Vilken uppsägningstid har jag vid verksamhetsövergång?

FRÅGA
Övergång av verksamhet. Jag följde med över som anställd. Övergången skedde 30/1. Tidigare ägare (mina föräldrar). Varit heltidsanställd sen maj 2007.Arbetade 60%, uppsagd pga. arbetsbrist 26/2.Blev kallad till möte för att skriva på avtal samt arbetsbeskrivning. Blev istället uppsagt utan förvarning.Frågade vad som gällde vid uppsägningen. De sa muntligen 6 månaders uppsägning och att jag under denna tiden skulle vara till deras förfogande på vardagar samt fick ej resa utomlands på semester. Står inget om uppsägningstiden eller lön på uppsägningspappret. Fick min första lön från nya ägaren 27/2.Igår 18/3 fick jag mitt lönebesked. Stod 1/3-26/3. Frågade då varför det inte stod till 31/3.Fick till svar att jag då bara hade 1 månads uppsägningstid och sista anställningsdagen är 26/3.De hänvisar till LAS 6 paragraf 1:2.Har inte haft möjlighet till ogiltigtalan eftersom de muntligen sa 6 månader. Står heller ingenting om uppsägningstiden på uppsägningspappret. Så därav utgick jag från 6 månader eftersom vi muntligt avtalat detta.Tacksam för svar på denna fråga. Är detta korrekt??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Reglerna om verksamhetsövergång finns i 6 b § lagen om anställningsskydd (LAS) och innebär att de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången övergår på den nya arbetsgivaren. För uppsägning av en arbetstagare krävs saklig grund. En verksamhetsövergång innebär inte i sig saklig grund för uppsägning. Däremot utgör arbetsbrist saklig grund (7 § LAS). Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är undantagna från LAS bestämmelser (1 § första stycket p2 LAS).

Då det var dina föräldrar som tidigare var din arbetsgivare omfattades du inte av LAS. Att du inte omfattades av LAS innebär att dina föräldrar hade kunnat säga upp dig utan kravet på saklig grund. Dina föräldrar hade även kunnat säga upp dig vid verksamhetsövergången, trots förbudet mot sådan uppsägning (jfr 7 § tredje stycket LAS). Som jag förstår det av din fråga har du däremot följt med vid verksamhetsövergången, varvid det inte längre är dina föräldrar som är din arbetsgivare (utan den som övertagit verksamheten). Eftersom du följt med vid verksamhetsövergången omfattas du numera av LAS.

Vid uppsägning av en arbetstagare krävs det saklig grund (7 § LAS). Arbetsbrist är saklig grund; i ditt fall är det dock inte behövligt att undersöka om huruvida uppsägningen varit giltig eller ej. För det fall att en arbetsgivare anser att en uppsägning är ogiltig måste vederbörande begära ogiltigförklaring av uppsägningen senast två veckor efter att uppsägningen skedde (40 § första stycket LAS). I ditt fall har det gått mer än två veckor varför du förlorat din chans att begära att ogiltigförklara uppsägningen.

Uppsägningstiden är enligt LAS minst en månad. Om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år är uppsägningstiden sex månader (11 § LAS). Vid verksamhetsövergång som omfattas av 6 b § LAS får arbetstagaren tillgodoräkna sig tiden hos den förra arbetsgivaren när anställningstiden ska beräknas hos den senare (3 § första stycket p2 LAS). Jag kan varken i förarbeten eller lagkommentarer finna något stöd för att din arbetstid före verksamhetsövergången inte ska medräknas även om du då inte omfattades av LAS, du var ändock anställd i företaget. Du har även följt med till det nya företaget och börjat arbeta i det, varför du nu är skyddad enligt LAS. Enligt min bedömning kan det därför argumenteras för att du har rätt till en uppsägningstid om sex månader på grund av din långa anställningstid. Du har däremot inte möjlighet att föra en ogiltighetstalan då det gått mer än två veckor sedan du blev uppsagd. Fristen om två veckor är oberoende av hur lång uppsägningstid arbetstagaren har och hur länge man varit anställd.

Sammanfattningsvis som svar på din fråga åtnjuter du efter verksamhetsövergången av LAS skydd eftersom du följt med till den nya verksamheten. Innan övergången kunde dina föräldrar däremot sagt upp dig. Det du kan tvista med arbetsgivaren om är således din uppsägningstid och betalning därför. Om du behöver hjälp med detta kan givetvis en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig i ärendet.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa i dig i ärendet imorgon, tisdagen den 24 mars, klockan 9.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84173)