Efterbeskattning

2014-07-28 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Hej, Om man är bosatt i Sverige och säljer en fastighet i Kroatien, så ska man skatta för reavinstskatten i Sverige, med möjlighet till avdrag för redan betald skatt i Kroatien. Om man inte visste om detta, och försäljningen ägde rum 7 år sedan, och när jag nu för över pengarna till Sverige (7 år efter försäljningen) så får ju den svenska skattemyndigheten information om detta - kommer jag fortfarande vara skyldig att betala skatt eller är ärendet preskriberat?Vänliga Hälsningar
Denise Peters |Hej och tack för din fråga!Reglerna om detta hittar du först och främst i Skatteförfarandelagen, (SFL), här.Eftersom att det gått såpass lång tid från försäljningen ska i regel de flesta preskriptionsfrister i anledning av detta ha löpt ut. Det som främst blir aktuellt i ditt fall är frågan om efterbeskattning är möjligt, se 66:27-34 SFL. Här ser vi dock att beslut om omprövning ska ha meddelats dig inom 6 år från utgången av det aktuella beskattningsåret. Då det gått sju år har alltså denna möjlighet passerat. I vissa fall kan dock tidsfristen förlängas, se 66:32 SFL. Detta är endast möjligt om det du gjort går att bedöma som skattebrott och att du då också har delgetts underrättelse om att du är misstänkt för sådant brott. Av de uppgifter jag fått verkar dock detta inte vara fallet. I det fall det inte finns ytterligare viktiga uppgifter jag av dina fråga inte fått veta så är min bedömning att risken för dig att bli beskattad för försäljningen i Sverige är mycket liten. Lycka till!

Förlängd preskriptionstid avseende skattefordringar

2013-11-26 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Hej! Jag undrar vem som beslutar gällande förlängd preskription i skatteärende.
|Hej! Preskriptionstiden avseende en skattefordran kan förlängas av förvaltningsrätten efter ansökan från Skatteverket. Gällande bestämmelser om detta återfinns i 7 § lag om preskription  av skattefordringar m.m. (https://lagen.nu/1982:188). Lycka till!

När preskiberas en momsskuld?

2013-03-28 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Hej, jag undrar hur länge en momsskuld håller i sig, dvs hur länge har en person en momsskuld innan den preskriberas.?
Josefin Ajemark |Hej,   tack för att du har vänt dig till lawline. För skattefordringar gäller som huvudregel en fast preskriptionstid på 5 år, se 3 § lagen 1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. Se länk: https://lagen.nu/1982:188

Preskription av skattefordringar

2012-12-28 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Kan en person som dömts för skattebrott få sin skuld preskriberad efter fem år? Innebär inte domen ansvar att betala tillbaka och därmed ett godkännande av skulden och en bekännelse av brottet?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! De anledningar du anger för att preskriptionstiden borde förlängas skulle kanske kunna tjäna som preskriptionsavbrott enligt preskriptionslagen (se 5 § preskriptionslagen). Denna lag är dock inte tillämplig på skattefordringar. För skattefordringar gäller en särskild lag vid namn lag om preskription av skattefordringar m.m. Enligt denna lag kan preskriptionstiden för skattefordringar bara förlängas av förvaltningsrätten om den skattskyldige 1. saboterat indrivningen genom att ha gjort sig av med egendom i syfte att försvåra det allmännas möjligheter att få betalt. 2. har hållit sig undan eller stadigvarande vistats utomlands. 3. medgetts anstånd med betalningen till en tidpunkt efter preskriptionstidens utgång (se 4 och 7 §§ i lag om preskription av skattefordringar m.m.). Normalt gäller alltså den femåriga preskriptionstiden för skattefordringar (3 § lag om preskription av skattefordringar m.m.). Mvh Mattias Preskriptionslagen finns på https://lagen.nu/1981:130 Lag om preskription av skattefordringar m.m. finns på https://lagen.nu/1982:188

