Koncernbidrag till moderbolag i Schweiz

2018-11-25 i Koncerner
FRÅGA |Hej,Kan ett dotterbolag med bas i Sverige ge ett avdragsgillt koncernbidrag till ett moderbolag i Schweiz?
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Svaret på din fråga finner vi i 35 kap. Inkomstskattelagens(IL). Där regleras frågor om koncernbidrag. Jag kommer att försöka sätta upp ramen för vad som gäller för koncernbidrag på ett kortfattat sätt. Däremot kommer jag inte kunna ge ett rakt svar på din fråga då det saknas mycket information.De relevanta bestämmelsernaEnligt 35 kap. 1 § IL är ett koncernbidrag avdragsgillt om det uppfyller reglerna i 3, 4, 5, eller 6 §§. I detta fall är det framförallt 2§ och 3§ som är relevanta. I 2§ IL framgår de första kraven för att ett koncernbidrag ska var avdragsgillt. Enligt lagbestämmelsen ska moderföretaget äga mer än 90 % av andelarna i ett svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening, samtidigt som moderbolaget också måste vara något av dessa: Ett svenskt aktiebolag En svensk ekonomisk förening En svensk sparbank Ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag en svensk stiftelse som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap., eller en svensk ideell förening som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap. Här framgår alltså att både dotterbolag och moderbolag måste vara svenska. Dock finns det ett undantag i 35 kap. 2a § IL. Här stadgas att ett utländskt bolag som hör hemma i en stat inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet(EES) och som motsvarar ett svenskt företag som anges i bestämmelserna ovan (dvs. att det är aktiebolag osv.), ska det utländska bolaget likställas med svenskt om mottagaren av koncernbidraget är skatteskyldig i Sverige för den näringsverksamhet som koncernbidraget hänför sig till. Det här är alltså en möjlighet för utländska bolag att likställas med svenska i lagens mening förutsatt att de uppfyller vissa krav: inom EES mottagaren av koncernbidraget är skatteskyldig i Sverige för den näringsverksamhet som koncernbidraget hänför sig till. T.ex. fast driftställe som tillhör ett bolag som är hemmahörande i en utländsk stat inom EES eller ett svenskt företag som på grund av dubbelbeskattningsavtal fått avtalsmässigt hemvist i en sådan stat. Schweiz tillhör inte EESProblemet som uppstår är dock att ett av dessa krav inte uppfylls, nämligen det om att det utländska bolaget måste tillhöra EES. Schweiz är ett sådant land som inte tillhör EES. De har istället ett eget avtal med EU. Hur det avtalet ser ut eller huruvida det reglerar dessa frågor vet jag helt enkelt inte.Med det sagt är min slutsats att det enligt svensk lagstiftning inte är möjligt med ett sådant koncernbidrag.Jag hoppas att jag kunde svara på din fråga väl. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentarsfältet.

Koncernbidrag

2017-10-29 i Koncerner
FRÅGA |Hej! Min fraga ror skatt. Det finns ett moderbolag som tagit ut ett lan for att kopa ett annat bolag 100%. Dotterbolaget ager en fastighet och far in hyresintakter. Moderbolaget i sin tur har rantekostnader och gar med forlust. Maste dotterbolaget betala skatt pa sin vinst eller kan den skjuta upp vinsten till moderbolaget som i sin tur kan kvitta forlusten, innan skatt betalas?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När dotterbolag (DB) ger pengar till ett moderbolag (MB) för att utjämna resultat i koncernen kallas det inom svensk rätt koncernbidrag. Koncernbidrag från DB till MB får dras av som kostnad hos givaren och tas upp hos mottagaren under vissa förutsättningar. Den lösning som du beskriver är alltså tillåten om förutsättningarna nedan är uppyllda. Är villkoren för koncernbidrag inte uppfyllda innebär det inte automatiskt att överföringen är olovlig eller dylikt, men när givaren inte kan dra av bidraget som kostnad uppnås ingen resultatutjämning. Därför uppstår inte heller någon skattemässig fördel för givaren om bidraget inte uppfyller kraven nedan.Företagsform och ägandeförhållandenFörst och främst krävs det att företagen och ägarförhållandena är sådana att koncernbidrag får ges. Enligt 35:2 inkomstskattelagen (IL) måste MB vara något av följande: - ett svenskt aktiebolag - en svensk ekonomisk förening - en svensk sparbank - ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag - en svensk skattskyldig stiftelse - en svensk skattskyldig ideell föreningDB ska enligt samma paragraf vara ägt av MB till minst 90% av andelarna och vara ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening. Utländska bolag behandlas på samma sätt om företaget har hemvist inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet och mottagaren är skattskyldig i Sverige för den näringsverksamhet som koncernbidraget hänför sig till enligt 35:2 a IL. FörutsättningarDärutöver krävs att samtliga följande förutsättningar är uppfyllda för att koncernbidrag ska få dras av som kostnad hos givaren (35:3 IL): - varken givaren eller mottagaren ska vara ett investmentföretag eller privatbostadsföretag - både givaren och mottagaren redovisar bidraget öppet i inkomstdeklarationen och vid samma beskattningsår - DB har varit helägt under hela beskattningsåret eller sedan DB startade verksamhet - mottagaren inte anses ha hemvist utanför Sverige pga skatteavtal - näringsverksamheten som koncernbidraget hänför sig till är inte undantagen från beskattning i Sverige pga skatteavtal, och - om DB ger bidrag till MB måste utdelning från DB till MB vara skattebefriadHoppas att svaret kan vara till någon hjälp! Kommentera gärna här nedanför om du har fler frågor eller funderingar kring koncernbidrag.