Vilket straff kan bedrägeri/utpressning föranleda?

Hej! En kille i 17 år ålder har begått brott. Bedrägeri utan våld eller hot. Summan är 150000 och upp åt. Det handlar om en utpressning på en annan person. Till exempel en person har gjort ett brott och den 17 åriga såg hela brottet och är vittne nu. Den 17 åriga väljer att inte att anmäla utan går fram till gärningsmannen och säger om han inte betalar 1000 kr så kommer han anmäla. Men istället för 1000 kr så tar den 17 åriga över 150 K utan att gärnigsmannen vet om det. Genom hans BankID. Vad blir straffet då ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta vilket straff brottet beskrivet i din fråga kan föranleda. Bestämmelser om brott och deras straff finns i brottsbalken (1962:700). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Vilket brott kan ha begåtts?

Brottet du beskriver skulle, troligtvis, rubriceras som utpressning snarare än bedrägeri. Utpressning blir, nämligen, aktuellt när någon "genom olaga tvång förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade" (9 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)). Det handlar alltså om att någon tvingar fram någon form av förmögenhetsöverföring från någon annan genom olaga tvång. Med olaga tvång avses bl.a. att "någon genom hot att åtala eller angiva annan för brott eller att om annan lämna menligt meddelande eller på ett otillbörligt sätt tvingar denne att göra, tåla eller underlåta något" (se Bäcklund, Johansson, Trost, Träskman, Wennberg & Wersäll, Brottsbalken (25 nov. 2022, JUNO), kommentaren till 9 kap. 4 §). Att hota någon med att man kommer att polisanmäla dem i det fall de inte betalar en viss summa är alltså ett typexempel på utpressning.

Utpressning kan klassificeras som ringa brott, brott av normalgraden eller grovt brott. Ringa brott kan föranleda böter eller fängelse i högst 6 månader, brott av normalgraden kan föranleda fängelse i högst två år och grovt brott kan föranleda fängelse i lägst 1 år och 6 månader och högst 6 år. Vid bedömningen av brottets svårhetsgrad ska "samtliga omständigheter vid brottet beaktas, exempelvis storleken på den vinning och skada som gärningen innebär" (se Bäcklund, Johansson, Trost, Träskman, Wennberg & Wersäll, Brottsbalken, (25 nov. 2022, JUNO), kommentaren till 9 kap. 4 §). Det är således svårt att bedöma hur brottet skulle ha klassats i ett hypotetiskt fall men ju högre belopp det rör sig om desto större är risken för att det ska klassas som grovt och föranleda ett strängare straff. Har du tvingats att betala utpressaren 150 000 kr är det, således, inte omöjligt att du har utsatts för grov utpressning. Det bör dock noteras att även gärningsmannens/utpressarens ålder påverkar det eventuella straffet (29 kap. 7 § brottsbalken (1962:700). 

Observera dock att även bedrägeri skulle kunna bli aktuellt i det fall det inte är du som har gjort överföringen utan det är utpressaren som har gjort den t.ex. genom att på något sätt ha lurat till sig tillgång till ditt bank-id (se 9 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)). Observera vidare att även utpressning kan klassificeras som ringa brott, brott av normalgraden eller grovt brott. Ringa brott kan härvid föranleda böter eller fängelse i högst 6 månader, brott av normalgraden kan föranleda fängelse i högst två år och grovt brott kan föranleda fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år. Även här ska en helhetsbedömning, där det aktuella beloppets storlek är av vikt, göras för att bedöma svårhetsgraden. 

Sammanfattning

Det aktuella brottet skulle kunna utgöra såväl utpressning som bedrägeri. Oavsett vilket är det ett brott som bör anmälas till polisen omgående. Vilket straff det skulle kunna föranleda är svårt att spekulera i då det ska bestämmas utifrån en bedömning av flera olika, för brottet relevanta, omständigheter. Ovannämnda straff är, dock, utgångspunkten vid den aktuella typen av brottslighet.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”