Vittnesplikt och sanktioner

2015-12-03 i Vittna
FRÅGA
Har en advokat rätt att tvinga en person att vittna i ett tvistemål i tingsrätt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svar

En advokat har själv ingen möjlighet att tvinga någon att vittna. En domstol har däremot, som uttryck för den allmänna vittnesplikten, ett antal sanktioner tillbuds för att säkra ett vittnes närvaro.

Utredning

I Sverige föreligger en allmän vittnesplikt, vilken anses komma till uttryck genom 36:1 Rättegångsbalken (RB).

Enligt 36:7 ska ett vittne kallas vid vite. Dyker vittnet trots detta inte upp har rätten att, med iakttagande av eventuellt laga förfall enligt 32:6 & 8 RB, besluta om att döma ut vitet eller beordra att hämtning ska ske enligt 36:20 RB.

Brister vittnets kunskap beträffande förhörstemat kan rätten vid vite förelägga detta att friska upp sitt minne. Detta gäller i de fall ett vittne, som förväntas ha kännedom om det vittnesmålet rör, kommer oförberedd och på så vis fördröjer rättegången. Denna bestämmelse kommer rimligen endast att utnyttjas när vittnesmålet är av vikt och det rör särskild kunskap, se vidare 36:8 RB. Ett vittne som avlagt ed och därefter ljuger eller undanhåller information kan som känt dessutom göra sig skyldig till mened, 15:1 Brottsbalken.

Slutligen bör erinras om den situation vari vittnet utan giltigt skäl vägrar avlägga ed eller vittnesmål. I dessa fall kan rätten i första hand iaktta föreläggande vid vite enligt 36:8 RB och i andra hand häkta vittnet, 36:21 RB. En häktning på denna grund får aldrig vara längre än tre månader och kräver att vittnet var 14:e dag ställs inför rätten för att fullgöra sina åligganden.

Avslutande ord

Det bör påpekas att även fast dessa regler finns till buds, finns det ingen mening för en advokat att kalla ett vittne som konsekvent vägrar vittna. Sådant skulle endast fördröja rättegången och bli ett onödigt moment.

För vittnen som är rädda och inte vågar vittna finns det alternativa lösningar som går att ordna, vittnesskydd är förmodligen den mest kända lösningen. Det finns även olika former av förhör som kan tillämpas så att vittnet i görligaste mån skyddas från det vittnet räds. Det är dock i dessa fall viktigt att den som ska vittna för en dialog med advokat eller domstol, så att dessa känner till att behovet finns.

Behöver du ytterligare hjälp med detta är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller mejla till info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (192)
2020-11-15 Måste jag vittna mot min fru?
2020-11-13 vittnesplikt för närstående
2020-11-10 Läsa upp förhör ur förundersökningsprotokollet under huvudförhandling
2020-11-05 Att vittna som närstående

Alla besvarade frågor (86388)