Skillnaden på lagregel och rättsregel

2012-02-11 i ÖVRIGT
FRÅGA |vad är skillnaden mellan en rättsregel och en lagregel
Elin Schmid |Hej, En lagregel är en regel som återfinns i lag. Begreppet rättsregel definieras som en juridiskt bindande regel som lämnar anvisningar på mänskligt handlande. Man kan skilja på primära rättsregler och processuella rättsregler. Med primära rättsregler avses regler som gäller för alla som hamnar i en situation där rättsregeln är tillämpbar. De processuella rättsreglerna återfinns i exempelvis rättegångsbalken och beskriver hur exempelvis en rättegång ska fungera. Även en lagregel är en rättsregel, men en rättsregel kan också vara en regel som vuxit fram i exempelvis praxis. Begreppet rättsregel är således bredare än begreppet lagregel. Hoppas detta besvarar din fråga. Vänligen,

Belastningsregistret

2012-02-05 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej, jag är 17år och igår beslagtog polisen en stark öl som jag hade i fickan. De frågade efter personnummer och telefonnummer hem till mina föräldrar. Jag gav ut allt och de ringde hem och berättade för mina föreldrar om att jag hade druckit. De sa att jag inte kommer bli dömmd för något brott eller inte få någon prick. De ville bara fåtag i langarna sa de, men de ställde inte en ända fråga om var jag hade fått ölen från. Sedan sa de att de skulle skicka hem ett brev. Men jag undrar varför de behöll mitt personnummer? Är jag med i något register? Eller är personnummret bara tillför att skicka hem brevet hem till mig? Jag har aldrig begått något brott eller pratat med polisen och jag har bara druckit ett fåtal gånger.
Mathias Gunnervald |Hej, De fall då du hamnar i belastningsregistret när då du genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. I detta fallet har du, som du själv säger, inte fått någon som helst påföljd utan polisen har endast genom telefonsamtal informerat dina föräldrar om händelsen. Du kommer med andra ord inte att hamna i belastningsregistret till följd av händelsen du beskriver. Vänligen,

FILMA I THAILAND

2012-02-05 i ÖVRIGT
FRÅGA |Vad är lagar och regler för att filma i Thailand? Det är inte kommersiellt.
Hampus Sabel |Hej, Då thailändsk lag reglerar vad som gäller för filmande på thailändskt territorium rekommenderar jag att du vänder dig till lokala myndigheter med din fråga. Polismyndigheten på den ort där du avser filma brukar vanligtvis kunna bistå med information om vad som gäller för filmande i den aktuella staten. Vänligen,

TILLSTÅND ATT FILMA

2012-01-27 i ÖVRIGT
FRÅGA |Behöver jag något särskilt tillstånd för att, som representant för en svensk tv-kanal, filma på offentlig plats i Italien? I så fall - vart vänder jag mig för att få ett tillstånd?
Hampus Sabel |Hej, Din fråga besvaras lämpligen av italienska myndigheter då det är italiensk lag som ska tillämpas vid filmande på italienskt territorium. Jag rekommenderar att du kontrollerar vilka eventuella tillstånd som behövs med polismyndigheten i den aktuella regionen. Vänligen,

Fotografera någon på allmän plats

2012-02-06 i ÖVRIGT
FRÅGA |Får man fotografera en person mot dennes vilja om han/hon befinner sig på allmän plats?
Mathias Gunnervald |Hej, Det är i princip tillåtet att ta bilder på vem som helst på allmän plats utan dennes samtycke. Det gör då inte någon skillnad om du fotograferar flera personer i en folksamling eller om du tar ett foto på en enskild person. På privat område kan det dock vara förbjudet att fotografera, men det är fullt tillåtet att fotografera in på ett privat område då man själv befinner sig på allmän plats eller i sitt eget hem. Observera dock att du inte får hindra en person du fotograferar från att röra sig, hålla fast någon eller uppträda störande på något annat sätt, detta kan vara att anse som ofredande. Det finns vidare vissa skyddsobjekt där fotografering kan vara förbjuden, samt eventuella begränsningar för hur fotografierna får användas. Vänligen,

