Vilken värderingstidpunkt gäller för bostadsrätter vid en bodelning till följd av en äktenskapsskillnad?

2020-10-07 i Bodelning
FRÅGA
Min son genomgår skilsmässaSjälva skilsmässan är klar men inte bodelningenBrytdagen är maj2017Han o xet delade en bostadsrätt som sonen hela tiden efter skilsmässan betalat till 100% både hyra ränta amortering försäkring mm o dom är överens att han bor kvar o köper ut henneNu har mer än tre år gått o xet tror att värdet man kommit överens om från maj 2017 skjutit i höjden någotSka inte alla tillgångar o skulder räknat från brytdagen ?Samma gäller en lägenhet barnbarnet o sonen äger gemensamt ( xet är inte mamma till barnbarnet) är det brytdagens värde som gällerDet mesta är fd makarna överens om men dock inte lägenheterna
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Din son ska separera ifrån dennes hustru och dom på äktenskapsskillnad har redan vunnit laga kraft. Brytdagen, även kallad den kritiska tidpunkten, är (var) någon gång under maj 2017, men själva bodelningsförfarandet är dock ännu inte avslutat. Såvitt jag förstår är de före detta makarna i mångt och mycket överens om värderingen av den egendom som kommer att bli föremål för bodelningen. Däremot råder meningsskiljaktigheter i fråga om två bostadsrätter och vilka värden som ska åsättas dessa i den kommande processen. Du undrar därför huruvida utgångspunkten för beräkningarna ska göras på grundval av de i maj 2017 då gällande marknadsvärdena eller om det är nuvärdet på bostadsrätterna som ska utgöra beräkningsunderlaget. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är:

Äktenskapsbalken (ÄktB).

Några inledande hållpunkter

Inledningsvis förtjänas det att säga att du delvis har rätt när du påpekar att brytpunkten ska fungera som något sorts riktmärke i den här typen av situationer. I 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB sägs att bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, vilket annorlunda uttryckt betyder att brytpunkten helt enkelt blir den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till rätten (domstolen) och detta oaktat om denna skulle ha varit gemensam eller om en av makarna eventuellt ansökte om äktenskapsskillnaden på egen hand. Men det nu sagda talar endast om vilka tillgångar som ska beaktas vid bodelningen, vilket är makarnas giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § ÄktB, men inte hur själva värderingen ska gå till. Denna fråga har lagstiftaren helt överlämnat åt rättstillämpningen att lösa. Det finns således inga lagstadgade värderingsregler i äktenskapsbalken utan vägledning på det här området måste sökas i rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden) och då framförallt i den praxis som har utarbetats av Högsta domstolen (HD). Vissa uttalanden i de så kallade förarbetena kan också få viss bäring på den rättsliga bedömningen. Men märk väl att ett bodelningsavtal i grunden är ett privat avtal varför det egentligen inte föreligger några hinder för parterna, de före detta makarna, att efter eget gottfinnande komma överens om vilka värden som ska åsättas det ifrågavarande giftorättsgodset (bostadsrätterna). Det sistnämnda förutsätter dock att det inte finns några borgenärer (fordringsägare) som riskerar att lida skada till följd av den separata överenskommelsen.

För att knyta an till din faktiska fråga – Värderingstidpunkten, vad gäller?

I förarbetena sägs att det saknas tydliga motivuttalanden och att det i doktrinen, den rättsvetenskapliga litteraturen, delvis har rått olika uppfattningar i det här avseendet. Men det framhålls ändå att den dag då boet är utrett i stor utsträckning borde väljas som värderingstidpunkt, se prop. 1986/87:1 2. 159 f. Det innebär att värderingen, i vart fall när det gäller fast egendom och bostadsrätter (som med andra ord inte utgör egendom som på kort sikt kraftigt kan fluktuera i pris), ska ske i samband med att bodelningsavtalet upprättas, något som sedermera också har bekräftats i rättspraxis, vilket bland annat följer av HD:s avgörande i NJA 1997 s. 674. Det nyss refererade rättsfallet rörde en bostadsrätt och hur denna skulle värderas vid en separation inom ramen för ett samboförhållande, vilket enligt HD skulle bestämmas med ledning av prisförhållandena vid bodelningsförrättningen (alltså blev nuvärdet utgångspunkten). Här handlade det förvisso om ett upplösande av ett samboförhållande, men principerna som kommer till uttryck i den aktuella domen är likaledes applicerbara på situationer som rör en äktenskapsskillnad. Det ovan anförda talar således för att det är dagens marknadsvärde på respektive bostadsrätt som ska ligga till grund för de kommande beräkningarna. Notera dock att HD i ett äldre avgörande, i NJA 1975 s. 288, slog fast att en fastighets värde vid bodelningen ska beräknas till summan av marknadsvärdet minskat med utgifter för avyttringen (typiskt sett eventuella mäklararvoden) och den latenta kapitalvinstskatten. Utgångspunkten är alltså att värdet av den fasta egendomen i en bodelning ska anses uppgå till den nettoförtjänst som hade gjorts om fastigheten hade sålts omedelbart. Här ska dels tilläggas att detsamma torde gälla vid bodelning avseende viss lös egendom (som exempelvis en bostadsrätt) och dels att någon exakt beräkning av kapitalvinstskatten inte lär krävas utan snarare att en förenklad sådan utifrån vissa givna antaganden istället borde accepteras. Detta gagnar naturligtvis din son eftersom lösenpriset för respektive bostadsrätt i den förevarande situationen kommer att bli lägre.

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HD så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande anföras. Det är egendomsförhållandena som rådde på brytdagen i maj 2017 som utgör beräkningsunderlaget inför den kommande bodelningen. Däremot saknas det uttryckliga värderingsregler stipulerade i lag. Mot bakgrund av den rättspraxis som har redovisats ovan är det enligt min mening de aktuella nuvärdena på bostadsrätterna som gäller. Däremot får som sagt din son göra avdrag för såväl antagna utgifter för mäklare som för den förmodade kapitalvinstskatten som skulle ha uppstått om bostadsrätterna hade avyttrats per dagens datum.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?