Preskription av skatt

2014-06-19 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Angående skattepreskribering.Från när räknas preskriberingstiden? är det från den dagen skatten förföll på skattekontot eller när den registrerats hos kfm på bolaget, eller när skatteverket gått till KFM med företags företrädarna?ex skatten förfaller 1/1 2010 kommer till KFM 13/3 2010 eller på företträdarna efter en konkurs 1/2 år senarefrån vilket tid gäller de 5 åren? är det p dagen eller kalender året
|Hej och tack för din fråga,Det framgår av 3 § lag om preskription av skattefordringar m.m. att huvudregeln är att en fordran preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning. I ditt exempel är det alltså fem år efter utgången av 2010.Vänliga hälsningar, 

Innebörden av preskription av skatteskuld

2013-06-29 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Hej, Har en skatteskuld som har gått över till KFM, skulden kommer att preskibreras om två år (det har gått tre år) och då kommer att KFM att lägga ned ärrendet och det går tillbaka till SKV har jag förstått. Vad händer därefter, vad gör SKV hur påverkas jag då skulden är preskriberad?
Lars Bålman |Hej! Preskriptionslagen (1981:130) är enligt 1 § i denna  lag subsidiär, följaktligen ska i stället lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. tillämpas. Femårsfristen som du nämner återfinns i 3 § denna lag. Enligt 10 § i lagen  innebär preskription att åtgärder för att få betalt för en fordran inte får vidtas. Ingen myndighet får alltså kräva dig på betalning om fordran är preskriberad. Du blir med andra ord befriad från att betala skatten. Är skulden preskriberad så kan SKV inte göra något. Om myndigheten har panträtt till säkerhet för fordringen, kan denna dock utnyttja panten trots preskription, 12 §.

Preskription av skatteskuld

2013-02-05 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Skatteskuld preskriberas efter 5år om inte preskriberingsavbrott görs. eller hur? Om de inte "hittar"dig = inte kan göra avdrag på lönen på 5 år, Har du "klarat" dig då? Du får tydligen en sammanställning (tror jag det heter) efter varje årsskifte på dina skatteskulder, är detta ett "avbrott"? (Skickas till föräldrarna där jag är folkbokförd.) Tacksam för svar Oroligoch undrande Mamma
| Hej! Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Som du har konstaterat så preskriberas skattefordringar av normalgrad efter 5 år. Som jag förstår din fråga undrar du om skatteskulden preskriberas om man hållit sig undan i 5 år. Detta stämmer i princip och man ”har lyckats”. Dock finns ett viktigt undantag att beakta: det finns en möjlighet att vid skatteskulder förlänga preskriptionstiden. Preskriptionstiden får på Skatteverkets begäran förlängas med ytterligare 5 år (dvs. sammanlagt 10 år) bland annat om en person hållit sig undan. För att med säkerhet kunna säga att man ”klarat sig” krävs alltså att man lyckats hålla sig undan i totalt 10 år. Ett preskriptionsavbrott av skattebrott sker inte genom dessa sammanställningar som man får vid årsskiftet. För att ett preskriptionsavbrott ska ske krävs att den misstänkte häktas, åtalas eller delges skälig misstanke under en förundersökning. Reglerna om preskription av skatteskulder hittar du här: https://lagen.nu/1982:188 Hoppas svaret varit till hjälp. Med vänlig hälsning

Skattebrott - När startar preskriptionstiden

2010-03-31 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Ni har tidigare beskrivit preskriptionstid för skattebrott. Men, när startar preskriptionstiden? I aktuellt fall har deklaration ingivits först 1 år och 3 månader efter inkomstårets slut, dvs i mars året efter taxeringsåret. Den otillåtna dispositionen skedde i december under inkomståret, men eventuellt brott uppstod väl först i och med deklarationens ingivande?
Carina Persson |Hej! För skattebrott krävs endast att det finns en fara att skatt skall undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till den som lämnade deklarationen eller annan, 2 § Skattebrottslagen https://lagen.nu/1971:69. Brottet är alltså fullbordat när man skickar in deklarationen. Enligt 35 kap 4 § Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700) skall preskriptionstiden räknas från den dag då brottet begicks, dvs. från den dag då deklarationen skickades in. Med vänlig hälsning