Vilka ska kallas till bouppteckningsförrättningen ?

FRÅGA
Jag som enda barn ärver men måste mina fem barn vara kallade och med på förättningsmöte? Räcker det att kalla mina barn med mail?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!


Frågor om arv regleras i Ärvdabalken (ÄB).


Efterarvingar måste kallas till förrättning

Enligt 20 kap. 2 § första stycket ÄB ska följande personer kallas till bouppteckningsförrättningen: (1)Efterlevande make, maka eller efterlevande sambo, även om maken, makan eller sambon inte är dödsbodelägare. (2)Dödsbodelägare (är de som enligt lag eller testamente har rätt till en andel i dödsboet). (3)Efterarvingar (både legala och testamentariska).

Varje person som faller in under någon av de ovan nämnda kategorierna måste bli kallad till förrättningen. För att Skatteverket ska kunna registrera bouppteckningen måste det nämligen bifogas ett bevis på att de personer som inte närvarat vid bouppteckningen faktiskt blivit kallade (20 kap. 3 § andra stycket ÄB). Bouppteckningen kan alltså inte registreras om inte alla dödsbodelägare blivit kallade till förrättningen. Detta innebär alltså att efterarvingar måste kallas till bouppteckningen för att den ska kunna genomföras. Ett bevis på att en kallelse har skickats kan exempelvis vara en underskriven bekräftelse på att personen har blivit kallad eller ett kvitto på att ett rekommenderat brev har skickats. I fråga om rekommenderat brev har det ansetts vara tillräckligt att ett sådant har skickats och det krävs alltså inte att personen som ska kallas har tagit del av det rekommenderade brevet. (Se, RÅ 2007 ref 63).

Inte närvarande vid en bouppteckning

Även om det finns regler om att samtliga dödsbodelägare måste få en kallelse, så finns det inga regler om att de kallade faktiskt måste delta på bouppteckningsförrättningen. Däremot måste den kallade genom att skriva under ett kallelsebevis intyga att han/hon är kallad till förrättningen men att han/hon inte avser att närvara.

Sammanfattning

Svar på din fråga är: Ja, dina barn ska kallas till bouppteckningsförrättningen. Nej, dina barn behöver inte närvara vid bouppteckningsförrättningen.

Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Med vänliga hälsningar

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91130)