Vilket straff kan man få som ungdom för narkotikabrott och vapenbrott?

2020-09-20 i Påföljder
FRÅGA
Hej, jag har en frågaJag torskade igår för innehav, försäljning och vapenbrott då jag hade 4g hasch och 4 tramadol tabletter 200mg st. Hade också en gunga (våg) och 25 tal red line påsar som dom hittade på mig. Jag kissade samma dag 2 gånger och fick positiv på cannabis. Jag är förtillfället 17 år men blir 18 om 2 månader så kommer få straff rabatt som ung men det är också första gången jag blir tagen av polis.Vad är det värsta och bästa straffet jag kan få som 17 åring?
SVAR

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vilket straff du riskerar att få, om du blir dömd för narkotikabrott och vapenbrott. Det är många delar som spelar in i bedömningen av vilket straff du kan få, och jag ska försöka redogöra för omständigheterna som spelar roll för den bedömningen.

Narkotikabrott

Jag tolkar det som att du skulle bli åtalad för åtminstone ett fall av ringa narkotikabrott, för det egna bruket av cannabis. Mest sannolikt skulle även innehavet av hasch och tramadol räknas som ringa narkotikabrott när det avser den mängd som du beskriver. Den som innehar narkotika kan dömas till fängelse i högst tre år (1§ narkotikastrafflagen). Mängden narkotika och dess art kan dock innebära att det rubriceras ned till ett ringa fall, då straffet är böter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). Om ditt innehav skulle vara för eget bruk, skulle det mest sannolikt bli ett ringa fall, men då du misstänkt för innehav i överlåtelsesyfte, kan detta innebära att brottet stannar på normalgraden.

Straff

Straffet är som sagt fängelse högst 3 år för narkotikabrott av normalgraden. Narkotikabrott är ett så kallat artbrott, där det är hög presumtion för fängelse. Enligt praxis har även innehav av narkotika i överlåtelsesyfte en hög presumtion för fängelse. Om brottet istället skulle stanna på ringa nivå, är straffet böter. Det egna bruket anses vara ringa, men om du skulle bli dömd för innehavet i överlåtelsesyfte på normalgrad, skulle straffet inte i större utsträckning påverkas av ditt eget bruk.

Vapenbrott

Det är svårt för mig att säga något om vapenbrottet, då jag inte vet vad det är för typ av vapenbrott eller vad det är du har innehaft. Straffet för vapenbrott av normalgraden är fängelse högst tre år (9 kap. 1§ vapenlagen). Om gärningen begåtts oaktsamt eller är ringa, är straffet istället böter eller fängelse högst sex månader. Då jag inte vet vad du har innehaft kan jag tyvärr inte uttala mig mer om straffvärdet för gärningen. Men generellt är det ganska stark fängelsepresumtion för vapenbrott.

Sammanlagd bedömning och påföljd

Det är svårt att säga vad straffvärdet skulle ligga på för dessa brott, då jag inte vet om det är ringa brott eller brott av normalgraden, eller vilket typ av vapen du innehaft. Är samtliga brotten ringa, så ligger straffvärdet på bötesnivå. Men om både narkotikabrottet och vapenbrottet är av normalgrad, skulle jag säga att straffvärdet ligger på några månaders fängelse, 3-6 månader kanske. Men återigen det är bara en gissning då jag inte vet hur rubriceringen ser ut.

Vid val av påföljd så ska domstolen beakta omständigheter som särskilt talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 4§ brottsbalken). Då du dessutom varit under 18 år när brotten begicks, kommer du få så kallad straffrabatt (29 kap. 7§ brottsbalken). Det är möjligt att du kommer ned på dagsböter ändå, men det är osannolikt om det är brott av normalgraden. Istället skulle det motsvara ett kortare fängelsestraff. Alternativen för unga är då huvudsakligen ungdomsvård (32 kap. 1§ brottsbalken) eller ungdomstjänst (32 kap. 2§ brottsbalken).

Om brotten du misstänkts för är av normalgraden, och du skulle bli dömd för dem, så skulle jag gissningsvis säga att du skulle få ungdomstjänst eller ungdomsvård. Dock kan ungdomstjänst endast i undantagsfall dömas ut till personer som fyllt 18 år, men det händer om brottet begicks när du var 17 år. Ungdomsvården är en planerad åtgärd tillsammans med socialtjänsten och kan inriktas på att motverka en dålig utveckling för den unge. Ungdomstjänsten kan väljas istället för ungdomsvården om man anser att det är för ingripande, och innebär oavlönat arbete i ett antal timmar. Om gärningarna du är misstänkt för är av ringa grad, skulle du hamna på bötesnivå, men då ska även ungdomstjänst i första hand dömas ut så länge det inte är för ingripande (32 kap. 3§ brottsbalken).

Sammanfattningsvis beror ditt straff och påföljd på om brotten du är misstänkt för är av normalgraden eller ringa. Utan att veta det, eller vad det är för vapen du innehaft, är det svårt för mig att säga något med större säkerhet. Generellt försöker man ge ungdomspåföljder till ungdomar, men det beror på om de är tillräckligt/för ingripande utifrån brottet. Men jag hoppas du med hjälp av vad jag skrivit kan själv utläsa vad som kan gälla i ditt fall. Annars är du välkommen att kontakta oss igen! Du har alltid rätt att begära en offentlig försvarare, antingen hos polisen eller hos tingsrätten om du inte redan har fått en, som du kan ställa ytterligare frågor till som kan hjälpa dig i ditt specifika fall.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1515)
2021-05-11 Kan man få en "prick i registret" när man kör moped klass 1 utan körkort?
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning
2021-05-08 Påföljd vid bidragsbrott
2021-05-07 Hur länge finns en notering om strafföreläggande kvar i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (92183)