Parkering på parkeringsplats för rörelsehindrade

2012-02-05 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! Jag har klockan 08.16 på en söndag fått en p-bot på en p-plats som skyltats som följer: En P-skylt (den vanliga blå), en skylt med handikappsymbol, en tilläggstavla med texten "2tim" och en tilläggstavla med texten "9-17, 9-17, (9-17)". Alla tavlor sitter "ovanpå" varandra och jag har beskrivit ordningen uppifrån och ned. Jag vill hävda att tilläggstavlan med tidsangivelsen beskriver när samtliga ovanstående skyltar gäller, inklusive handikappskylten. Detta tycker jag 2 kap. 2§ i vägmärkesförordningen säger i alla fall. Den enda tolkning jag som lekman kan göra när jag läser trafik- och vägmärkesförordningarna är att jag fick parkera på platsen innan klockan 9. Jag har överklagat hos polisen som avslagit överklagan med hänvisning till Trafikförordningen 3 kap. 54§. Den paragrafen har jag inget problem med, men jag vill hävda att pga tilläggstavlan så var inte handikappskylten gällande innan klockan 9. Vad tror ni? Läge att gå till tingsrätten eller har jag missat något?
Mathias Gunnervald |Hej, Paragrafen du hänvisar till säger att alla tilläggstavlor som placerats tillsammans med ett vägmärke gäller detta +vägmärke+. Den skylt som anger parkering för rörelsehindrade är enligt Vägmärkesförordningen en +tilläggstavla+ och omfattas därav inte av paragrafen i den mening du anför. För att förtydliga gällande regler vill jag även hänvisa till 30 § i förordningen som säger att: _"Anges symbol S11, rörelsehindrade, på en tilläggstavla under märke E19, parkering, får endast rörelsehindrade som är innehavare av parkeringstillstånd parkera"_. Med andra ord ser jag det som svårt att vinna någon framgång vid en eventuell process. Vänligen,

Kreditvillkor

2012-01-31 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej Lawline! Jag har en fråga angående "Kreditvillkor". Vad tillför denna lag till gäldenären? Och finns det några vanliga konsekvenser att tänka på när det gäller kreditvillkor? Jag skulle uppskatta ett svar snarast. Tack, hälsar Fredrik.
Victor Björklund | Hej Fredrik, Det finns ingen lag som heter "kreditvillkor" så jag antar att du syftar på ett låneavtal som benämns "kreditvillkor". Ett sådant avtal kan innehålla väldigt mycket olika saker och det är därför omöjligt att ge ett generellt svar på vilka konsekvenser det kan få. Återkom gärna med ett utdrag från avtalet/kreditvillkoren. Med vänliga hälsningar,

Skillnaden mellan panträtt och företagshypotek

2012-01-22 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! Hur skiljer sig panträtt i lös egendom från företagshypotek (för en näringsidkare)? Med andra ord, varför skulle det vara mer fördelaktigt att följa lagen om företagshypotek (FHL) istället för att behöva iaktta reglerna om pantsättning?
Leo Andersson |Hej! Vanlig panträtt i lös egendom innebär ett krav på tradition - det vill säga att de pantsatta föremålen kommer under panthavarens kontroll. Detta finns bara reglerat i gamla 10:1 handelsbalken (https://lagen.nu/1736:0123_2#K10 ), men principen är gällande även idag för hur man åstadkommer en giltig panträtt. Detta är i praktiken omöjligt att åstadkomma om det rör sig om t.ex. ett lager eller kontorsmaterial, eftersom du då antagligen vill använda föremålen samtidigt som de utgör en säkerhet för en annan fordran. Ett annat problem är att panträtten måste avgränsas till vissa bestämda föremål för att åstadkomma en giltig pant. Detta kan leda till osäkerhet när det gäller vad som omfattas av panträtten och inte, enligt den så kallade specialitetsprincipen måste föremålen vara urskiljbara från övriga objekt. I praktiken innebär detta att t.ex. ett lager med ständigt utbytta varor måste pantsättas om och om igen för varje nytt föremål som tillförs för att en giltig panträtt ska föreligga och dessutom måste dessa vara urskiljbara (t.ex. genom märkning av något slag), något som knappast är vare sig praktiskt eller realistiskt att försöka genomföra. Fördelen med företagshypotek är att man kommer runt dessa problem. Enligt 2:1 lagen om företagshypotek (FHL, https://lagen.nu/2008:990 ) är all lös egendom som inte är intecknad omfattad av hypoteket i den mån de inte faller under något av undantagen, se speciellt 2:1 2 st. t.ex. kassa- och bankmedel. Företagshypoteket är en säkerhetsrätt och blir gällande när företagsinteckningsbrevet överlämnas som säkerhet för en fordran, 1:3 FHL, eller registrering i ett speciellt inteckningsbrevsregister, 2 st, och kräver alltså inte någon överföring av föremålen till panthavaren. Vidare innebär företagshypoteket en rätt att få betalt för sin fordran vid utmätning eller konkurs för det värde som hypoteket intecknades för, 2:5 FHL.