Vilken effekt har ett avtalat förköpsförbehåll som inte har förts in i bolagsordningen?

2018-09-30 i Övrigt
FRÅGA
Ett aktiebolag (Bolaget) har ingått ett avtal med en Ideell förening (Föreningen) om att Föreningen har förköpsrätt vad gäller aktierna i Bolaget vid en försäljning. Förköpsrätten finns inte intagen i Bolagets bolagsordning. Inte heller finns det i avtalet mellan Bolaget och Föreningen någon tidsangivelse.Är avtalet om förköpsrätt gällande utan att det intagits i bolagsordningen?Hur lång tid kan Föreningen göra gällande för att fatta beslut om förköp?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

1. Vilken effekt får ett avtal som reglerar hur aktier får överlåtas?

Den förhärskande uppfattningen i den juridiska doktrinen är att avtalade begränsningar i aktiers överlåtbarhet endast är giltiga mellan avtalsparterna. De anses inte kunna åberopas gentemot bolaget, och det är inte ens säkert att avtalade begränsningar kan göras gällande i förhållande till en ondtroende tredje man, dvs. en köpare som känt till att bolaget var bundet av en förköpsklausul. Det innebär att den som förvärvar en aktie som överlåtits i strid med en avtalad begränsning ändå ska betraktas som aktieägare i förhållande till bolaget.

Avtalsbrottet kan däremot utlösa sanktioner avtalsparterna emellan. Den som snuvats på sin förköpsrätt kan istället kräva skadestånd från bolaget. Det kan emellertid bli svårt att som förfelad part påvisa faktisk skada. Därför brukar man i förköpsavtal och andra liknande bestämmelser föra in vitesklausuler som utlöser ett förbestämt skadestånd vid avtalsbrott

2. Vad innebär det här i ert, rent konkret?
a) Är förköpsrätten giltig?

Både ja och nej. Den är giltig mellan Föreningen och Bolaget men endast på det sättet att Bolaget kan bli skadeståndsskyldig ifall det begår ett avtalsbrott (förklarat på juridiska: avtalet har endast obligationsrättslig effekt). Föreningen har inga rättigheter gentemot en annan köpare; en tredje man.

b) Hur länge är förköpsrätten giltig?

Den bör gälla utan begränsning i tid.

b) Vad hade skillnaden varit om förköpsrätten varit införd i bolagsordningen?

Om förköpsförbehållet hade tagits in i bolagsordningen skulle eventuella överträdelser av den vara ogiltiga. Aktierna skulle inte med giltig verkan kunna överlåtas till tredje man. Föreningen skulle i det fallet ha en avsevärt starkare ställning. (4 kap. 19, 20 §§, 26 § aktiebolagslagen).

Har du följdfrågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta mig på Elias.Olsson@Lawline.se!

Allt gott,

Elias Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (84)
2021-10-20 VD har ingått avtal utan tillåtelse från bolagsmän
2021-10-12 Kan man tvingas att delta i en vägsamfällighet?
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

Alla besvarade frågor (97307)