Vilken preskriptionstid finns för olika brott mot barn, och hur kan man nu gå vidare med dessa brott?

2021-01-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Mina söner blev utsatta för dråpförsök som barn, deras pappas sambo försökte köra över dem med bilen. Hon planerade sedan att bränna dem inne när de sov, varför de fick äntligen flytta hem till mig, deras mamma. Psykisk misshandel var vardag, vilket även deras pappa var delvis delaktig i, men framförallt möjliggjorde. Hur lång preskriptionstid för brott mot barn är det? Och vilka möjligheter har de att gå vidare? De flyttade därifrån 2009.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag beklagar att dina söner har blivit utsatta för dessa händelser.

Så som jag förstår din fråga, undrar du vilken preskriptionstid som gäller för dessa brott som dina barn blivit utsatta för och som har planerats, och om det finns någon möjlighet att ta situationen vidare nu, några år senare.

Jag kommer i mitt svar gå igenom vilka regler som finns och förklara dessa, för att sedan applicera dem på din situation. För att få en lättare förståelse av vilka preskriptionstider det finns till den situation du beskriver, kommer jag gå igenom dem var för sig. I slutet av mitt svar kommer jag skriva med en sammanfattning samt rekommendationer på hur du kan gå vidare.

Vad är preskriptionstid?
Regler om preskriptionstider för brott finns i brottsbalken, som jag kommer förkorta BrB.

Preskriptionstid är inom den tid som en åklagare kan väcka åtal mot en gärningsman för att målet ska kunna hamna i domstol och gärningspersonen ska kunna dömas. Man kan även säga att preskriptionstid är den tidsperiod som brottet kan leda till en påföljd. Anmäler man ett brott efter att preskriptionstiden löpt ut, kan alltså ingen påföljd dömas ut för det begångna brottet.

Preskriptionstid - Dråpförsök
Preskriptionstiden för brott är beroende av vilket som är det högsta straffet, även kallat påföljd, som kan dömas ut för det aktuella brottet (35 kap. 1 § BrB). Det finns dock de brott som inte har någon preskriptionstid alls (35 kap. 2 § BrB). Det betyder, att för de brott som listas i denna bestämmelse, kan åklagare väcka åtal oavsett hur många år som har gått från det att brottet begicks. Detta gäller även vid försök till några av de listade brotten (35 kap. 2 § 1 stycket 7 punkten BrB).

Du berättar att det förekommit en situation där dina barn blivit utsatta för dråpförsök för ett antal år sedan. Du nämner att de fått flytta hem till dig år 2009, vilket är ungefär 11 år sedan. Jag kan inte utläsa om dråpförsöket skedde under detta år, men jag utgår från att det skedde vid ungefär samma tidpunkt. Just dråpförsök är ett sådant brott som inte har någon preskriptionstid (35 kap. 2 § 1 stycket 1 punkten och 7 punkten BrB). Det betyder att det inte för sent att gå vidare med detta brott nu. Brottet kan fortfarande anmälas och en åklagare kan fortfarande väcka talan om detta. Det innebär också att påföljd kan utdömas för brottet.

Preskriptionstid – Planering av brand där personer brinner inne
Du nämner även att det förekommit planer på att låta barnen brinna inne. Det kan här vara fråga om en mordbrand. Det högsta straffet som kan ges vid en fullbordad mordbrand är 8 års fängelse (13 kap. 1 § BrB). Lyckligtvis har inte ett fullbordat brott, utan det har "bara" varit planer om ett sådant brott. Här blir därför preskriptionstiden beroende på hur långt denna planering gått, och om det ska ses som ett försök eller en förberedelse till mordbrand (13 kap.1 § BrB tillsammans med 13 kap. 12 § BrB). Det kan nämligen vara så att det föreligger olika preskriptionstider beroende på om det är ett försök eller en förberedelse, och vilket som är det högsta straffet som kan dömas ut (35 kap. 1 § BrB).

För att dömas till försök till brott, ska personen ha påbörjat utförandet av brottet men brottet har inte fullbordats (23 kap. 1 § 1 stycket BrB). Det krävs alltså att personen har aktivt försökt fullborda brottet, men inte lyckats. Straffet för försök får sättas högst till vad som kan utdömas vid fullbordat brott (23 kap. 1 § 2 stycket BrB). Det högsta straffet för mordbrand är 8 års fängelse. Eftersom detta straff även kan utdömas till försök till mordbrand, blir preskriptionstiden 10 år (35 kap. 1 § 1 stycket 3 punkten BrB).

För att dömas till förberedelse till brott, krävs att man till exempel skaffar sig, transporterar förvarar eller tillverkar något som är hjälpmedel till brottet som ska genomföras. Brottet ska inte heller kunna klassas som försök eller vara ett fullbordat brott (23 kap. 2 § 1 stycket BrB). Straffet för förberedelse ska dömas under det högsta straffet och får även sättas under den lägsta gränsen för fullbordat brott. Det får också bara utdömas högre straff än 2 års fängelse om det kan utdömas högre än 6 års fängelse vid fullbordat brott (23 kap. 2 § 2 stycket BrB). Vid en fullbordad mordbrand kan 8 års fängelse utdömas, som alltså är högre än 6 år. Det betyder att vid förberedelse till mordbrand kan högre straff än 2 års fängelse dömas ut. Preskriptionstiden kan därmed bli 10 år (35 kap. 1 § 1 stycket 3 punkten BrB).

