Vilken semesterersättning har jag som arbetstagare rätt till vid en konkurs?

2019-12-22 i Fordringar
FRÅGA
Hej, företag där jag arbetade gick i konkurs och jag kommer få 3 mån lön samt semester ersättning för det här året men de vägrar ge mig mina sparade semester dagar från 2017-2018 27 dagar . Har jar rätt till dem och kan få dem ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till sparad semesterersättning vid konkurs regleras i förmånsrättslagen (FRL), vilket jag utgår från att de dagar du undrar över är, samt lönegarantilagen. Lönegarantilagen innebär att staten ansvarar för en arbetstagares fordran mot en arbetsgivare som t.ex. har försatts i konkurs (1 § lönegarantilagen). Detta kallas statlig lönegaranti.

Enligt 7 § lönegarantilagen ska den statliga lönegarantin omfatta bl.a. fordran på lön eller annan ersättning, i ditt fall semesterersättning, som har förmånsrätt enligt 12 § FRL.

När det gäller dina semesterdagar från 2017–2018 så framkommer det i 12 § 4 st. FRL att semesterlön och semesterersättning som är intjänad före konkursansökningen omfattas av din förmånsrätt. Den förmånsrätten omfattar då semesterlön och semesterersättning som står inne för det löpande året och det närmast föregående intjänandeåret. Med intjänandeår menas enligt 3 § 1 st. semesterlagen 1 april ett år till 31 mars påföljande år.

I ditt fall beror det alltså på när din arbetsgivare gick i konkurs och. Enligt ett rättsfall från HD, NJA 2007 s. 901, ansåg HD att semesterdagar som sparats enligt 18 och 20 § semesterlagen ska omfattas av den statliga lönegarantin och ha förmånsrätt om semesterdagarna har sparats, dvs. att de härstammar från året efter det år som dagarna har intjänats. Detta gäller dock endast 5 semesterdagar. Du ska därmed kunna kräva ersättning för dessa 5 semesterdagar enligt lönegarantilagen om du har tänkt att spara dessa semesterdagar för det närmast föregående intjänandeåret som gällde vid konkursen.

Vänliga hälsningar

Hanna Stenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll