Vilken information är jag skyldig att lämna till Kronofogdemyndigheten vid utmätning; löneutmätning?

FRÅGA
Hej,Jag har skulder hos kronofogden jag betalar av på. Jag förstår att om det kommer inte större belopp på mitt konto så försvinner det direkt till KFM.Min fråga är om KFM har tillgång till alla konton jag har eller enbart kontot kopplat till Mastercard och ev andra kredikort? Kan jag med säkerhet ange ett annat kto eller annan bank för att undgå att pengar försvinner till KFM?Hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du undrar om Kronofogdemyndigheten (hädanefter KFM) har tillgång till alla dina konton och om du till KFM kan uppge ett annat bankkonto eller en annan bank för att därigenom undvika att pengar mäts ut.

Din fråga regleras i utsökningsbalken (UB) och aktualiserar även vissa bestämmelser i brottsbalken (BrB).

Kort om utmätning

När KFM beslutar om utmätning tittar man på vilka tillgångar som kan användas för att betala av skulden och som medför minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för den som har innehar en skuld (även kallad gäldenär) (4 kap. 3 § UB). Och som du besitter och antas vara till ägare och som inte genom särskild föreskrift är undantagen från utmätning (4 kap. 2 § UB). Vad som är tillgång av ekonomiskt värde och som kan medföra minst olägenhet hos den enskilde bedömer man i varje enskilt fall.

Den som är skuldsatt och har ett beslut från KFM, har en upplysningsplikt - en skyldighet att lämna information om de tillgångar som är av ekonomiskt värde och som kan förväntas driva in pengar för att betala av skulderna (4 kap. 14 § första stycket UB). Innan beslut om t.ex. löneutmätning sker ska man alltså lämna alla de uppgifter om ens ekonomi och andra levnadsförhållanden som kan påverka vilket belopp som fastställs.

I först hand tittar man på om det finns pengar att mäta ut eftersom pengar är lätta att utmäta och är det smidigaste sättet att driva in skulder, i form av exempelvis löneutmätning, där arbetsgivaren utbetalar ett visst belopp av lönen till KFM månadsvis (7 kap. 1 § UB).

Vilka konton har KFM tillgång till?

De uppgifter KFM förfogar över beror lite på omständigheterna i det enskilda fallet: vad de har funnit vid en utmätning och är tillgångar av ekonomiskt värde och kan utmätas och antas bringa in pengar för att driva in skulderna, samt de uppgifter du lämnat in, eventuella konton till exempel.

KFM kan alltså ha tillgång till alla de bankkonton man i samband med en utmätning fått kännedom om och som du antas vara ägare till, och det du var skyldig att lämna: upplysningsplikten, om din ekonomi i övrigt (4 kap. 17 § UB).

Löneutmätning

Vid löneutmätning är din arbetsgivare alltså skyldig att hålla inne och betala ut en viss del av lönen direkt till KFM enligt beslut (7 kap. 3 § UB). KFM har alltså tillgång till det bankkonto du anmälde till din arbetsgivare vid anställningen och som lönen skulle utbetalas till. Arbetsgivaren ska i samband med detta underrättas om att beslut om löneutmätning har fattats om en arbetstagare (7 kap. 12 § UB).

Hur stort beloppet vid löneutmätning beror för övrigt på den enskildes ekonomiska förhållanden.

När det gäller utmätning är det alltså din arbetsgivare som är skyldig att utbetala det belopp och följa det KFM beslutat om och som ska dras månadsvis; fram tills skulder inte längre finns. Om din arbetsgivare inte fullföljer sin skyldighet kan hen i stället bli ålagd att betala beloppet som inte inkommit och avser dina skulder (7 kap. 21 § UB).

Så just vid löneutmätning är det arbetsgivaren som skyldig att betala ett visst belopp till KFM och vid underlåtenhet, kan göra sig skyldig till brott — inte den skuldsatte.

Kan jag ange ett annat konto till KFM eller annan bank för att undgå att pengar dras utan att göra mig skyldig till någonting?

Om du har för avsikt att uppge ett nytt konto eller skapa nytt konto hos en ny bank, och tänkt att lönen ska utbetalas dit i stället, kommer KFM få information om detta automatiskt - det följer av arbetsgivarens skyldigheter.

Om du däremot tänkt öppna upp nytt konto hos en ny bank i syfte att undgå betalning och använda det för att exempelvis motta pengar från annat håll är förhållandet annorlunda. Skyldigheten att lämna uppgifter som är av betydelse gäller även under tiden man har löneutmätning, särskilt ekonomiska uppgifter.

Du kan läsa mer om vad man är skyldig att upplysa om under tiden man har utmätning här:

Skyldigheten att uppge ändrade förhållanden - särskilt ekonomiska

Det är inte heller ovanligt att den som är skuldsatt, blir skyldig, på begäran från KFM, att skriftligen - på heder och samvete, bekräfta att uppgifterna om sina ekonomiska tillgångar är riktiga (4 kap. 14 § tredje stycket UB).

När man har löneutmätning och får ändrade ekonomiska förhållanden och medvetet inte lämnar dessa, eller förtiger detta kan man göra sig skyldig till osann försäkran och straffas med böter eller fängelse (15 kap. 10 § BrB). Bestämmelsen aktualiseras om du i samband med att beslut om utmätning fattades - skriftligen, på heder och samvete, uppgav att du inte skulle lämna oriktiga uppgifter.

Det är inte brottsligt i sig att inte kunna betala sina skulder. Däremot kan det vara brottsligt om en gäldenär genom vårdslöst eller svikligt handlande gentemot sina borgenärer (de som har obetalda fordringar) att genom handling, i syfte att undgå betalning - försöka undanhålla eller gömma undan medel för att betala av skulderna är brottsligt (11 kap. 1 § BrB).

Sammanfattningsvis skulle jag i första hand råda dig att kontakta Kronfogden för att kontrollera så du inte gör dig skyldig till någon straffrättslig handling genom att endera skapa nytt konto eller byta bank. Att försöka undanhålla tillgångar kan medföra konsekvenser och vara en brottslig handling.

Därför skulle jag rekommendera dig om att du borde stämma av med KFM innan du fattar beslut om att uppge ett annat konto eller byta bank, för att undgå att pengar dras (som du nämner i frågan) - särskilt beroende på vilket syftet du har, och kontrollera med KFM så du inte gör dig skyldig till en brottslig handling.

Kontaktuppgifter finner du på deras hemsida här:

Du kan även läsa på KFM hemsida om vad som gäller vid löneutmätning här:

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (433)
2020-02-21 Ex-make vägrar hämta upp sina saker
2020-02-03 Vanlig handräckning
2020-02-01 Obefogade skulder krävs av mig - Vad gör jag?
2020-01-31 Vad kan man göra när någon är skyldig en pengar?

Alla besvarade frågor (77459)