Vilka typ av beslut kan en styrelse i en ekonomisk förening fatta på egen hand? Och vem kan kalla till en extra föreningsstämma?

2020-09-06 i Föreningar
FRÅGA
Hej !Vi har fått kallelse till föreningsstämma med dagordning. 2 veckor innan stämman sätter styrelsen uppinformation på dörrar om att "styrelsen planerar att installera solceller på taket och ett företag ska informera om det".Innan stämmans öppnande fick vi information och styrelsen ville ha beslut om att solcellerna ska installeras på föreningens tak.Vi har påpekat att vi inte kan besluta om det, det är årsstämman som kan besluta om det.Då säger styrelsen vi vill gå vidare med den frågan och "vi ska ha extra föreningsstämma om det om en månad" och de närvarande sa ja till extra föreningsstämman.Sedan öppnades årsmötet.Frågan är : kan styrelsen komma med sådana förslag utanför årsstämman och besluta om extra årsmöte ?I årsredovisningen stod det fel summa på styrelsens arvode. Styrelsen sa ingenting om det .Vi påpekade att siffrorna inte stämmer, då fick vi svar att det blev fel siffror i årsredovisningen.Frågan är : ska styrelsen informera om det i förväg om att det står fel siffror i årsredovisningen ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. I den förevarande situationen handlar det om någon sorts ekonomisk förening och utgångspunkten för den här utredningen kommer bli att den föreningsstämma som du refererar till i din ärendebeskrivning avser årsstämman i din bostadsrättsförening. Såvitt jag förstår har styrelsen för avsikt att låta bygga solceller på föreningens tak och detta aviserades genom diverse informationslappar två veckor innan stämman ägde rum. Styrelsens proposition (förslag) fanns således aldrig upptaget i den dagordning som bifogades med den ordinarie kallelsen. Styrelsen verkar fast besluten om att genomföra den tilltänkta installationen varför en extra föreningsstämma är inplanerad dit ärendet i fråga ska hänskjutas och där behandlas för att slutligen voteras. Vidare har du och andra andelsägare i föreningen (du skriver "vi" med vilket torde åsyftas flera medlemmar) noterat att beloppen avseende arvoderingen till styrelsens ledamöter inte var korrekt angivna. Med anledning av ovanstående undrar du nu 1. vad som gäller kring förslag från styrelsen och om denna är behörig att besluta om en extra föreningsstämma och 2. om styrelsen är skyldig att självmant vidta rättelse gällande felaktiga siffror i årsredovisningen. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina två frågor följer enligt nedan.

Bostadsrättslagen (BRL).

Lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen, EFL).

Även brottsbalken (BrB), vilken är den huvudsakliga strafflagstiftningen, kommer att beröras kort i den här utredningen.

Allmänt om årsstämmans kompetensområde - Vad kan denna egentligen fatta beslut om? Och vad får styrelsen göra?

Sedvanliga spörsmål och frågor för stämman att ta ställning till är fastställande av resultat- och balansräkning, hur eventuella överskjutande medel enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen (6 kap. 10 § 1-3 p. EFL). Utgångspunkten i bostadsrättslagen är att beslut om väsentliga förändringar i fastigheten inte får fattas av styrelsen om inte stadgarna föreskriver annat (9 kap. 15 § BRL). En liknande reglering finns i föreningslagen av vilken framgår att ärenden som ska hänskjutas till årsstämman även kan finnas upptagna i föreningens stadgar (6 kap. 10 § 4 p. EFL). I övrigt ges ingen ytterligare vägledning i lagstiftningen. Begreppet väsentliga förändringar är inte klart definierat och hur detta ska tolkas kan ibland bereda vissa svårigheter för föreningens andelsägare. Men givet ovanstående finns goda skäl att mycket noggrant studera stadgarna. Det är alltså i mångt och mycket föreningen (med andra ord ni själva tillsammans med övriga medlemmar genom ett stämmobeslut) som dikterar villkoren för stadgarna och den kompetensfördelning som ska gälla mellan styrelsen och stämman. Men om det skulle visa sig att stadgarna inte klargör rättsläget på ett tillfredsställande sätt ska bedömningen enligt min mening göras i förhållande till ingreppets art och den inplanerade åtgärdens omfattning. Generellt kan sägas att beslut om vissa mindre ombyggnationer samt rena reparations- och underhållsåtgärder torde ligga inom styrelsens behörighet. För mig framstår det dock som relativt otvetydigt att just den installation som styrelsen har för avsikt att utföra omfattas av begreppet väsentliga förändringar och därmed fordrar ett stämmobeslut. Årsstämman fungerar som en sorts demokratisk församling som har att avgöra viktiga föreningsangelägenheter och kan i stor utsträckning godtyckligt agera så länge stämmans beslut inte står i strid med tvingande lagstiftning.

Din första fråga - "Kan styrelsen komma med sådana förslag utanför årsstämman och besluta om extra årsmöte?"

