skuldebrevet ska vara skrivet och vilka villkor ni vill ha med. Det kan dock vara bra att känna till att det finns olika typer av skuldebrev, men jag skulle rekommendera er att skriva ett enkelt skuldebrev som är det vanligaste skuldebrevet mellan privatpersoner. Regler om enkla skuldebrev finns i 3 kap SkbrL (här). Enkla skuldebrev är en form av skuldebrev som är ställt till en viss person, vilket i ditt fall är din sambo. Enkla skuldebrev är inte avsedda att överlåtas, men möjligheten finns om det skulle vara nödvändigt. Det ska framgå av skuldebrevet att din sambo är skyldig dig pengar i en viss summa och eventuellt andra villkor som ni kommer överens om (t.ex. ränta eller återbetalningstid). Sedan rekommenderar jag er att datera skuldebrevet och att ni båda undertecknar dokumentet. ÄktenskapsförordDu skriver även i din fråga att ni ska gifta er och undrar om det är några fler avtal ni ska skriva på grund av detta. När ett äktenskap upplöses fördelas makarnas egendom enligt äktenskapsbalken, ÄktB (här). Det innebär att ni delar lika på allt giftorättsgods, och giftorättsgodset är all egendom som inte är enskild egendom, 7 kap 1 § ÄktB (här). Vad som är enskild egendom framgår av 7 kap 2 § ÄktB (här). Vill ni inte att en eventuell bodelning ska bestämmas enligt äktenskapsbalken kan ni välja att skriva ett äktenskapsförord där ni bestämmer vem som har rätt till vad vid en eventuell skilsmässa. Väljer ni att skriva ett äktenskapsförord ska detta registreras hos Skatteverket för att vara giltigt, 7 kap 3 § andra stycket ÄktB (här). Vänligen,