FrågaSKATTERÄTTKoncerner25/11/2018

Koncernbidrag till moderbolag i Schweiz

Hej,

Kan ett dotterbolag med bas i Sverige ge ett avdragsgillt koncernbidrag till ett moderbolag i Schweiz?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Svaret på din fråga finner vi i 35 kap. Inkomstskattelagens(IL). Där regleras frågor om koncernbidrag. Jag kommer att försöka sätta upp ramen för vad som gäller för koncernbidrag på ett kortfattat sätt. Däremot kommer jag inte kunna ge ett rakt svar på din fråga då det saknas mycket information.

De relevanta bestämmelserna

Enligt 35 kap. 1 § IL är ett koncernbidrag avdragsgillt om det uppfyller reglerna i 3, 4, 5, eller 6 §§. I detta fall är det framförallt och som är relevanta.

I 2§ IL framgår de första kraven för att ett koncernbidrag ska var avdragsgillt. Enligt lagbestämmelsen ska moderföretaget äga mer än 90 % av andelarna i ett svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening, samtidigt som moderbolaget också måste vara något av dessa:

Ett svenskt aktiebolag En svensk ekonomisk förening En svensk sparbank Ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag en svensk stiftelse som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap., eller en svensk ideell förening som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap.

Här framgår alltså att både dotterbolag och moderbolag måste vara svenska. Dock finns det ett undantag i 35 kap. 2a § IL. Här stadgas att ett utländskt bolag som hör hemma i en stat inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet(EES) och som motsvarar ett svenskt företag som anges i bestämmelserna ovan (dvs. att det är aktiebolag osv.), ska det utländska bolaget likställas med svenskt om mottagaren av koncernbidraget är skatteskyldig i Sverige för den näringsverksamhet som koncernbidraget hänför sig till. Det här är alltså en möjlighet för utländska bolag att likställas med svenska i lagens mening förutsatt att de uppfyller vissa krav:

inom EES mottagaren av koncernbidraget är skatteskyldig i Sverige för den näringsverksamhet som koncernbidraget hänför sig till. T.ex. fast driftställe som tillhör ett bolag som är hemmahörande i en utländsk stat inom EES eller ett svenskt företag som på grund av dubbelbeskattningsavtal fått avtalsmässigt hemvist i en sådan stat.

Schweiz tillhör inte EES

Problemet som uppstår är dock att ett av dessa krav inte uppfylls, nämligen det om att det utländska bolaget måste tillhöra EES. Schweiz är ett sådant land som inte tillhör EES. De har istället ett eget avtal med EU. Hur det avtalet ser ut eller huruvida det reglerar dessa frågor vet jag helt enkelt inte.

Med det sagt är min slutsats att det enligt svensk lagstiftning inte är möjligt med ett sådant koncernbidrag.

Jag hoppas att jag kunde svara på din fråga väl. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentarsfältet.

Hashim Mohammed RithaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”