Det bör nämnas, att om dråpförsöket skedde först och planeringen av att barnen skulle brinna skedde senare, kan preskriptionstiden förlängas för det senare brottet.

Jag vet inte helt omständigheterna kring planerna att barnen skulle brinna inne, därför kan jag inte helt svara på vilken preskriptionstid som gäller just vid denna planering. Det kan också vara så, att planeringen inte kan klassas som varken ett försök eller en förberedelse. Det beror som sagt helt på omständigheterna vid tidpunkten för planeringen.

Preskriptionstid – Psykisk misshandel
Psykisk misshandel ingår i brottet misshandel, som innebär att någon tillfogar någon annan:
- kroppsskada
- sjukdom
- smärta
eller försätter någon i vanmakt eller något annat sådant tillstånd (3 kap. 5 § BrB). I brottet misshandel ingår även psykisk misshandel.

Även i detta brott beror det på omständigheterna, och hur grov den psykiska misshandeln har varit. Det är nämligen olika grader av straff beroende på illa brottet är. För ringa misshandel, som är lägsta graden, kan högst 6 månader av fängelse utdömas (3 kap. 5 § BrB). För misshandel av "normalgraden" kan högst 2 år av fängelse utdömas (3 kap. 5 § BrB). Skulle misshandeln klassas som grov, kan högst 6 års fängelse utdömas (3 kap. 6 § 1 stycket BrB). Slutligen, vid en synnerligen grov misshandel kan högst 10 års fängelse utdömas (3 kap. 6 § 2 stycket BrB).

Preskriptionstiderna för psykisk misshandel kan sammanfattas såhär:
1. 15 år, om det varit en synnerligen grov misshandel (35 kap. 1 § 1 stycket 4 punkten BrB tillsammans med 3 kap. 6 § 2 stycket BrB)
2. 10 år, om det varit en grov misshandel (35 kap. 1 § 1 stycket 3 punkten BrB tillsammans med 3 kap. 6 § 1 stycket BrB)
3. 5 år, om det varit en misshandel av normalgraden (35 kap. 1 § 1 stycket 2 punkten BrB tillsammans med 3 kap. 5 § BrB).

Så som jag tolkar omständigheterna i ditt fall, skedde den psykiska misshandeln år 2009 och/eller tidigare. Det betyder att preskriptionstiden kan ha löpt ut för detta brott, om det inte varit en synnerligen grov psykisk misshandel som har en preskriptionstid på 15 år. För att den psykiska misshandeln ska klassas som synnerligen grov, görs en bedömning kring de skador som uppstått. Bedömningen sker av om de är bestående eller om handlandet orsakat synnerligt lidande, eller om gärningsmannen visat synnerligen hänsynslöshet (3 kap. 6 § 2 stycket BrB). Exempel på sådana omständigheter kan vara stor psykisk påfrestning eller grovt våld mot barn. Vid bedömningen tittar man på vilka omständigheter som finns i varje enskilt fall.

Sammanfattning
Det finns ingen preskriptionstid för dråpförsök. En åklagare kan därför fortfarande väcka talan om dråpförsöket som dina barn har blivit utsatta för, och en påföljd kan utdömas för brottet.

Vad gäller planeringen av att barnen skulle brinna inne, beror preskriptionstiden på vilka omständigheter som var vid den tidpunkten och hur brottet ska klassas. Det kan också vara så att preskriptionstiden förlängs på grund av det tidigare dråpförsöket. Utifrån hur jag tolkat omständigheterna i din fråga, kan det vara tal om en preskriptionstid på ungefär 10 år. Det betyder, om det är så att detta skedde år 2009, kan preskriptionstiden för detta brott tyvärr löpt ut.

För den psykiska misshandeln kan det även här vara så att preskriptionstiden tyvärr har löpt ut, om det inte är fråga om en synnerligen grov psykisk misshandel som har en preskriptionstid på 15 år. Denna preskriptionstid beror också på omständigheterna vid den psykiska misshandeln, under hur lång tid och hur den psykiska misshandeln genomförts, och vilka skador som uppstått. Även denna kan förlängas med tanke på tidigare brott som du nämner i din fråga.

Rekommendation
Min rekommendation är att om du vill gå vidare till domstol med dråpförsöket, kan du höra av dig till en jurist som kan hjälpa dig med detta. Skulle det vara så att du väljer att göra det, kan du även då fråga om preskriptionstiderna till de två andra brotten du nämner, och om även dessa är något som de kan hjälpa dig med att ta vidare.

Du är välkommen att boka tid med någon av våra jurister på Lawline här: https://lawline.se/boka

Du kan också, om du har fler funderingar, höra av dig till oss på telefon: 08-533 300 04

Jag hoppas jag har besvarat din fråga, och att situationen för dig och dina barn löser sig till det allra bästa. Har du fler funderingar, är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!


Vänligen,

Hilma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2603)
2021-05-09 Skattebrott och brott mot utlänningslagen, vad gäller?
2021-05-07 Vilket utdrag från belastningsregistret behövs inom personlig assistans?
2021-05-01 Tidigare dömd för brott, lättare att dömas igen?
2021-04-30 Har jag rätt att få uppgifter gallrade?

Alla besvarade frågor (92141)