Vilket lands lag ska tillämpas när den avlidne har tillgångar i både Sverige och Thailand?

FRÅGA
Min sons far avled i maj 2020 och var gift med en Thailändsk kvinna sedan 6-7 år. Han hade ett radhus i Sthlm/Sverige som han ägde ensam sedan 1987(efter att vi skilt oss). Tillsammans köpte de två en lägenhet i Thailand. Då inget testamente har hittats blev det klart under aug 2020 att min son som ende bröstarvinge och änkan ska dela 50-50 på hus och lägenhet och försäljning påbörjades av huset i Sverige. Sedan tog allt stopp och hon ville själv köpa. Hösten gick åt till att hon sökte bolån men hon har inget fast jobb. Nästa steg blev att gå till tingsrätten och få ett ombud utsett. Nu har 3-4 månader gått och valen har blivit en köper , sälja eller samägande(vilket inte kommer att fungera). Svaret har blivit, som från början, sälja eller att sonen köper ut henne. Hon vägrar igen och bad om mer tid och nu kom svaret(via hennes ombud) att hon fortfarande vill köpa ,men att lägenheten i Thailand bara är hennes och inte ska vara med i arvsfördelningen enligt thailändsk lag. ( då har allt redan skrivits upp och godkänts av alla i aug 2020 och allt finns med som arvgods i Sverige). Min fråga är, vilken lag gäller? Ska man börja om från början med bouppteckning och vad har min son då för möjligheter att få en satt tidsfrist då hon idag inte har de pengar som behövs men via vägen att börja om, kräva lägenheten i Thaland, sälja den och få de kontanter som saknas för att kunna köpa huset? Fadern skriven och boende i Sverige, änkan svensk medborgare sedan i höstas och bor här.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Dins sons pappa avled i fjol och denne har efterlämnat viss egendom, i både Sverige och Thailand och då i form av ett hus. Med i bilden finns vidare en styvmor till din son, en thailändsk kvinna (nedan kallad änkan), men något testamente har dock inte hittats. Och såvitt jag förstår är bouppteckningen sedan länge klar och dessutom inskickad till Skatteverket (SKV). Änkan har emellertid, via sitt ombud, låtit meddela att fastigheten i Thailand enligt thailändsk rätt ska falla utanför den nu pågående arvsprocessen i Sverige varför du undrar vilket lands lag som ska tillämpas. Härutöver finns det en fråga kopplad till bouppteckningen och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.

Ärvdabalken (ÄB).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg (arvsförordningen).

Nedan angivna artiklar utgör hänvisningar till den ovan nämnda arvsförordningen.

Vilket lands lag ska tillämpas i Sverige?

Först ska nämnas att domstolarna i den medlemsstat där den avlidne hade hemvist vid sin död i allmänhet är behöriga och handlägga den här typen av tvister och fatta beslut om arvet i dess helhet (art. 4). Notera här hemvistbegreppet, det är med andra ord inte medborgarskapslandet som styr den rättsliga bedömningen härvidlag utan var den avlidne de facto hade hemvist vid tidpunkten för sitt frånfälle. Utifrån din ärendebeskrivning framstår det dock som relativt klart att din sons pappa hade hemvist i Sverige varför en svensk allmän domstol (tingsrätt som första instans) torde vara behörig att pröva frågor hänförliga till din sons arvsrättsliga spörsmål. Hemvisten är nämligen viktig att få fastställd eftersom denna även har betydelse för vilket lands lag som ska tillämpas (art. 21). Märk väl att bedömningen kan tendera att bli ganska så komplex och skulle det av samtliga omständigheter framgå att den avlidne vid sin död hade uppenbart närmare anknytning till något annat land ska istället lagen i det landet tillämpas.

Thailand är förvisso ingen EU-medlemsstat varför man skulle kunna tro kollisionsreglerna i arvsförordningen inte kan åberopas i det här fallet. Men enligt arvsförordningen ska den anvisade lagen tillämpas oavsett om det rör sig om lagen i en medlemsstat eller inte, vilket innebär att en svensk domstol i förekommande fall kan bli skyldig att tillämpa utländsk rätt, exempelvis thailändsk arvslagstiftning (art. 20). Faktorer som brukar beaktas vid hemvistbedömningen är bland annat vistelsens varaktighet, vilken avsikt den avlidne hade med en tidigare flytt utomlands, dennes folkbokföringsadress, existensen av utomlands belägna tillgångar såsom hus, våning eller annan fast egendom och övriga familjeförhållanden. Men mot bakgrund av ovanstående och givet avsaknaden av ett testamente, i vilket din sons pappa hade kunnat göra ett lagval, är det min uppfattning, baserat på den information som finns i nuläget, att svensk arvsrätt i sin helhet ska tillämpas på den uppkomna situationen och då närmare bestämt enligt reglerna i ärvdabalken.

Bouppteckningen och änkans nya uppfattning avseende huset i Thailand, vad gäller?

I ärvdabalken sägs att om en ny tillgång eller skuld blir känd efter det att bouppteckningen har förrättats eller upptäcks annan felaktighet i bouppteckningen ska en tilläggsbouppteckning innehållande tillägg eller rättelse förrättas inom en månad (20 kap. 10 § 1 st. ÄB). Eftersom en bouppteckning enligt huvudregeln ska förrättas senast tre månader efter ett dödsfall borde en eventuell tilläggsbouppteckning i det här fallet ha gjorts inom fyra månader (jfr 20 kap. 1 § 1 st. ÄB). Samtidigt finns det i och för sig ingenting som hindrar dödsbodelägarna från att lämna in en komplettering efter att den uppställda tidsfristen har passerats, men då kan ett utdömande av vite komma att aktualiseras. Men oavsett vilket är detta enligt min mening en nullitet (en icke-fråga) eftersom någon tilläggsbouppteckning inte är behövlig då arvet i dess helhet, inklusive huset i Thailand, ska bedömas på grundval av de svenska arvsreglerna.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Slutligen vill jag dock uppmärksamma dig på följande. Att svensk domstol är behörig att pröva den här tvisten och att svensk lagstiftning likaledes ska tillämpas är en sak. Men när det gäller verkställigheten beträffande just huset i Thailand kan jag dessvärre inte säga någonting med säkerhet. Huruvida en svensk boutredning och/eller en svensk dom på arvsrättens område kommer att erkännas i Thailand är med andra ord för mig ovisst. Jag föreslår därför att du konsulterar Utrikesdepartementet alternativt direkt kontaktar Sveriges ambassad i Bangkok.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1123)
2021-11-27 Var kan en bouppteckning hållas?
2021-11-22 Måste jag närvara vid bouppteckningen?
2021-11-16 Ska skulder som betalas samma dag som dödsdagen tas upp i bouppteckningen?
2021-11-16 Vilka ska ingå i bouppteckningen?

Alla besvarade frågor (97337)