Bostadsrättsförenings rätt att rensa ut övergivna cyklar

2012-01-02 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! Vad får man göra i en bostadsrättsförening med cyklar som ser "övergivna" ut? Känns inte helt rätt att bara sätta upp en lapp att man slänger cyklar inom en viss tid som inte är märkta med namn. Mvh Birgitta
Olle Lindberg |Hej! Äganderätten till cykeln är inget som släcks ut bara för att föreningen vill rensa ut i förråd eller liknande. Däremot har föreningen ofta ett berättigat intresse av att rensa ut av brandsäkerhetsskäl eller bara rent utseendemässigt. Enligt lagen om hittegods ( https://lagen.nu/1938:121 ) har dock föreningen rätt att rensa ut kvarglömda cyklar under förutsättning att de anmäler att de har tagit hand om cyklarna till polismyndigheten samt vårdar cyklarna väl. Om ingen kräver tillbaka cykeln inom tre månader eller om det kan antas att den personen har uppgivit sin rätt så tillfaller cykeln föreningen. Att bara låta bli att märka upp cykeln bör inte kunna räcka för att uppfattas som att ägaren har uppgivit sin rätt enbart för att han låter bli att märka cykeln. Föreningen får bara ta cyklar som är kvarglömda och det bör närmast vara en förutsättning att ett meddelande har gått ut till alla boende om att utrensning kommer ske. Om föreningen inte har sett till att alla får reda på avsikten kan föreningen knappast hävda att de ansåg att cykeln var kvarglömd.

Krav på skylt vid parkering

2011-12-18 i ÖVRIGT
FRÅGA |Jag har påförts kontrollavgift för olovlig parkering. Nu var skyltningen inte utförd enligt gällande anvisningar, förbudsskylten satt på en höjd av 2,60. Rek.2m. Är detta skäl till att ogiltigförklara kontrollavgiften?
Mathias Gunnervald |Hej, Regler kring parkeringsböter regleras i Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (https://lagen.nu/1984:318). I lagens 3 § sägs att kontrollavgift endast får tas ut om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Med andra ord finns inga krav på skyltens placering i höjd. Min bedömning är att du skulle få svårt att vinna framgång vid ett bestridande. Vänligen,

Överklara parkeringsbot

2011-11-30 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej, jag parkerade min bil på en betalparkering och gick för att checka in på Hotellet och för att få en parkeringsbiljett, jag fick mitt rum och min parkeringsbiljett och gick direkt för att lämna biljetten i bbilrutan men dom minutrarna jag var bborta så hade lapplisa varit där och satt böter, kl var 19:53-19:59 som vakten var där enligt boten men hur skall man kunna hinna checka in på 6min. det skall oxå tilläggas att det fans ingen p-automat att lägga pengar i helller. Vad säger lagen och kan man överklaga och isåfall hur? Med vänlig hälsning Alexander.
Sofia Linder |Hej! Tack för din fråga. Det låter mycket märkligt att du fått en bot under de omständigheter som du återger. Mitt råd till dig är att överklaga boten. Om det var på en allmän plats du parkerade kan du vända dig till polisen. I annat fall bör det stå någon form av adress på boten dit du kan skicka din överklagan. Det kan även bli så att du måste ta tvisten till domstol. Då skall du lämna in en stämningsansökan. Det finns blanketter på www.domstol.se. Lycka till! Vänliga hälsningar, Sofia Linder

Påföljd vid fördragsbrott

2011-11-05 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej, Jag undrar vilka påföljder EU-domstolen kan döma ett land till vid fördragsbrott?
|Hej! Svaret på din fråga framgår av artikel 258 och 260 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt. Enligt art 258 ska kommissionen om den inte anser att en medlemsstat har uppfyllt en skyldighet enligt fördragen avge ett motiverat yttrande i frågan efter att ha givit den berörda medlemsstaten möjlighet att inkomma med sina synpunkter. Om medlemsstaten efter yttrandet inte rättar sig inom den tid om angivits av kommissionen får denna föra ärendet vidare till EU domstolen. Om Eu domstolen finner att medlemsstaten underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt fördragen så måste medlemsstaten enligt artikel 260 vidta de åtgärder som krävs för att följa domstolens dom. Om detta inte sker kan kommissionen enligt samma bestämmelse väcka en ny talan vid EU domstolen efter att medlemsstaten fått tillfälle att framföra sina synpunkter. EU domstolen kan därvid förelägga staten att betala *ett standardbelopp* eller* ett vite* om den finner att den berörda medlemsstaten har underlåtit att rätta sig efter dess dom. Här kan du läsa artiklarna i dess helhet: Artikel 258 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E258:SV:NOT Artikel 260 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E260:SV:NOT Jag hoppas att detta var svar nog på din fråga! Vänliga hälsningar, Giulia

