Vilken preskriptionstid gäller för bedrägeri?

2019-12-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om jag är misstänkt för försäkrings bedrägeri för bilbrand som skett för över 2 år sedan kan jag yrka på att det är preskriberat? Bilens värde ligger på ca 15000-20000
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har uppfattat det som att du vill ha hjälp med att besvara vad som gäller kring preskriptionstid för försäkringsbedrägeri men också vilken "grad" det brott du blivit misstänkt för ska hamna under. För att besvara de två frågorna kommer jag att använda mig av reglerna gällande preskriptionstider men också reglerna vad gäller bedömningen av försäkringsbedrägeri. Man hittar dessa regler i brottsbalken.

Bedömningen av om det ska anses vara bedrägeri eller ringa bedrägeri.

Reglerna för bedrägeribrottet hittar du i 9 kapitlets 1 § brottsbalken. I stora drag handlar brottskategorin om när någon vilseleder (lurar) någon annan till att göra eller inte göra någonting och att detta innebär en vinning (en vinst) för gärningsmannen och en skada för den vilseledde.

Försäkringsbedrägeri är en "typ" av bedrägeri där gärningsmannen förmår försäkringsbolag att betala ut pengar genom att lura handläggaren på bolaget att någonting har hänt som ska resultera i utbetalning av försäkringsmedel, fast så inte är fallet.

För att bedöma om ett bedrägeri har varit av normalgraden eller av den mildare varianten, ringa bedrägeri, är det alltid en helhetsbedömning som måste göras. Dock har olika rättsfall visat på att man ofta använder sig av utgångspunkten kring värdet av den vinst som gärningsmannen har gjort. Om beloppet som bedrägeriet har handlat om understiger 1000 kr brukar det anses vara av ringa betydelse. Det är dock viktigt att veta att det alltid ska göras en bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall.

Vad gäller det fall som du beskriver i frågan rör det sig om ett belopp som långt överstiger 1000 kr gränsen. Dessutom har det handlat om en bilbrand vilket dessutom skulle kunna göra att brottet inte bara bör bedömas som normalgradigt utan kanske till och med grovt.

Jag gör därför slutsatsen att det brott du är misstänkt för är bedrägeri i normalgraden, om inte till och med den grövre varianten.

Påföljden för bedrägeri är fängelse.

Oavsett om det ska anses vara grovt eller av normalgraden är det enbart fängelse som finns med i straffskalan, se 9 kapitel. 1 & 3 §§ brottsbalken. För normalgraden uppgår straffskalan till 2 års fängelse och för grovt brott uppgår straffskalan till 6 års fängelse. Varför jag skriver detta är för att det har betydelse för den bedömning som ska göras kring om brottet kan anses vara preskriberat.

Preskriptionstider

Reglerna kring när tiden för när man kan åtalas för ett brott (så kallad preskriptionstid) hittar man i 35de kapitlet i brottsbalken. Man ska alltid börja räkna tiden från det att brottet kan anses ha begåtts, 35 kapitlet 4 § brottsbalken.

Av 1 § i detta kapitel kan man utläsa att det råder olika tider beroende på vilken straffsskala som brottet har. Som jag redan har gått igenom ovan har bedrägeri en straffskala som uppgår till 2 års fängelse, vilket gör att 35 kapitlet 1 § 2 p blir tillämpning. I den regeln kan man utläsa att ett brott som har högre än 1 års fängelse men inte högre än 2 års fängelse ska ha en preskriptionstid på 5 år. Vad gäller grovt bedrägeri får man istället kolla på 1 § 3 p där det står att ett brott som har högre än 2 års fängelse men inte högre än 8 års fängelse ska ha en preskriptionstid på 10 års fängelse.

Slutsatsen av detta blir att om du är misstänkt för ett bedrägeribrott som skedde för 2 år sedan spelar det ingen roll om det ska bedömas som normalgraden eller som grovt, det faller ändå innanför preskriptionstiden. Du kan med andra ord bli åtalad för brottet.

Jag hoppas du är nöjd med ditt svar! Tveka annars inte på att höra av dig igen med en ny fråga.

Allt gott,

Ebba Alkehag
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll