Vilka har företräde vid uppsägning på grund av arbetsbrist?

FRÅGA
Hej, jag undrar vad som väger tyngst vid en uppsägning på grund av arbetsbrist. Turordningen eller kompetens/kvalifikationer. Och om det är kompetens/ kvalifikationer vad innebär det exakt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om uppsägning på grund av arbetsbrist finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Uppsägning - arbetsbrist

En uppsägning på grund av av arbetsbrist har enligt arbetsdomstolens praxis ansetts som godtagbar anledning till uppsägning. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist aktualiseras turordningsreglerna (22 § första stycket LAS).

Vid uppsägning ska alltså samtliga arbetstagares sammanlagda anställningstid hos samma arbetsgivare räknas. De arbetstagare som har arbetat längre hos arbetsgivaren har alltså företräde framför de arbetsgivare som haft en kortare anställningstid hos arbetsgivaren. Vid lika lång uppsägningstid har däremot äldre arbetstagare företräde framför yngre (22 § fjärde stycket LAS).

Avsteg från denna regel kan i vissa fall avtalas bort genom kollektivavtal. Om din arbetsgivare är fackligt ansluten och tillämpar kollektivavtal kan det möjligen finnas bestämmelser som reglerar annat än vad lagen föreskriver. I sådant fall har alltså bestämmelserna i kollektivavtalet företräde framför lagen (2 § tredje stycket LAS).

Arbetstagare med höst tio anställda

För en arbetsgivare som har högst tio anställda har den rätt att undanta två arbetstagare från turordningsreglerna, det kan alltså vara arbetstagare med en kortare anställningstid och som vanliga fall enligt turordningsreglerna inte skulle haft företräde framför de med längre anställningstid. Däremot föreskrivs i lagen att dessa ska ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten och arbetsgivaren som gör den bedömningen (22 § andra stycket LAS).

Lite om kompetens och kvalifikation

När en arbetsgivare med högst tio anställda och väljer att undanta två arbetstagare - blir kompetensen respektive kvalifikationen aktuella.

Kompetens är den förmåga en enskild arbetstagare har för att utföra arbetet - i form av kunskap och andra färdigheter. Medan kvalifikation i stället avser de nödvändiga kunskaper som krävs hos arbetstagaren för arbetet och dennes förmåga att utföra arbetsuppgifterna.

Kvalifikation är behörigheten att utföra arbetsuppgifterna, om det till exempel för arbetet krävs en viss utbildning eller liknande - är det fråga om kvalifikation. Medan kompetens inte är behörigheten, utan förmågan att utföra arbetsuppgifterna - genom att tillämpa kunskaperna hen har.

Sammanfattningsvis väger turordningsreglerna tyngst vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Undantag från bestämmelsen är om arbetsplatsen i fråga tillämpar kollektivavtal med avvikande regler eller om arbetstagaren högst har tio anställda. Det är även då kompetensen och kvalifikationer hos de anställda som blir avgörande vid arbetsgivarens beslutsfattande

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1750)
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (91308)