Fotografering på allmän plats

2011-12-20 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! Finns det inga begränsningar när det gäller att filma/fotografera på allmän plats?
Elin Karlsson |Hej! Det rättsliga skyddet för fotografer är starkt. Det finns i dagsläget inte någon lag mot att fota på allmän plats. Inte heller är det förbjudet att fota personer som befinner sig på den allmänna platsen. Är du däremot på en plats som inte kan anses som allmän så kan det vara otillåtet att fota. Det kan gälla exempelvis militära och civila anläggningar, eller privat område som någons hem. Vänlig hälsning

Anspråk på äganderätt till lånade saker

2011-12-01 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! En vän flyttade för 3 år sen och hade möbler för stora för det nya boendet, jag har haft dem i min bostad sen dess, nu har det gått 3 år som sagt, utan att vännen gjort anspråk på möblerna. När övergår de till mitt ägande? Hur lång tid dröjer det innan det lämnade/lånade saker byter ägare? Mvh
Olle Lindberg |Hej! Enkelt uttryckt är svaret att din vän inte blir av med sin äganderätt bara för att han lånar ut möblerna till dig. Det finns dock inte en enda lagstiftning som uttryckligen reglerar vad som gäller när man bestämmer vem som "äger" en viss sak. Istället finns regleringarna utspridda för vissa situationer, t.ex. om du skulle gå i konkurs eller om du hade köpt eller fått möblerna av en person som inte var ägare (dvs din kompis lånade ut möblerna till X och sen sålde X möblerna till dig). Så ur ett teoretiskt perspektiv är han ägare men ur ett praktiskt perspektiv så blir saken en annan. Om han vill få tillbaka möblerna mot din vilja måste han bevisa att det är han som äger dem, han får ju t.ex. inte bryta sig in hos dig. Om han har kvar kvittot eller kan bevisa att ni har ett avtal om lånet, muntligt eller skriftligt, så borde det inte vara allt för svårt. För att äganderätten till möblerna ska gå över till dig krävs då att din vän överlåter äganderätten. Detta kan göras t.ex. genom gåva. Om han inte överlåter äganderätten så kommer han fortsätta att vara ägare.

Ungas straffrättsliga samt skadeståndsrättsliga ansvar, även fråga om underhåll och vårdnad.

