Vuxenadoption av personer som inte har svenskt medborgarskap

2016-11-25 i Adoption
FRÅGA
Vi vill adoptera två unga män, 20 och 21 år. De är inte svenska medborgare än.Kan vi ändå få adoptera grabbarna?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om adoption finns i 4 kap. i föräldrabalken. Du skriver att "vi vill adoptera". Jag tolkar detta som att du är gift och vill adoptera tillsammans med den du är gift med. Det är nämligen endast makar som får lov att adoptera gemensamt, vilket framgår av kapitlets 4 §. I 1 § stadgas att den som fyllt 25 år får med domstolens tillstånd antaga adoptivbarn. Huvudregeln är således att man ska ha fyllt 25 år för att få adoptera, men i vissa fall då synnerliga skäl föreligger kan även en yngre person få tillstånd att adoptera. Av 3 § framgår att makar inte får adoptera annat än gemensamt.

Vilka krav ställs på adoptivbarnen?

Huvudregeln är att personer som är äldre än 12 år inte får lov att adopteras utan samtycke (5 § 1 st.), varför de unga männen måste samtycka till adoptionen i detta fall. Ett undantag från samtyckeskravet är om någon av de unga männen skulle vara varaktigt förhindrad att lämna samtycke p.g.a. en psykisk störning eller ett annat liknande förhållande. I din frågeställning skriver du ingenting om något sådant tillstånd. Därmed utgår jag från att samtyckeskravet gäller för båda de unga männen.

Domstolens lämplighetsprövning

Som framgår av texten ovan är det rätten som ger tillstånd till adoption. Domstolen ska dels pröva om de formella förutsättningarna (ålder m.m.) föreligger, dels pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum (6 §). Exempelvis får en ansökning inte beviljas om det har utlovats ersättning för att man adopterar personen.

I ert fall är situationen dock lite annorlunda eftersom adoptionen, enligt lagens mening, avser vuxna personer. För att en vuxenadoption ska få ske krävs nämligen att det finns en särskild anledning till adoptionen. Man tar med andra ord hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och personerna som man vill adoptera. Många gånger torde det krävas att personerna har uppfostrats av de som vill adoptera personerna. Det ställs således ett krav på att det finns ett varaktigt och stabilt "barn-föräldra-förhållande" mellan sökanden och de personer som ansökningen avser.

Din frågeställning är mycket kortfattad, varför jag inte kan svara på huruvida det föreligger ett sådant "barn-föräldra-förhållande" mellan er. Men med tanke att du skriver att männen ännu inte är svenska medborgare, tolkar jag din fråga som att ett sådant förhållande troligtvis inte finns. Observera dock att jag inte kan ge något definitivt svar på huruvida en adoption kan få ske eller inte. Detta är helt upp till domstolen att avgöra. Jag rekommenderar er därför att ta kontakt med behörig tingsrätt. Den kan ge er ett mer precist svar på er fråga, samt informera er om hur en eventuell ansökan går till.

Jag hoppas att ni är nöjda med svaret! Lycka till!

Vänligen,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (546)
2020-10-09 Kan jag adoptera bort min frånvarande förälder i vuxen ålder?
2020-09-30 Får jag adoptera min sambos barn
2020-09-27 Får jag adoptera min frus barn mot faderns vilja?
2020-09-26 Kan vi adoptera vårt fosterbarn?

Alla besvarade frågor (85408)