Vilken ersättning har jag som suttit oskyldigt häktad rätt till?

Hej,

Jag har suttit oskyldigt häktad med restriktioner i 6 månader och är friad i tingsrätten på samtliga punkter.

min fråga är vilken storlek på skadestånd som jag kan ansöka om, på JK's sida finns det en taxa men den säger endast 30" Mån 1 och därefter 20" per månad fram till och med månad 6.

jag hade precis startat ett företag och levde på mina besparingar, den sista gången som jag arbetade var min inkomst ca. 500" och då arbetade jag endast 6månader.

Vad borde vara en rimlig nivå, jag är nu hos kronofogden och hos flertalet inkassobolag plus det psykiska lidandet som inte bara jag utan anhöriga fått gå igenom samt att det nätverk som jag hade byggt upp av affärskontakter är helt raserat.

tack på förhand

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vi börjar med att kolla i lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Enligt lagens 2 § första stycke 1 phar man rätt till ersättning om man suttit häktad och sen blivit frikänd. I enlighet med 7 §ska ersättningen täcka utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidande.

Hur hög ersättning är du berättigad?
Du har rätt i att ersättningsanspråken till stor del styrs av schabloner, men den taxan du hänvisar till avser ersättning för lidande och inte förlorad arbetsförtjänst. Det är svårt för mig att ge dig ett exakt svar eftersom Justitiekanslern (JK) gör en helhetsbedömning i det enskilda fallet, men jag ska redogöra för vissa riktlinjer man utgår ifrån.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och intrång i näringsverksamhet
Grunderna "förlorad arbetsförtjänst" och "intrång i näringsverksamhet" avser att kompensera när en persons försörjning har drabbats.Ersättningen ska be­stämmas till ett belopp som motsvarar vad den frihetsberövade har förlorat genom själva frihetsinskränkningen. Med detta menas i första hand ett direkt inkomstbortfall till följd av att den frihetsberövade inte kunde utföra sin vanliga sysselsättning. Det kan vara svårare att uppskatta inkomstbortfallet när man är egenföretagare och särskilt när frihetsberövandet har skett i samband med uppstarten av ditt företag, men ha med dig att det är du som ersättningssökande som måste styrka hur stor inkomst du har gått miste om under tiden du var frihetsberövad. Du måste alltså utreda det själv och bifoga utredningen i din ansökan.

Ersättning för lidande
Frihetsberövandelagen ger ingen vägledning för hur ersättning för lidande ska beräknas, men enligt lagens förarbeten är syftet med ersättningen att kompensera för obehagliga känslor som rädsla, förnedring, skam och liknande reaktioner (prop. 1997/98:105 s. 56.). Att kunna mäta någons lidande i pengar är naturligtvis en mycket svår uppgift, därför utgår man i första hand från normalersättningen enligt schablon. Ersättningens storlek bestäms med utgångspunkt i hur länge frihetsberövandet varat, men vissa omständigheter kan medföra en förhöjd ersättning. Tex: om lagföringen varit förenad med stor medial uppmärksamhet, hur man har behandlats under själva frihetsberövandet, hur utredningen gått till m.m. Att du förlorat en del värdefulla affärskontakter skulle kunna vara en omständighet som är ersättningsgrundande i form av lidande. Med andra ord så gör JK en samlad bedömning i det enskilda fallet.

Vad gäller Kronofogden och Inkasso är jag osäker på vad som gäller. Det är tveksamt om det skulle kunna anses som "utgifter" enligt 7 §, då det i första hand avser utgifter för resor till eller från anstalt. Det är möjligt att det skulle kunna räknas till lidande men jag kan inte hitta någon rättspraxis på det. I vart fall borde du ha med det i din ansökan så JK kan ta beslut i den frågan.

Sammanfattning
Om du har suttit oskyldigt häktad är huvudregeln att du har rätt till ersättning och du själv måste ansöka om det hos JK. Ersättningen bestäms individuellt men den totala ersättningen kan avse 1) ersättning för utgifter, 2) ersättning för förlorad arbetsinkomst och ersättning för intrång i näringsverksamhet + 3) ersättning för lidande. JK gör alltså en helhetsbedömning i det enskilda fallet men med utgångspunkt från schablon och praxis. Som du säkert förstår är det omöjligt för mig att säga hur hög ersättning du är berättigad, men det här är i vart fall några riktlinjer som JK utgår ifrån. Jag skulle föreslå att du läser JKs yttrande i Diarienr: 5724-18-4.1, där redogörs beräkningen av ersättning vid frihetsberövande väldigt tydligt och pedagogiskt.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Olivia ViklundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”