2011-11-05 i ÖVRIGT
FRÅGA |Mikael som är 18 månader gammal har haft en svår start i livet. Hans fader är okänd eftersom hans mamma inte givit några uppgifter till myndigheterna. För en månad sedan ville Mikaels mamma inte ta hand om honom längre utan lämnade bort honom till sin mamma, dvs Mikaels mormor. Dessvärre har Mikael nu orsakat en brand hos mormor. Efter att ha blivit nekad godis greppade han med en illvillig min om ett stearinljus och höll det mot en gardin. Mormodern, som redan var "på bristningsgränsen" över situationen, vill ha skadestånd av Mikael eller Mikaels mamma. Hon vill också att Mikaels mamma tar tillbaka honom. A) Skall Mikael eller hans mamma betala skadestånd? B)Måste Mikaels mamma ta hand om Mikael? C)Måste Mikaels pappa betala underhåll för Mikael? D) Är Mikael gammal nog för att ärva sin mamma eller pappa om någon av dem skulle dö? E) Skall Mikael dömas för något av brotten i BrB kapitel 7, 12, eller 13?
Jimmy Mikaelsson |Hej, A) Mikael: I svensk rätt finns inga hinder mot att ålägga en omyndig person skadeståndsansvar. Den skada som Mikael har orsakat (branden) är en sakskada. Enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (SkL) (https://lagen.nu/1972:207 ), kan skadeståndsansvar utkrävas av den som har vållat skadan av uppsåt eller oaktsamhet. Skadevållarens ålder beaktas vid oaktsamhetsbedömningen endast i begränsad mån. När det gäller väldigt unga barn visas dock i praxis (se t ex NJA 1977 s 186), att de sällan kan läggas oaktsamhet till last. Ett så ungt barn som Mikael kan inte anses ha nått den mognaden eller förvärvat det omdömet att hans handlande kan anses ha varit oaktsamt. Därför kan skadeståndsansvar ej utkrävas av Mikael. Mamman: Är modern vårdnadshavare till Mikael, har hon enligt 6 kap. 2 § 2 st. Föräldrabalken (FB) (https://lagen.nu/1949:381 ) en skyldighet att se till att Mikael står under uppsikt, så att han förhindras att orsaka skada för sig själv eller för andra. Uppfyller modern ej denna skyldighet, uppsåtligen eller av oaktsamhet kan hon åläggas skadeståndsansvar enligt 2 kap. 1 § SkL. Den omedelbara tillsynen över Mikael är modern ej skyldig att utöva själv. Hon kan överlämna den till någon annan. I detta fall har modern överlämnat tillsynen till mormodern, som tycks ha godtagit att åta sig det ansvaret, då hon har haft hand Mikael en månad redan då olyckan var framme. Ansvar kan då enbart utkrävas av modern om det var oaktsamt av henne att överlämna tillsynsansvaret till mormodern. Omständigheter som kan göra att det var oaktsamt, är t ex om modern borde ha insett att mormodern, p.g.a. hög ålder, sjukdom etc. ej var kapabel att utöva tillsyn över Mikael. B) Nej, att tvinga någon att ta hand om ett barn de ej vill ta hand om skulle strida mot principen om barnets bästa, som genomsyrar svensk rätt. Socialnämnden har enligt 6 kap. Socialtjänstlagen (SoL) (https://lagen.nu/2001:453 ) ett ansvar att bereda vård åt det barn som behöver bo i ett annat hem än det egna. På talan av Socialnämnden kan rätten vidare flytta över vårdnaden om Mikael, till särskilt förordnade vårdnadshavare, se 6 kap. 7§ FB. Det ansvar hon dock inte kan befrias från är hennes underhållsskyldighet, som följer av 7 kap. FB. C) Enligt 7 kap. 2 § FB, är en förälder som varken har ensam vårdnad över barnet eller varaktigt bor tillsammans med det, eller har gemensam vårdnad om barnet men barnet varaktigt bor tillsammans med den andre föräldern, skyldig att betala underhåll. D.v.s. hade pappans faderskap fastställts, hade han varit skyldig att betala underhåll. Så länge fadern är okänd kan han dock ej åläggas att betala underhåll. Tar Mikaels mamma hand om honom igen kan dock Mikael enligt 18 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB) (https://lagen.nu/1962:700 ) vara berättigad till underhållsstöd från försäkringskassan, om underhåll ej betalas av fadern. En förutsättning för detta är dock att modern medverkar till fastställande av faderskapet, vilket hon nu inte har gjort genom att hon ej har lämnat några uppgifter, till fastställande av faderskapet, se 18 kap 8 § SFB. D) Ja, om Mikael är vid liv när mamman eller pappan eventuellt går bort, kan han ärva dem, se 1 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637 ). E) Nej, även om ett barn enligt svensk rätt anses kunna begå brott, kan ej någon dömas för brott som den begår innan den har fyllt 15 år, se 1 kap. 6 § Brottsbalken (BrB) (https://lagen.nu/1962:700 ). Jag hoppas att du genom mitt svar har fått dina frågor besvarade. Även om jag nu har svarat på din fråga tycks den dock vara en övnings-/tentamensfråga du har fått i din utbildning. Det är inte Lawlines syfte att hjälpa studenter med den typen av frågor, utan att hjälpa människor med verkliga juridiska problem. I fortsättningen råder jag dig därför att försöka lösa dessa uppgifter på egen hand, vilken du troligen också lär dig mer av att göra. Med vänliga hälsningar

Ägarandel i hus

2011-10-30 i ÖVRIGT
FRÅGA |Min sambo och jag köpte ett hus för 8 milj i mars 2010. Min sambo la in 3.450.000 kr. Hans ägarandel är 72 % min är 28 %. Lånet på 4.550.000 har vi 50% var. Är det ett bra upplägg ? Tacksam för svar, Maria
Alexander Wagner |Hej! Tack för din fråga. Summan som du har bidragit med till köpet (50 procent av lånet) uppgår till 2.275.000 SEK. Denna summa utgör cirka 28 procent av köpeskillingen. Detta innebär att din ägarandel i huset motsvarar vad du har bidragit med till köpet, i förhållande till din sambo. Jag tycker att det är ett bra upplägg. Med vänlig hälsning