Den här frågan framstår som något svårtolkad och jag är inte helt säker på vad du menar med den valda formuleringen. Inledningsvis kan konstateras att styrelsen naturligtvis äger rätt att upprätta förslag vilka sedermera tydligt ska tas upp och anges i den dagordning som följer med kallelsen till årsstämman (6 kap. 22 § 1 st. EFL). Vidare ska denna utfärdas tidigas sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman vilket talar för att det aktuella ärendet avseende installationen av solcellerna inte kunde behandlas (än mindre beslutas om) vid den senast genomförda årsstämman eftersom detta inte fanns upptaget som en punkt i den bifogade dagordningen (6 kap. 17 § 1 st. EFL). Enligt uppgift informerades ni medlemmar endast genom vissa uppsatta anslag och detta så sent som två veckor innan utsatt datum, vilket således inte är förenligt med reglerna på det här området. Notera dock att alla förslag alltjämt upprättas utanför stämmans forum, vilket gäller både propositioner och motioner (förslag från enskilda medlemmar). Men om du i själva verket med din formulering undrar om styrelsen äger rätt att fatta beslut i ett ärende som man själv har föreslagit och detta är att betrakta som en väsentlig förändring blir svaret nekande. I så fall ska (måste) frågan exklusivt prövas av stämman. Däremot kan styrelsen besluta om och således kalla till en extra föreningsstämma om den finner det nödvändigt. Samma rätt tillkommer revisorer och enskilda medlemmar om minst 10 % av samtliga röstberättigade eller det mindre antal som stadgarna eventuellt föreskriver ställer sig bakom en sådan begäran (6 kap. 12 § EFL). Observera också att om ett stämmobeslutet inte skulle ha kommit till i behörig ordning eller på något annat sätt strider mot lag eller bestämmelser i stadgarna har du som medlem rätt att föra talan mot föreningen vid allmän domstol (i tingsrätt som första instans) och yrka (begära) att beslutet ska upphävas eller ändras (6 kap. 47 § EFL). Men märk väl att en sådan talan måste väckas inom tre månader från dagen för beslutet för att rätten att kunna få beslutet överprövat av en domstol inte ska gå förlorad (6 kap. 48 § EFL).

Notis: I det ovan anförda utgick jag ifrån att du med begreppet "extra årsmöte" menade en extra föreningsstämma.

Din andra fråga - "Ska styrelsen i förväg informera om felaktigheter i årsredovisningen?"

Det korta svaret lyder ja. Men här ska det förtydligas att styrelsen redan på egen hand givetvis ska vidta rättelse om denna är medveten om att det förekommer felaktiga uppgifter i årsredovisningen. Och detta innan den görs tillgänglig för medlemmarna alternativt innan den delas ut i samband med kallelsen till årsstämman. Det bör också tilläggas att om felen i en årsredovisning är att betrakta som allvarliga och det kan befaras att någon i styrelsen uppsåtligen (avsiktligen) eller av oaktsamhet (vårdslöshet) har åsidosatt bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt (exempelvis i årsredovisningen) kan denne ha gjort sig skyldig till bokföringsbrott, vilket är ett brott som kan leda till fängelse i högst två år (11 kap. 5 § BrB). Det förutsätter dock att föreningens ekonomiska resultat eller ställning till följd av gärningen i huvudsak inte kan bedömas med hjälp av bokföringen, vilket, utan att närmare känna till styrelsearvodenas storlek, torde vara uteslutet eftersom det troligtvis rör sig om mindre belopp i det här fallet.

Sammanfattning och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande konstateras. För åtgärder som faller inom ramen för begreppet väsentliga förändringar är styrelsen skyldig att upprätta en proposition som sedan ska överlämnas till årsstämman för votering. Den installation av solceller som nu är i fråga torde utgöra ett exempel på just ett sådant ärende varför styrelsen inte självmant kan fatta beslut i det här läget. Kallelse till årsstämman ska gå ut i enlighet med de i lag angivna tidsfristerna och för att ett ärende ska få behandlas ska det finnas upptaget i den dagordning som ska bifogas den ordinarie kallelsen. Rätten att påkalla en extra föreningsstämma tillkommer såväl styrelsen som revisorn liksom minst en tiondel av de röstberättigade. Eventuella fel i en årsredovisning kan vidare utlösa straffansvar för den fysiska person som har svarat för föreningens räkenskaper. Felet måste dock vara av mer allvarlig karaktär, vilket förmodligen inte är sannolikt här beträffande de felaktiga uppgifterna om styrelseledamöternas arvoden.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (513)
2021-06-15 Föreningsstämma
2021-06-15 Vem bär ansvar för sociala medier i en ideell förening?
2021-06-08 Fullmakt för att rösta på årsmöte i ideell förening
2021-06-07 Blir vice ordförande automatiskt ordförande om ordförande inte ställer upp i omval?

Alla besvarade frågor (93150)